Znaleziono 337 wyników

obslugastudiow.pdf PDF

Rozwi zania IT dla szkolnictwa wy szego 17 777 37 77 info pcgacademia pl www pcgacademia pl O NAS 60 uczelni z Polski i zagranicy Obs ugujemy 60 konsultant w i ekspert w bran owych Zatrudniamy ponad 450 tys student w Przetwarzamy i analizujemy dane Fundacji Rektor w Polskich Jeste my partnerem strat...

/media/2398/obslugastudiow.pdf

Blackboard Learn 4pp (direct marketing)_PL_PCG3_www.pdf PDF

Blackboard Learn to wiod ca na wiecie platforma edukacyjna umo liwiaj ca osi gni cie pe nych korzy ci z kszta cenia na odleg o efektywne zarz dzanie tre ciami cyfrowymi oraz dost p do narz dzi i informacji dzi ki zintegrowanemu rodowisku kszta cenia online Blackboard Learn wspiera ucz cych si w trak...

/media/2842/blackboard-learn-4pp-direct-marketing-_pl_pcg3_www.pdf

LearnUltraFlyer6_PL_PCG_formatA4_www.pdf PDF

Do cz do grona uczelni korzystaj cych z nowej wersji platformy Blackboard Learn wzbogaconej o Ultra experience gwarantuj cej prac w jeszcze bardziej przyjaznym i nowoczesnym rodowisku Co Ultra experience oznacza dla u ytkownik w Po zalogowaniu do Blackboard Learn zobacz oni nowy bardziej atrakcyjny ...

/media/2840/learnultraflyer6_pl_pcg_formata4_www.pdf

Open LMS_Blackboard_www.pdf PDF

Lepsza jako rozwi za technologicznych opartych na Moodle Platforma e learningowa Blackboard Open LMS wspiera dostarczanie kurs w i spersonalizowane nauczanie online Rozwi zanie Blackboard Open LMS jest oparte o technologi open source Moodle ale w odr nieniu od Moodle a oferowane jest w modelu SaaS o...

/media/2843/open-lms_blackboard_www.pdf

Ally-OnePager-DIGITAL_PL_PCG4_www.pdf PDF

Introducing Blackboard Ally One Pager Przedstawiamy Blackboard Ally Zawarto kurs w dost pna dla wszystkich Blackboard Ally to prze omowy produkt kt ry koncentruje si na upowszechnieniu tre ci cyfrowych Wykorzystuj c inkluzywno i automatyzacj jako kluczowe filary Blackboard Ally pomaga zrozumie i roz...

/media/2841/ally-onepager-digital_pl_pcg4_www.pdf

Blackboard Analytics For Learn 2pp (direct marketing)_PL_PCG3_www.pdf PDF

Szkolnictwo wy sze znajduje si aktualnie pod ogromn presj uczelnie musz zadba o nap yw nowych student w zapewni by obecni studenci pomy lnie uko czyli studia musz te d y do redukcji koszt w przy jednoczesnym podnoszeniu jako ci oferty i us ug dla student w R wnocze nie oczekuje si od uczelni policza...

/media/2844/blackboard-analytics-for-learn-2pp-direct-marketing-_pl_pcg3_www.pdf

Blackboard Collaborate 2pp (direct marketing)_PL_PCG4_www.pdf PDF

Blackboard Collaborate to wirtualna sala wyk adowa pozwalaj ca na przeprowadzenie zaj online dla student w T webow platform konferencyjn zaprojektowano specjalnie dla sektora edukacji aby otworzy przed uczelniami nowe mo liwo ci skutecznego kszta cenia w trybie online mieszanym blended learning i mo...

/media/2847/blackboard-collaborate-2pp-direct-marketing-_pl_pcg4_www.pdf

bb_student_datasheet_PL.PDF PDF

Wi kszo dzisiejszych student w wielokrotnie w ci gu dnia korzysta ze swoich urz dze mobilnych W a nie dlatego Blackboard wprowadzi Bb Student aplikacj kt ra oferuje studentom mobilne do wiadczenia jakich oczekuj oraz pozwalaj c im pozostawa w kontakcie z innymi cz onkami spo eczno ci akademickiej gd...

/media/2845/bb_student_datasheet_pl.pdf

bbinstructor-datasheet_PL.PDF PDF

Wymagania Zacznij korzysta z Blackboard Instructor ju dzi Wi cej informacji mo esz uzyska pisz c do nas na adres e mail blackboard pcgacademia pl dzwoni c pod numer tel 48 17 777 37 00 lub odwiedzaj c strony internetowe pcgacademia pl oraz blackboard com Blackboard com Copyright 2017 Wszystkie prawa...

/media/2846/bbinstructor-datasheet_pl.pdf

pcg_rekrutacja_inter.pdf PDF

https www pcgacademia pl https www pcgacademia pl

/media/2848/pcg_rekrutacja_inter.pdf