Znaleziono 340 wyników

Inauguracja LUMEN 2018.pdf PDF

Prezentacja programu PowerPoint IV KONFERENCJA Lider w w Zarz dzaniu Uczelniami LUMEN 2018 Otwarcie Konferencji Powitanie w imieniu Organizatora PCG Academia Prof ukasz Su kowski Prezes Zarz du PCG Academia LUMEN Konferencja i konkurs realizowane z inicjatywy PCG Academia od 2015 r LUMEN to najwi ks...

/media/2946/inauguracja-lumen-2018.pdf

Transformacja uczelni - uczelnia zorientowana na swojego klienta_Piotr Ogonowski.pdf PDF

Microsoft PowerPoint Transformacja uczelni uczelnia zorientowana na swojego klienta pptx 1 Transformacja uczelni uczelnia zorientowana na swojego klienta Przygotowa Piotr Ogonowski 2 Agenda Kto jest klientem uczelni i czego oczekuje Co to w praktyce znaczy orientacja na klienta Kluczowe czynniki suk...

/media/2942/transformacja-uczelni-uczelnia-zorientowana-na-swojego-klienta_piotr-ogonowski.pdf

LUMEN - Ścieżka Zarządzania_ Prezentacja partnerów PCG Academia, Blackboard, Microsoft.pdf PDF

Prezentacja programu PowerPoint IV KONFERENCJA Lider w w Zarz dzaniu Uczelniami LUMEN 2018 Sesja 2 Wsp lna prezentacja PCG Academia Blackboard i Microsoft Prof ukasz Su kowski Prezes Zarz du PCG Academia Juan Ramon Alegret VP for Europe Blackboard Cecylia Szyma ska Dyrektor ds Sektora Edukacyjnego M...

/media/2949/lumen-ścieżka-zarządzania_-prezentacja-partnerów-pcg-academia-blackboard-microsoft.pdf

Blackboard Learn 4pp (direct marketing)_PL_PCG3_www.pdf PDF

Blackboard Learn to wiod ca na wiecie platforma edukacyjna umo liwiaj ca osi gni cie pe nych korzy ci z kszta cenia na odleg o efektywne zarz dzanie tre ciami cyfrowymi oraz dost p do narz dzi i informacji dzi ki zintegrowanemu rodowisku kszta cenia online Blackboard Learn wspiera ucz cych si w trak...

/media/2842/blackboard-learn-4pp-direct-marketing-_pl_pcg3_www.pdf

LearnUltraFlyer6_PL_PCG_formatA4_www.pdf PDF

Do cz do grona uczelni korzystaj cych z nowej wersji platformy Blackboard Learn wzbogaconej o Ultra experience gwarantuj cej prac w jeszcze bardziej przyjaznym i nowoczesnym rodowisku Co Ultra experience oznacza dla u ytkownik w Po zalogowaniu do Blackboard Learn zobacz oni nowy bardziej atrakcyjny ...

/media/2840/learnultraflyer6_pl_pcg_formata4_www.pdf

Open LMS_Blackboard_www.pdf PDF

Lepsza jako rozwi za technologicznych opartych na Moodle Platforma e learningowa Blackboard Open LMS wspiera dostarczanie kurs w i spersonalizowane nauczanie online Rozwi zanie Blackboard Open LMS jest oparte o technologi open source Moodle ale w odr nieniu od Moodle a oferowane jest w modelu SaaS o...

/media/2843/open-lms_blackboard_www.pdf

Ally-OnePager-DIGITAL_PL_PCG4_www.pdf PDF

Introducing Blackboard Ally One Pager Przedstawiamy Blackboard Ally Zawarto kurs w dost pna dla wszystkich Blackboard Ally to prze omowy produkt kt ry koncentruje si na upowszechnieniu tre ci cyfrowych Wykorzystuj c inkluzywno i automatyzacj jako kluczowe filary Blackboard Ally pomaga zrozumie i roz...

/media/2841/ally-onepager-digital_pl_pcg4_www.pdf

Blackboard Analytics For Learn 2pp (direct marketing)_PL_PCG3_www.pdf PDF

Szkolnictwo wy sze znajduje si aktualnie pod ogromn presj uczelnie musz zadba o nap yw nowych student w zapewni by obecni studenci pomy lnie uko czyli studia musz te d y do redukcji koszt w przy jednoczesnym podnoszeniu jako ci oferty i us ug dla student w R wnocze nie oczekuje si od uczelni policza...

/media/2844/blackboard-analytics-for-learn-2pp-direct-marketing-_pl_pcg3_www.pdf

Blackboard Collaborate 2pp (direct marketing)_PL_PCG4_www.pdf PDF

Blackboard Collaborate to wirtualna sala wyk adowa pozwalaj ca na przeprowadzenie zaj online dla student w T webow platform konferencyjn zaprojektowano specjalnie dla sektora edukacji aby otworzy przed uczelniami nowe mo liwo ci skutecznego kszta cenia w trybie online mieszanym blended learning i mo...

/media/2847/blackboard-collaborate-2pp-direct-marketing-_pl_pcg4_www.pdf

bb_student_datasheet_PL.PDF PDF

Wi kszo dzisiejszych student w wielokrotnie w ci gu dnia korzysta ze swoich urz dze mobilnych W a nie dlatego Blackboard wprowadzi Bb Student aplikacj kt ra oferuje studentom mobilne do wiadczenia jakich oczekuj oraz pozwalaj c im pozostawa w kontakcie z innymi cz onkami spo eczno ci akademickiej gd...

/media/2845/bb_student_datasheet_pl.pdf