Wyszukiwanie

Znaleziono 387 wyników

Dodatek_LUMEN_ENG PDF.pdf PDF

LUMEN 2017 LUMEN 2017 MEETING OF LEADERS IN UNIVERSITY MANAGEMENT Thursday 16th November 2017 Photo The winners of the Lumen 2017 competition were announced during the evening gala The turning point Act 2 0 HIGHER EDUCATION Poland needs universities that educate at a European class level and scienti...

WIĘCEJ

dziennik_Rzeczpospolita_relacja_z_Konferencji_LUMEN_2017.pdf PDF

Czwartek 16 listopada 2017 Dodatek specjalny III konferencja Lumen 2017 kt ra odby a si 13 14 listopada w Warszawie zgro madzi a rektor w polskich i ukrai skich szk wy szych przedstawicieli ministerstwa nauki oraz instytucji zwi za nych ze rodowiskiem nauko wym Uczestnicy zastanawiali si mi dzy inny...

WIĘCEJ

program_lumen_2018.pdf PDF

IV KONFERENCJA LIDERZY ZARZ DZANIA UCZELNI LUMEN 2018 COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL WARSZAWA UL WIRKI I WIGURY 1 27 LISTOPADA 2018 www lumen edu pl LUMEN 2018 www lumen edu pl Szanowni Pa stwo W imieniu organizatora firmy PCG Academia oraz partnera merytorycznego Fundacji Rektor w Polskich witamy Pa s...

WIĘCEJ

Decyzja - skreślenie z listy z powodu niepodjęcie studiów.pdf PDF

Wpisz tutaj miejscowo data piecz jednostki prowadz cej studia Oznaczenie organu wydaj cego decyzj Numer decyzji Pani Pan Adres DECYZJA O SKRE LENIU Z LISTY STUDENT W Na podstawie art 108 ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce Dz U z 2018 r poz 1668 z p...

WIĘCEJ

Decyzja o zwolnieniu z praktyki - pozytywna.pdf PDF

Wpisz tutaj miejscowo data piecz jednostki prowadz cej studia Oznaczenie organu wydaj cego decyzj Pani Pan Adres Nr albumu Rozstrzygni cie orzeczenie pozytywne w sprawie zwolnienia z obowi zku odbywania praktyki zawodowej Nazwa organu po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Kowalskiego o wyra enie zgody n...

WIĘCEJ

Pełnomocnictwo do odebrania dyplomu przez osoby trzecie.pdf PDF

Wpisz tutaj imi i nazwisko studenta absolwenta udzielaj cej upowa nienia miejscowo data nr albumu kierunek adres sta ego zamieszkania e mail telefon kontaktowy adresat kierownik jednostki prowadz cej studia Pe nomocnictwo do odbioru dyplomu uko czenia studi w wraz z odpisami i suplementem oraz innyc...

WIĘCEJ

Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej.pdf PDF

Wpisz tutaj Nazwisko i imi studenta Kierunek Semestr Nr albumu Forma studi w Poziom studi w Profil studi w Nr telefonu e mail adresat osoba rozpatruj ca wniosek PODANIE O ZMIAN PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ Zwracam si z pro b o wyra enie zgody na zmian promotora pracy dyplomowej na temat w zakresie pis...

WIĘCEJ

Wezwanie do zapłaty.pdf PDF

Wpisz tutaj miejscowo data piecz jednostki prowadz cej studia Pani Pan Adres Nr albumu Wezwanie do uregulowania op at zwi zanych z odbywaniem studi w Szanowny Panie Szanowna Pani Uczelnia uprzejmie informuje i do dnia 24 07 2020 r na rachunek Uczelni nie wp yn a zaleg a nale no z tytu u op at za stu...

WIĘCEJ

Postanowienie – bez rozpoznania.pdf PDF

Wpisz tutaj miejscowo data piecz jednostki prowadz cej studia Oznaczenie organu wydaj cego decyzj Pani Pan Adres ZAWIADOMIENIE Na podstawie art 9 i art 64 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post powania administracyjnego Dz U 2018 r poz 2096 ze zm zawiadamiam e wobec nieusuni cia brak w formal...

WIĘCEJ

Aplikacja mobilna

mStudia - mobilna aplikacja dla studenta i dydaktyka Webowy i mobilny interfejs uczelni Smartfony towarzyszą nam obecnie na każdym kroku, umożliwiając natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji dzięki Internetowi i aplikacjom mobilnym. By spełnić oczekiwania dzisiejszych studentów, uczelnie pod...

WIĘCEJ