Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl sześciu webinariów w okresie od 30 kwietnia do 4 czerwca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej
 2. Paneliści:  prof. Jerzy Woźnicki, prof. Łukasz Sułkowski, Leszek Lewoc
 3. Eksperci:  dr Anna Budzanowska
  prof. Grzegorz Mazurek
  prof. Zbigniew Marciniak
 4. Termin:  14 maja 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
Organizatorzy:
Patronaty:
Patronat medialny:

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

III Webinarum: Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej

14 maja 2020 r., 13:30-15:00

Oparty na wynikach egzaminu maturalnego system rekrutacji na studia jest już utrwalonym elementem polskiego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym m.in. ostatnie Stanowisko Prezydium KRASP potwierdzające potrzebę i intencję jego zastosowania także w warunkach epidemii.

Ogłoszone już zmiany w procesie rekrutacji (przesunięcie terminów matur, odwołanie dni otwartych, kalendarz procesu rekrutacji w uczelniach) i spodziewane zmiany w ogólnej sytuacji w kraju nakazują rozważenie następujących kwestii:

 

 • Jakie największe zakłócenia mogą pojawić podczas tegorocznej rekrutacji i jak można im zaradzić?
 • Jakie zmiany w przygotowywanych uchwałach senatów o zasadach rekrutacji na rok 2021/2022 należałoby wprowadzić?
 • Czy spodziewane globalne obniżenie się liczby kandydatów na studia pogłębi wyzwania rekrutacyjne również w Polsce i czy nie powinno to skłaniać do modyfikacji procesów rekrutacyjnych.

Paneliści III Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Leszek Lewoc

  Od 30 lat zajmujący się projektowaniem rozwiązań wspomagających kształcenie i jego organizację. W PCG Academia odpowiada za projekty zagraniczne, autor centralnego systemu rekrutacji na studia w Nowej Gwinei, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

Eksperci

 • Dr Anna Budzanowska
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Dr Anna Budzanowska jest współtwórcą Narodowego Kongresu Nauki oraz cyklu konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Odpowiadała za projekty strategiczne w ministerstwie oraz przewodniczy pracom zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z ramienia MNiSW. Anna Budzanowska posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskała tytuł Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management Erasmus University. Pracę w administracji publicznej łączyła z działalnością akademicką, zdobywając doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Prof. Grzegorz Mazurek, prof. ALK
  Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej Akademii Leona Koźmińskiego

  Pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizujący się w tematyce transformacji cyfrowej marketingu i organizacji, szczególnie w kontekście instytucji szkolnictwa wyższego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN. Od 2016 roku jest członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, a w latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Jest m.in. autorem trzech monografii: Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu (PWN, 2019); Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości (Poltext, 2012), Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu (Wolters Kluwer, 2008) oraz współautorem wydanego w maju 2018 roku podręcznika E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka. d 2012 roku w Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej, odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia, międzynarodowe akredytacje, wizerunek Uczelni oraz działania marketingowe w kraju i zagranicą.

 • Prof. Zbigniew Marciniak
  Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Matematyk; od 1976 roku pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism „Delta” i „Algebra and Discrete Mathematics”, od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, od 2018 roku przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt