Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl webinariów w okresie od 30 kwietnia do 2 lipca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Wyzwania zarządzania uczelnimi w i po epidemii
 2. Paneliści: Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Jerzy Woźnicki
 3. Moderator: Prof. Jarosław Górniak
 4. Eksperci:  Prof. Andrzej Kaleta
  Prof. Krzysztof Leja
  Prof. Jan Szmidt
  Paweł Zygarłowski
 5. Termin:  2 lipca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
Organizatorzy:
Patronaty:
Patronat medialny:

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

IX Webinarum: Wyzwanie zarządzania uczelniami w i po epidemii 2 lipca 2020 r., 13:30-15:00

Pojawienie się epidemii CIVID-19 było dość nagłe i reakcja na nie władz — radykalna. Uczelnie w bardzo szybkim tempie musiały dostosować się do sytuacji zdalnego funkcjonowania. Trudno bez badań ocenić, w jakim stopniu zakończyło się to powodzeniem, ale z wielu miejsc płynęły zapewnienia o tym, że zapewniono realizację podstawowych procesów dydaktycznych i badawczych z wyjątkiem tego rodzaju badań czy kursów, które wymagały obecności w laboratoriach. To po raz kolejny świadczyłoby o naszej stereotypowej już zdolności do improwizacji. Niemniej, stoimy wobec konieczności wyciągnięcia wniosków z wiosennej fali epidemii i przygotowania się do systemowej reakcji na zdarzenia tego rodzaju w przyszłości. Ważne jest także spożytkowanie nowych doświadczeń w zakresie modernizacji zarządzania procesami toczącymi się na uczelniach.

Jaki główny rodzaj deficytów w zarządzaniu uczelnią i jakie możliwości ujawnił kryzys związany z COVID-19?

Epidemia — jak powszechni słychać — przyspieszyła procesy zmian, które i tak powinny nastąpić. Do takich należy na pewno wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach zarządzania kryzysowego wprowadzono ad hoc róże rozwiązania tymczasowe. Jakie są perspektywy wprowadzenia profesjonalnych rozwiązań w tym zakresie i jak uczelnie mogą i powinny współdziałać w tym zakresie?

Jakie wnioski z zamknięcia w czasie epidemii wynikają dla konstrukcji systemowego zarządzania ryzykiem na uczelniach? Jakie są perspektywy wdrożenia zmian w tym zakresie.

Pan Premier ogłosił powrót uczelni do pracy od października. Jak uczelnie powinny się do tego przygotować. Jakie zmiany są oczekiwane w zakresie sposobu zarządzania:

 • Badaniami i naukowcami
 • Nauczaniem i studentami
 • Procesami administracyjnymi i ich zapleczem kadrowym
 • Finansami
 • Komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną

Paneliści IX Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak (moderator)
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ w latach 2012-2020, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki. Od 1 września 2020 obejmie funkcję Prorektora UJ ds. Rozwoju.

Eksperci

 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  Profesor nauk ekonomicznych. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kadencji 2016-2020. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w 3 nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.
  Dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. Prof. A. Kaleta jest kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego; przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do roku 2020; redaktorem naukowym kwartalnika Nauki o zarządzaniu wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, od 2012 r. Członek Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN, od 2016 r. a ponadto członek Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki i członek Rady Programowej Loży Dolnośląskiej BCC, od 2010 r. Profesor był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.

 • Dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG
  Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2000), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2013). W latach 2002-2008 prodziekan ds. kształcenia ustawicznego, a od 2012 r. prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2013 r. członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Od 2014 r. członek Komisji Zarządzania Kulturą PAU. Od 2014 r. reprezentuje Polskę w projektach ETER (European Tertiary Education Register). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich. W latach 2016-2018 r. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. W latach 2018 -2020 członek Komitetu Polityki Naukowej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Autor dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularno – naukowych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Większość publikacji umieszczono na ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Leja.

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
  Przewodniczący Konferencvji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  Rektor Politechniki Warszawskiej

  Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP „CEMI” w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-2019). Jest inicjatorem porozumienia UT3 w skład którego wchodzą Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka i Wojskowa Akademia Techniczna, oraz Polskiego Instytutu Technologii; ogólnopolskiego konsorcjum, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIT.

 • Paweł Zygarłowski
  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia

  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia – założyciela grupy uczelni niepublicznych, w skład której wchodzą Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Obecnie jest to największa w Polsce grupa niepublicznych uczelni wyższych prowadząca działalność w 10 miastach i kształcąca ponad 70 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Entrepreneurial University Leaders Programme Oxford University, studiował na Uniwersytetach w Antwerpii i Tilburgu. Od 20 lat zaangażowany w zarządzanie uczelniami niepublicznymi , pełnił między innymi funkcję kanclerza i odpowiadał za takie obszary jak wypracowanie i implementacja strategii, system organizacyjny uczelni, procesy inwestycyjne, zarządzanie finansami, system HR czy wdrażanie projektów informatycznych. Czynnie uczestniczył w 8 zrealizowanych procesach przejęć i fuzji uczelni niepublicznych. Autor kilkunastu artykułów poświęconych konkurencyjności i konsolidacji szkół wyższych oraz zarządzaniu akademickimi strukturami sieciowymi. Współredaktor naukowy (wraz z K. Łobosem) pierwszej polskiej monografii poświęconej wyłącznie problematyce konsolidacji uczelni „Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym. Stan i perspektywy” (2015).

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt