Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl webinariów w okresie od 30 kwietnia do 2 lipca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Cyfryzacja uczelni e-administracja
 2. Paneliści:  Prof. Jerzy Woźnicki,
  Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Eksperci:  Prof. Regina Lenart – Gansiniec,
  Dr Andrzej Kurkiewicz,
  Dr Jarosław Protasiewicz,
  Arkadiusz Bieniek
 4. Termin:  4 czerwca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

VI Webinarum: Cyfryzacja uczelni e-administracja 4 czerwca 2020 r., 13:30-15:00

Podczas VI Seminarium pragniemy przedyskutować problematykę cyfryzacji uczelni oraz e- administracji, a także wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie dobre praktyki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii. W rezultacie, wynikiem debaty będzie zgłoszenie propozycji, opinii i rekomendacji.

Obszar tematyczny debaty obejmuje następujące zagadnienia:

 • Cyfryzacja jako strategiczny kierunek rozwoju uczelni – polskie i światowe doświadczenia,
 • Szczególne wyzwania dla cyfryzacji uczelni wynikające z epidemii,
 • Rola ministerstw, NCBiR, NCN, OPI PIB i innnych agend rządowych w procesach cyfryzacji i e-administracji oraz plany rozwoju digital university,
 • Interesariusze uczelni w procesach cyfryzacji,
 • E-administracja, metody oraz narzędzia cyfrowego i zdalnego zarządzania uczelniami,
 • Technologie cyfryzacji w realizacji trzech misji akademickich.

Paneliści IX Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

Eksperci

 • Regina Lenart

  Dr hab. Regina Lenart – Gansiniec, prof. UJ
  Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

  Specjalizuje się w problematyce crowdsourcingu, organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania publicznego. Jest autorką ponad 80 prac naukowych. Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert oceniający w konkursach Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest członkiem International Research Society for Public Management, International Society for Knowledge Organization oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • Andrzej Kurkiewicz

  Dr Andrzej Kurkiewicz
  Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju,
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym.
  Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno –rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

 • Jarosław Protasiewicz

  Dr inż. Jarosław Protasiewicz
  Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

  Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.

 • Arkadiusz Bieniek

  Arkadiusz Bieniek

  Z prawie dwiema dekadami doświadczenia jako profesjonalista w branży informatycznej, Arkadiusz Bieniek oferuje unikalne połączenie wiedzy i wizji w kreowaniu innowacji zarządczych, a także strategicznego myślenia o transformacji cyfrowej organizacji sprzedażowej, w połączeniu ze znaczącym doświadczeniem w rozwoju biznesu w oparciu o technologie informatyczne. W Veriori S.A., jako Business Development Manager współtworzy i wciela w życie jednolitą strategię dla rozwiązań służących do zabezpieczenia i weryfikacji autentyczności produktów, ochrony marki oraz kontroli łańcucha dostaw. Od 2012 roku jako partner zarządzający firmy konsultingowej SANZARU Consulting specjalizuje się w zakresie mobilnych systemów wsparcia sprzedaży i marketingu, a także obsługi transakcji biznesowych oraz systemów zarządzania popytem.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt