Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl sześciu webinariów w okresie od 30 kwietnia do 4 czerwca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Wydłużenie ewaluacji naukowej– nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni
 2. Paneliści: Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Moderator: Prof. Stefan Jackowski
 4. Eksperci:  Prof. Emanuel Kulczycki
  Prof. Jan Pomorski
  Dr Bartłomiej Skowron
 5. Termin:  21 maja 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
Organizatorzy:
Patronaty:
Patronat medialny:

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

IV Webinarum: Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni 21 maja 2020 r., 13:30-15:00

Ewaluacja jakości działalności naukowej stanowi jeden z głównych obszarów regulacji w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadzone rozwiązania są ciągle przedmiotem dyskusji i kontrowersji w środowisku akademickim. Dotyczy to także treści Rozporządzenia o ewaluacji.

Debata ekspertów w ramach kolejnego naszego webinarium, będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia zaproponowane do rozpatrzenia:

 

 1. Problem: ewaluacja jakości działalności naukowej a ocena okresowa nauczycieli akademickich:
  • zakres pożądanej/niepożądanej korelacji tych dwóch procesów oraz jak obniżyć obserwowany poziom zaniepokojenia w uczelniach
 2. Problem: przewidywalność procesu ewaluacji jakości działalności naukowej:
  • uzasadnienie dokonanego wyboru wariantu zmiany wywołanej stanem epidemii; dlaczego nie przyjęto rozwiązania przesunięcia ewaluacji o dwa lata?
 3. Problem: sposób połączenia ewaluacji w latach 2017-2018 z ewaluacją w latach 2019-21 wg nowych zmienionych kryteriów;
  • zrównywanie punktów z lat 2017-2019 poprzez zmiany reguł wcześniejszych na nowe czy stare kryteria z mnożnikami; inne rozwiązania?
 4. Problem: ocena proponowanych zmian w Rozporządzeniu:
  • przedstawienie głównych zmian
  • przebieg dyskusji środowiskowej w świetle przedstawionych opinii
  • przewidywany kalendarz wprowadzania zmian
 5. Problem: ocena opisu wpływu:
  • kryteria przyznawania punktów za zasięg oraz ustalania mnożnika za znaczenie wpływu

 

W poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania, w trakcie IV webinarium zabiorą głos:

Moderator
Prof. Stefan Jackowski – Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Warszawski

 

Eksperci
Prof. Emanuel Kulczycki – Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Jan Pomorski – Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW; Uniwersytet Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Dr Bartłomiej Skowron – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Paneliści IV Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Prof. dr hab. Stefan Jackowski (moderator)
  Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Warszawski

  Profesor nauk matematycznych; najważniejsze wyniki badawcze opublikowane m.in. w  czasopismach „Annals of Mathematics”, „Acta Mathematica” „Topology”, dotyczyły topologii algebraicznej.   Prowadził badania i wykłady w wielu ośrodkach w Europie i w USA.  W latach 1990-1996 i 1999-2005 dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; w tym czasie inicjator stworzenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.  Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2005-2013), a  od 2018 r. członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.
  W latach 2008-2010 przewodniczący Zespołu ds. Edukacji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Koordynator merytoryczny „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020”, opracowanej przez zespół Ernst & Young oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2010 r. na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW (2013-2019) ; obecnie  Komitetu Ewaluacji Nauki.
  Autor i współautor wielu publikacji i analiz dotyczących szkolnictwa wyższego; m.in książki „Przestrzenie uniwersytetu”, napisanej wspólnie z architektami Michałem Sikorskim i Karoliną Matysiak, która ukaże się w tym roku w Wydawnictwach UW.

Eksperci

 • Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  Filozof badający ewaluację nauki, kierownik grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komisji Ewaluacji Nauki w MNiSW. Obecnie kieruje projektemz „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (2018–2023; NCN). W latach 2018–2020 kierował europejską siecią European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. Ostatnio publikował m.in. w “Nature”, “Research Evaluation”, “Journal of Informetrics”, “Scientometrics” oraz “Aslib Journal of Information Management”.

 • Prof. dr hab. Jan Pomorski
  Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Profesor nauk humanistycznych; W latach 1973-76 studiował równolegle historię i filozofię na UMCS. Doktorat z metodologii historii obronił w 1980 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitował się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1986 roku na podstawie rozprawy „Paradygmat New Economic History. Studium z teorii rozwoju wiedzy historycznej”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia otrzymał w 1993 roku. Jego specjalnościami naukowymi są: metodologia historii, filozofia nauki oraz humanistyka cyfrowa. Kieruje Centrum Badawczo-Rozwojowym e-HUMANISTYKA na UMCS w Lublinie. Był promotorem 20 rozpraw doktorskich. Ekspert i doradca przy wielu inicjatywach gospodarczych i samorządowych, w tym przy opracowywaniu strategii rozwoju Lubelszczyzny i Lublina, przewodniczący Rady Rozwoju Lublina w latach 2012-2015. Związany z Fundacją im. Lesława A. Pagi, od momentu jej założenia (2004), aktualnie Przewodniczący jej Rady.

 • Dr Bartłomiej Skowron
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

  Filozof, platonik. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od 2017 roku Prodziekan ds. Nauki. Członek oraz sekretarz Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej. Od 2012 r. członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (w latach 2013-2017 Przewodniczący Akademii). Zajmuje się filozofią matematyczną, w szczególności zastosowaniem topologii i teorii kategorii do rozważań filozoficznych a w szczególności ontologicznych (z drugiego wykształcenia jest matematykiem). Autor dynamicznej teorii idei. Interesuje się również etyką, stosowaną logiką, edukacją filozoficzną (teorią argumentacji i krytycznym myśleniem) i oraz administracją nauki. Współorganizator ponad 20 międzynarodowych konferencji naukowych i ponad 100 wydarzeń filozoficznych. Redagował lub współredagował 5 książek oraz 4 numery specjalne czasopism. Jest autorem lub współautorem 19 rozdziałów w monografiach oraz 16 artykułów opublikowanych w czasopismach. Popularyzator filozofii.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt