Jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie?

Zapraszamy na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada (w kolejne środy), których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł.

 • Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. dr hab. Dorota Dobija
 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 • Prof. dr hab. Piotr Jedynak
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły spotkania:

 1. Temat: Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?
 2. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Termin:  04 listopada 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
 4. Eksperci Prof. dr hab. Dorota Dobija
  Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
  Prof. dr hab. Piotr Jedynak
 • Organizator:
 • Patronat:
  • fundacja rektorów polskich
 • Partner:
  • logo proscience
 • Patronat medialny:
  • forum akademickie

O idei spotkań

W październiku MNiSW zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni i instytutów. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych.

Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce ta zmiana wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych.

Każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie,
a nie na początku nowego okresu ewaluacji. Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego.

Choć jesteśmy w okresie przejściowym, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami. Dlatego zapraszamy na 3 spotkania organizowane pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich przy współpracy z naszym partnerem Pro science pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0. Patronat medialny nad całym cyklem spotkań pełni Forum Akademickie.

Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Spotkania poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

III spotkanie - 04 listopada 2020, godzina 13:30 - 15:00

Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

MNiSW wprowadziło nowe zasady oceny dorobku naukowego, aby na nowo uporządkować obraz polskiej nauki – przez pryzmat dyscyplin, a nie jednostek naukowych. Dotychczas uczelnie bazowały na strukturze organizacyjnej, która była spójna z poprzednimi regułami przeliczania punktów. Czy nowy system podważa tradycyjny sposób zorganizowania polskich uczelni? Jak poukładać nowe procesy i role (w tym szefów dyscyplin) w strukturze uczelnianej, aby przystosować się do nowych wymogów ministerialnych? Jak podejść do tematu strategicznie i od czego zacząć? Jak poukładać procesy i role w organizacji, aby spełnić wymogi SEDN?

 

Eksperci III spotkania:

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „ Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019) Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

 • Prof. dr hab. Dorota Dobija

  Ekspertka od rachunkowości i zarządzania.
  W obszarze rachunkowości zajmuje się zagadnieniami wpływu informacji finansowej i niefinansowej na wycenę papierów wartościowych oraz zagadnieniami z pogranicza ładu korporacyjnego, sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego. Specjalizuje się również w obszarze kapitału intelektualnego i innowacyjnego oraz zarządzania szkolnictwem wyższym.

  Prof. Dorota Dobija w zakresie ładu korporacyjnego interesuje się w zwłaszcza kwestiami dotyczącymi różnorodności rad dyrektorów (zarządów, rad nadzorczych w tym komitetów audytu). Badała zjawisko zróżnicowania ze względu na płeć w składach rad nadzorczych i komitetach audytu. W szczególności bada, czy różnorodność rad nadzorczych (komitetów audytu), w tym udział kobiet, wpływa na efektywność przedsiębiorstw: wyniki finansowe, jakość sprawozdawczości finansowej i niefinansowej (CSR).
  Jest również cenionym ekspertem w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym i innowacyjnym w organizacjach. W szczególności zajmuje się budowaniem systemów pomiaru i raportowania o kapitale intelektualnym. Wieloletni praktyk zarządzający kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań – analizuje, jak czynniki zewnętrzne (np. akredytacje i regulacje) oraz wewnętrzne wpływają na rozwój systemów pomiaru efektywności badań naukowych.
  Kierowniczka studiów doktoranckich i kierowniczka Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

  W latach 2012-2020 rektor UMK w Toruniu, wcześniej przez dwie kadencje prorektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 2016-2020 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W roku 1997 prof. Tretyn został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, w latach 1999–2005 był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Obecnie prof. Tretyn, nieprzerwanie od 1994 r., kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii i aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Prof. dr hab. Piotr Jedynak

  Profesor nauk ekonomicznych, reprezentujący dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2002. Od września 2020 obejmie funkcję Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Był członkiem Zespołu przygotowującego wniosek w sprawie Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza a aktualnie jest członkiem Rady Programowej tej inicjatywy. Kierował zespołem nr 1 ds. Ustroju i Struktury Organizacyjnej podczas wprowadzania w Uniwersytecie postanowień Ustawy 2.0. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: zarządzaniu strategicznym, znormalizowanych systemach zarządzania, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu w szkolnictwie wyższym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych związanych z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, finansowanych ze środków zewnętrznych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pełnił rolę audytora lub doradcy licznych organizacji, w tym np. Toyoty, British Telecom, Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Reprezentuje Uniwersytet w różnych stowarzyszeniach. Jest między innymi członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz przedstawicielem UJ w sieci HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities)

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze spotkanie

  Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  2. Eksperci:  Dr hab. Marta du Vall
   Dr hab. Marcin Waligóra
   Dr hab. Stanisław Czachorowski
   Dr Justyna Małkuch-Świtalska
  Termin:
  • data: 21.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Drugie spotkanie

  Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  2. Eksperci: Dr Anna Borkowska
   Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
   Dr hab. Paweł Jurek, prof. UG
  Termin:
  • data: 28.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Trzecie spotkanie

  Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  2. Eksperci: Prof. dr hab. Dorota Dobija
   Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
   Prof. dr hab. Piotr Jedynak
  Termin:
  • data: 04.11.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył

Kontakt