Informacja dotycząca RODO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Przemysław Zegarek.

Kontakt: iod@pcgacademia.pl

 

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych. PCG Academia sp. z o.o. zobowiązuje się do stosowania postanowień RODO zarówno jako administrator danych jak i podmiot przetwarzający.

 

PCG Academia sp. z o.o. stosując postanowienia RODO:

 

1. Zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą:

1.1. prawo dostępu do danych – każdy ma prawo zwrócić się do PCG Academia sp. z o.o. z wnioskiem czy jego dane są przetwarzane przez spółkę;

1.2. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych przysługuje wtedy, gdy nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania; po ustaniu celu przetwarzania, pod warunkiem, że nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania – dane są usuwane przez PCG Academia sp. z o.o.;

1.3. prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane są przetwarzane przez spółkę może zwrócić się z wnioskiem o przeniesienie danych; w takim przypadku PCG Academia sp. z o.o. przekazuje dane na płycie CD w formie zabezpieczonego pliku;

1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – wniosek o ograniczenie przetwarzania rozpatrywany jest indywidulanie; jeżeli zachodzą przesłanki z art. 18 RODO wówczas PCG Academia sp. z o.o. ogranicza przetwarzanie danych;

1.5. prawo do sprostowania danych – w każdym czasie można zgłosić się do PCG Academia sp. z o.o. o sprostowanie swoich danych osobowych i odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone przez spółkę;

1.6. prawo sprzeciwu – osoba , której dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane) lub przetwarzane w celach marketingowych może zgłosić sprzeciw co do przetwarzania jej danych; w takim przypadku dane nie będą dalej wykorzystywane przez PCG Academia sp. z o.o.

 

2. Zawiera umowy powierzenia jako podmiot przetwarzający

PCG Academia sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzających w odniesieniu do danych osobowych znajdujących się w systemach dedykowanych dla Uczelni. Zasady przetwarzania tych danych uregulowane są w umowie powierzenia zawieranej pomiędzy PCG Academia sp. z o.o. oraz Uczelnią. Umowa powierzenia zawiera postanowienia zgodne z art. 28 RODO.

 

3. Zapewnia bezpieczeństwo systemów

Systemy oferowane przez spółkę zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniają wymagania RODO oraz dają gwarancję odpowiedniej ochrony danych przez nich przetwarzanych. Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające spełnienie wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa określonych w RODO.

 

4. Reguluje przekazywanie danych do Państwa Trzeciego

Państwem Trzecim określane jest państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Liechtenstein).
Dane osobowe znajdujące się w systemach oferowanych przez PCG Academia sp. z o.o. nie są przekazywane do Państwa Trzeciego. Dane przetwarzane są na terenie Polski.

 

5. Udostępnia dane osobowe wtedy, gdy jest to niezbędne

Dane osobowe przetwarzane przez PCG Academia sp. z o.o. mogą być udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

 

6. Nie przetwarza danych, jeśli nie jest to konieczne

Dane osobowe przetwarzane są przez okres, do czasu realizacji celu, w którym były zebrane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają dłuższy okres przetwarzania danych ( ich archiwizacja).

 

7. Informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane

Przy każdym procesie przetwarzania danych PCG Academia sp. z o.o. stosuje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i 14 RODO.

W celu uzyskania informacji związanych z danymi osobowymi lub zgłoszenia wniosków, o których mowa w pkt 1 powyżej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@pcgacademia.pl.
Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni p. Przemysław Zegarek.
Kontakt: iod@pcgacademia.pl

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest :
  1. PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490, e-mail: iod@pcgacademia.pl – w zakresie wysłania informacji handlowych oraz odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza
  2. Blackboard International B.V. z siedzibą pod adresem: Paleisstraat 1-5, 1012RB Asterdam, Holandia, e-mail: privacy@blackboard.com
  3. Inspera AS z siedzibą pod adresem: Brynsyeien 18, 0667 Oslo, Norwegia, e-mail: privacy@inspera.com

 

Łącznie zwani Współadministratorami.

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest:
  1. w PCG Academia sp. z o.o. Pan Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@pcgacademia.pl lub pocztą na adres siedziby PCG Academia sp. z o.o.
  2. w Blackboard International B.V.  z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@blackboard.com lub pocztą na adres siedziby Blackboard International B.V.
  3. w Inspera AS Pan Lasse Wikmark, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@inspera.com lub pocztą na adres siedziby Inspera AS.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przedstawienie oferty Współadministratorów), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przez PCG Academia sp. z o.o. dane będą także przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego – tj. w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6. ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting),  podmioty serwisujące oprogramowanie używane przez Współadministratorów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej, dane wskazane w formularzu przetwarzane przez Inspera AS w celach marketingowych mogą być przekazane do Administratora – Inspera AS, który ma siedzibę poza UE – w Norwegii. Norwegia jest państwem bezpiecznym znajdującym się w obszarze EOG. Kopię przekazanych danych można uzyskać poprzez wysłanie e-mail na adres: iod@pcgacademia.pl. Dane będą ewentualnie przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dane wskazane w formularzu przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie przez PCG Academia sp. z o.o. nie będą przekazywane do państwa państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dane przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@pcgacademia.pl.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na zapytanie – podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
 5. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym dane nie będą profilowane.