W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbędzie się XXII Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Kanclerzy, Kwestorów i Dyrektorów Finansowych, kolejna edycja inicjatywy realizowanej przez Fundację Rektorów Polskich, partnera PCG Academia.

Celem inicjatywy jest stworzenie forum do poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz formułowania opinii dla przedstawicieli uczelni. Kierownikiem Szkoły jest Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Tematyka najbliższej Szkoły FRP koncentrować się będzie wokół praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Poruszony zostanie przy tym temat informatyzacji uczelni oraz rozwiązań informatycznych wspierających proces wdrażania Ustawy 2.0.

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, zaprezentuje podczas Szkoły systemy zarządcze i informacyjne dla uczelni. Z kolei Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej, wygłosi wykład poświęcony rozwojowi nowych technologii i wynikającym z niego wyzwaniom dla uczelni.

Podczas pozostałych sesji Szkoły ważnym tematem będą kwestie organizacji uczelni oraz administracji nią. Maciej Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW, przedstawi obecne działania Ministerstwa, a także przedstawi, jak postępują w uczelniach prace nad nowymi statutami. Debatę na temat wdrażania Ustawy 2.0 z perspektywy administracji uczelni moderować będzie zaś Wiceminister Piotr Müller. Uczestnicy będą ponadto rozmawiać o regulaminach wynagradzania w uczelniach.

XXII Szkoła Zarządzania obejmie też istotny dla każdej państwowej szkoły wyższej temat nowej ustawy o zamówieniach publicznych oraz kwestie finansowania uczelni pod Ustawą 2.0. Nie pominięta zostanie aktualna sprawa RODO i praktyczne uwarunkowania praktyczne procesu jego wdrażania w uczelniach.

Przed debatą końcową wystąpi zaś Prof. Jerzy Woźnicki, który wygłosi wykład poświęcony umocowaniu rady uczelni w statucie, a zwłaszcza właściwym określeniu kompetencji rady, jej relacji z kanclerzem, kwestorem i innymi organami oraz powiązanych procedur.

Szkoła odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2019 r. w Warchałach k. Szczytna. Udział w Szkole jest płatny. Formularz zgłoszeniowy oraz kopię dowodu wpłaty należy przesłać do 28 maja br. Szczegółowy program Szkoły oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie FRP.