PCG Polska, Partners in Progress i firma doradcza Europoint zapraszają do udziału w szkoleniach zatytułowanych „Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”.

 

Opis i cele szkoleń

Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych przez szkoły wyższe w perspektywie finansowej 2014-2020. Dokonamy dla Państwa kompleksowego przeglądu dostępnych źródeł finansowania w ramach programów operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Infrastruktura i Środowisko, z uwzględnieniem wskazanych w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych typów projektów. Zidentyfikujemy ograniczenia dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości projektu i tzw. kosztów kwalifikowalnych. Wskażemy planowane terminy naborów wniosków w 2016 r. oraz instytucje odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków. Szkolenie zwieńczy praktyczny moduł konsultacyjny, w czasie którego wskażemy konkretne przykłady rozwiązań, na które można pozyskać dofinansowanie.

 

Program szkolenia (10:00 – 16:00)

Przegląd dostępnych źródeł finansowania w programach operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim – wsparcie bezpośrednie

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Przegląd dostępnych źródeł finansowania w poszczególnych programach operacyjnych o zasięgu regionalnym – wsparcie bezpośrednie dotyczące obszarów

 

Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej

 • Cyfryzacja zasobów naukowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych
 • Rewitalizacja budynków należących do uczelni
 • Zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Przegląd źródeł finansowania – inne konkursy, w których mogą aplikować uczelnie

 

Projekty związane z rynkiem pracy

 • Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 • Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
 • Projekty dedykowane zarządzaniu własnością intelektualna oraz finansowaniu innowacji

 

Programy krajowe NCBiR

 • Projekty systemowe NCBiR
 • Wsparcie dla inwestycji podwyższonego ryzyka
 • Profesjonalizacja usług doradczych uczelnianych IOB
 • Ryzyka związane z realizacją projektów

 

Zagadnienie pomocy publicznej w świetle Rozporządzenia KE 651/2014

 • Zagadnienia partnerstwa – zasadność partnerstwa; zbadanie partnerstwa również w kontekście powiązań (ocena powiązań zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014)
 • Kluczowe informacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej

 

Moduł konsultacyjny

 • Przykłady rozwiązań, na których wdrożenie można otrzymać dofinansowanie

 

Informacje organizacyjne

Terminy i lokalizacje szkoleń

 • 5 kwietnia, Kraków
 • 12 kwietnia, Warszawa
 • 26 kwietnia, Lublin
 • 10 maja, Gdynia
 • 17 maja, Poznań

 

Adresaci szkoleń

 • Przedstawiciele zarządu uczelni: kanclerze, dziekani, kierownicy, dyrektorzy
 • Kierownicy działów IT i administratorzy zasobów informatycznych uczelni
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację projektów

 

Prelegenci

 • Anna Malińska-Łagudza
 • Kamil Kipiel

 

Koszt udziału i zapisy

 • Koszt udziału w szkoleniu dla pojedynczego uczestnika wynosi 290 zł (+VAT w zależności od proporcji źródeł finansowania szkolenia).
 • Aby dokonać rejestracji na szkolenie należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go na adres: szkolenia@partnersinprogress.eu, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.