Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl webinariów w okresie od 30 kwietnia do 2 lipca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Strategie uczelni w obliczu epidemii
 2. Paneliści: Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Jerzy Woźnicki
 3. Moderator: Prof. Dominik Antonowicz
 4. Eksperci:  Prof. Piotr Jedynak,
  Krzysztof Pietraszkiewicz,
  Prof. Piotr Wachowiak
 5. Termin:  18 czerwca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

VII Webinarum: Strategie uczelni w obliczu epidemii 18 czerwca 2020 r., 13:30-15:00

Debata w gronie zaproszonych ekspertów będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • czym jest zarządzanie kryzysowe w szkolnictwie wyższym: jakie są znamiona stanu kryzysu w uczelniach i jakie są dostępne rektorom narzędzia przeciwdziałania negatywnym efektom tego stanu?
 • jakie są największe wyzwania w okresie pandemii dla uczelni od strony zarządczej: jakie są główne zagrożenia i w jakim stopniu dotyczą one poszczególnych grup wspólnoty uczelni?
 • jakie priorytety powinny stawiać sobie uczelnie w tym trudnym okresie: czy najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne kadry i młodzieży, czy może bezpieczeństwo ekonomiczne uczelni; jak powinniśmy łączyć te najistotniejsze zadania?
 • czym będą różniły się strategie poszczególnych uczelnie w obliczu sytuacji pandemii? Które z tych strategii mogą okazać się najbardziej skuteczne: czy główne różnice będą mogły kwalifikować poszczególne strategie jako bardziej efektywne i aktywne albo defensywne i nacelowane dążeniem do przetrwania, oraz co by to mogło oznaczać i jakie to mogłoby mieć przełożenie na konkretne działania?
 • Alberta Einstein mawiał In the middle of every difficulty lies opportunity. W jaki sposób uczelnie mogą wykorzystać okres pandemii do poprawy swego funkcjonowania i w których obszarach jest najbardziej potrzebne: czy warto stawiać uczelni zadania rozwojowe niejako wbrew pandemii, czy realizowana strategia powinna obejmować cele restrukturyzacyjne, a jeśli tak to w jakim zakresie, czy powinno to dotyczyć także restrukturyzacji kadry w ślad za restrukturyzacją zadań?

 

Paneliści VII Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Dominik Antonowicz

  Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (moderator)
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Socjolog, menedżer publiczny, badacz szkolnictwa wyższego i analityk polityki. Jego zainteresowania naukowe obejmują globalizację, politykę publiczną i szkolnictwo wyższe, europejską politykę edukacyjną, organizacje międzynarodowe, nowoczesną instytucję uczelni, przemiany zawodu akademickiego, a także fandom sportowy. Jako ekspert i doradca współpracował z OECD, Komisją Europejską, ale także rządem ukraińskim oraz think-tankami w całej Europie. Zasiadał w wielu strategicznych zespołach eksperckich pracujących przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domu wydawnicze (np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer czy Sense).

Eksperci

 • Piotr Jedynak

  Prof. dr hab. Piotr Jedynak
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Profesor nauk ekonomicznych, reprezentujący dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2002. Od września 2020 obejmie funkcję Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Był członkiem Zespołu przygotowującego wniosek w sprawie Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza a aktualnie jest członkiem Rady Programowej tej inicjatywy. Kierował zespołem nr 1 ds. Ustroju i Struktury Organizacyjnej podczas wprowadzania w Uniwersytecie postanowień Ustawy 2.0. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: zarządzaniu strategicznym, znormalizowanych systemach zarządzania, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu w szkolnictwie wyższym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych związanych z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, finansowanych ze środków zewnętrznych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pełnił rolę audytora lub doradcy licznych organizacji, w tym np. Toyoty, British Telecom, Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Reprezentuje Uniwersytet w różnych stowarzyszeniach. Jest między innymi członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz przedstawicielem UJ w sieci HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities)

 • Krzysztof Pietraszkiewicz

  Krzysztof Pietraszkiewicz
  Prezes Związku Banków Polskich

  Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów. Współtwórca Krajowej Izby Rozliczeniowej i systemu płatniczego, Telbanku, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Agencji Monitoringu Rynku Obrotu Nieruchomościami. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w I kadencji, Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA od lipca 2014r. do listopada 2018r. Od czerwca 2018 roku Prezes Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego. Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej.

 • Piotr Wachowiak

  Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Rektor-elekt, prorektor ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Instytutu Zarządzania, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Członek grupy roboczej ds. CSR w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt