Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl webinariów w okresie od 30 kwietnia do 2 lipca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat:  Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym
 2. Paneliści:  Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Moderator:  Prof. Marek Kwiek
 4. Eksperci:  Prof. Wiesław Banyś
  Prof. Stanisław Bielecki
  Prof. Maria Próchnicka
 5. Termin:   28 maja 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
Organizatorzy:
Patronaty:
Patronat medialny:

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

V Webinarum: Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym 28 maja 2020 r., 13:30-15:00

Pandemia ma negatywny wpływ na umiędzynarodowienie uczelni. Bardzo ograniczona została międzynarodowa mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego. Ograniczane są budżety przeznaczone na internacjonalizację i projekty międzynarodowe. Rodzą się również pytania o długookresowy wpływ Covid-19 na internacjonalizację nauki i szkolnictwa wyższego.

 

 1. Problem: długookresowy wpływ pandemii na internacjonalizację uczelni
  • Ocena zakresu i trwałości w ograniczeniach internacjonalizacji
  • Wpływ na: system nauki i szkolnictwa, uczelnie, pracowników naukowych, studentów.
 2. Problem: opóźnienia w realizacji akredytacji międzynarodowych, projektów badawczych, konferencji
  • Akredytacje międzynarodowe,
  • Projekty badawcze,
  • Konferencje międzynarodowe
 3. Problem: możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom Covod-19 w umiędzynarodowieniu uczelni
  • Skala makro (państwa, UE)
  • Skala mezzo (stowarzyszenia uczelni, KRASP, FRP)
  • Skala mikro (uczelnie i pracownicy)
 4. Problem: ocena proponowanych zmian w Rozporządzeniu:
  • przedstawienie głównych zmian
  • przebieg dyskusji środowiskowej w świetle przedstawionych opinii
  • przewidywany kalendarz wprowadzania zmian
 5. Problem: wymiana dobrych praktyk
  • Dydaktyka międzynarodowa, e-learning, LMN
  • Umiędzynarodowienie badań naukowych
  • Internacjonalizacja uczelni
  • Działalność MNiSW, NAWA, NCN, NCBiR

Paneliści V Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Prof. dr hab. Marek Kwiek (moderator)
  Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  Profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w badaniach szkolnictwa wyższego i polityce publicznej. Od 2018 r. członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych. Od 2002 od 2012 kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej, m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. W ostatnich kilkunastu latach – jako kierownik, partner lub członek zespołu badawczego – uczestniczył w ponad czterdziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez Fundację Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze, European Science Foundation (ESF) oraz organizacje międzynarodowe, rządy państw europejskich i instytucje edukacyjne. Jest doradcą ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014). W latach 2016–2017 kierował 10-osobowym zespołem przygotowującym projekt założeń do nowej ustawy, tzw. Ustawy 2.0, promującym badawczą wizję funkcjonowania najlepszych polskich uczelni.

Eksperci

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
  Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRASP, Politechnika Łódzka

  Profesor nauk technicznych. Jego specjalności naukowe to biotechnologia molekularna i przemysłowa, molekularna inżynieria enzymów i biosystemów, biokataliza stosowana, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i polisacharydów, molekularne i techniczne aspekty biosyntezy bakteryjnej nanocelulozy, biomateriały. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, w tym 56 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Twórca łódzkiej szkoły biotechnologii przemysłowej. Działa także na forum międzynarodowym jako: członek zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii (2001-2005), członek Komitetu Naukowego European Section on Applied Biocatalysis. członek Industrial Biotechnology Steering Group in The European Technology Platform for Sustainable Chemistry (Sus-Chem- ETP), Członek European Bioeconomy Stakeholders Panel przy KE i współtwórca “Bioeconomy Manifesto” (2014-2020). Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej (1998 -2019), Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni (2002 – 2008), Rektor Politechniki Łódzkiej w latach 2008 – 2016. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2012-2016), członek i przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRASP w kadencji 2016-2020. Zastępca Członka Rady European University Association (2016-2020).

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś
  Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski

  Członek Komisji do spraw etyki w nauce PAN w kadencji 2019‒2022, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008‒16, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2008‒2012), a w latach 2012‒16 Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w latach 2015-2019 członek zarządu European University Association (EUA), członek Rady NAWA. Jest autorem 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, współredaktorem 3 prac zbiorowych, redaktorem naukowym międzynarodowego czasopisma językoznawstwa ogólnego i romańskiego „Neophilologica” (31 tomów). Członek 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

 • Dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
  Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2016 r., Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę zarządzania informacją oraz zachowań i potrzeb użytkowników informacji.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt