Jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie?

Zapraszamy na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada (w kolejne środy), których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł.

 • Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Łukasz Sułkowski
 • Dr Borkowska
  Dr Anna Borkowska
 • Ewa Bogacz
  Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
 • Paweł Jurek
  Dr hab. Paweł Jurek, prof. UG
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły spotkania:

 1. Temat: Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?
 2. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Termin:  28 października 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
 4. Eksperci: Dr Anna Borkowska
  Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
  Dr hab. Paweł Jurek, prof. UG
 • Organizator:
 • Patronat:
  • fundacja rektorów polskich
 • Partner:
  • logo proscience
 • Patronat medialny:
  • forum akademickie

O idei spotkań

W październiku MNiSW zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni i instytutów. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych.

Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce ta zmiana wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych.

Każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie,
a nie na początku nowego okresu ewaluacji. Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego.

Choć jesteśmy w okresie przejściowym, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami. Dlatego zapraszamy na 3 spotkania organizowane pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich przy współpracy z naszym partnerem Pro science pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0. Patronat medialny nad całym cyklem spotkań pełni Forum Akademickie.

Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Spotkania poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II spotkanie - 28 października 2020, godzina 13:30 - 15:00

Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

Nowy system oceny dorobku naukowego wymaga mobilizacji całej społeczności naukowej. Równocześnie zbiorowa odpowiedzialność za pozycję danej dyscypliny, którą wprowadzono, ma wymiar konfliktogenny. Na sytuację naukowców, którzy publikowali i publikują w wysokopunktowanych czasopismach, będą bezpośrednio wpływać efekty pracy innych naukowców. Z drugiej strony, wzrosną wymagania wobec pracowników naukowych, którzy publikują mniej.

Czy i jak wykorzystać zmianę systemową, aby pozytywnie wpłynąć na kulturę organizacyjną uczelni? Czy i jak wykorzystać wyniki ewaluacji, aby wprowadzić klimat pozytywnej rywalizacji między naukowcami? Czy uczelnie są gotowe na to, aby dostosować sposób zarządzania pracownikami do zmian organizacyjnych wynikających z nowych zasad oceny dorobku naukowego?

Eksperci II spotkania:

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „ Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019) Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

 • Dr Borkowska

  Dr Anna Borkowska

  Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się społecznym i psychologicznym kontekstem aktywności zawodowej: well-beingiem i zaangażowaniem w pracę, postawami wobec pracy i organizacji, komunikacją w miejscu pracy, wartościami realizowanymi w pracy zawodowej i emocjami przeżywanymi w niej. Te obszary zainteresowań badawczych i dydaktycznych ostatnio poszerzyły się o funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na uczelni i edukację włączającą. Autorka i współautorka narzędzi diagnostycznych z obszaru psychologii pracy, m.in. skali diagnozującej inteligencję emocjonalną, skali wartości i motywów w pracy oraz metody do diagnozy zainteresowań zawodowych. Członkini zespołów uczelnianych pracujących nad rozwijaniem dostępności uczelni oraz pracujących nad podwyższaniem jakości pracy dydaktycznej. Jest  także jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Współpracuje z organizacjami trzeciego sektora. Ceni sobie interdyscyplinarność badań i zespołów, w których pracuje.

 • Ewa Bogacz

  Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Paweł Jurek

  Dr hab. Paweł Jurek, prof. UG

  Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert HR. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju pracowników. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących zarządzania kompetencjami oraz pomiaru postaw pracowników w organizacjach. Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych (np. Siedmiowymiarowego Kwestionariusza Osobowości, Baterii Testów Kompetencyjnych, Kwestionariusza Samooceny Kompetentnego Działania, Baterii Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4), wielu adaptacji narzędzi zagranicznych do polskich warunków (np. Skali Czterech Form Milczenia w Organizacji, Kwestionariusza Odraczania Gratyfikacji, Skali Poczucia Rozszerzenia Ja w Miejscu Pracy, Skali Klimatu Przeciążenia Pracą), a także licznych publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania, między innymi na temat satysfakcji pracowników, stresorów organizacyjnych, zachowań produktywnych oraz klimatu zaufania. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował również z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem SWPS oraz Akademią im. Leona Koźmińskiego. Ma bogate doświadczenie w pracy doradczej. Pełnił funkcję konsultanta w procesie tworzenia narzędzia do badania kompetencji (NBK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Brał udział w procesie walidacji polskiej wersji piątej edycji Skal Inteligencji Stanford-Binet – narzędzia powszechnie stosowanego w diagnozie psychologicznej na całym świecie. W ramach współpracy z Competence Game (IOCUS) brał udział w tworzeniu gier komputerowych jako innowacyjnych metod diagnozy kompetencji, odpowiadając za weryfikację właściwości psychometrycznych opracowanych narzędzi. W Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku pełni funkcję głównego eksperta ds. produktów HRM odpowiadającego za tworzenie nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie ludźmi w organizacjach.

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze spotkanie

  Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  2. Eksperci:  Dr hab. Marta du Vall
   Dr hab. Marcin Waligóra
   Dr hab. Stanisław Czachorowski
   Dr Justyna Małkuch-Świtalska
  Termin:
  • data: 21.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Drugie spotkanie

  Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  Termin:
  • data: 28.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Trzecie spotkanie

  Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  Termin:
  • data: 04.11.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył

Kontakt