Konferencja
LUMEN 2022
22-23 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w VIII Konferencji LUMEN 2022.

 • Organizatorzy:
  pcg academia logo
 • fundacja rektorów polskich
Konferencja LUMEN 2022
Konferencja LUMEN 2022
Konferencja LUMEN 2022

Podsumowanie

Ósma edycja Konferencji LUMEN już za nami! W przeciągu dwóch dni – 22-23 listopada 2022 – odbyło się blisko 20 paneli dyskusyjnych i prezentacji. Na LUMEN wystąpiło ponad 50 prelegentów z Polski i zagranicy, zarówno przedstawicieli uczelni i kluczowych instytucji szkolnictwa wyższego, jak też firm, międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji non-profit. 

Tegoroczną edycję największej konferencji dla liderów zarządzania uczelnią śledziło ponad 1200 uczestników – dziękujemy za udział oraz wszystkie pytania i komentarze. 

Część inauguracyjną konferencji otworzył Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska. Krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili także Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich oraz Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący KRASP oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

SESJE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI I GALA NAGRÓD THE 

Konferencję rozpoczęła prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. OPI pokazało jak za pomocą analityki można przekształcić ogromne zbiory danych zebranych na potrzeby ewaluacji w wiedzę, która może być cenna dla wszystkich interesariuszy – nie tylko resortu nauki, ale też samych uczelni, naukowców i społeczeństwa. Poznaliśmy również obraz stanu polskiego szkolnictwa wyższego, jaki wyłania się z analizy danych z POL-on. 

Pozostając w temacie ewaluacji płynnie przeszliśmy do pierwszego panelu dyskusyjnego, w ramach którego liderzy KRASP, RGNiSW, KEN, FRP i FNP dokonali oceny przebiegu całego procesu z perspektywy reprezentowanych przez nich instytucji. Dzielono się opiniami i wnioskami z zakończonej ewaluacji oraz propozycjami pożądanych zmian w trwającym już okresie kolejnej ewaluacji.     

Następnie miała miejsce debata na temat zarządzania uniwersytetem cyfrowym, której celem była analiza strategii polskich uczelni w procesach transformacji cyfrowej oraz identyfikacja dobrych praktyk. Zagadnieniu przyglądaliśmy się z różnych perspektyw, reprezentowanych przez gości panelu: państwa (MEiN), rektorów wzorcowo zinformatyzowanych uczelni (Politechniki Białostockiej i Akademii Leona Koźmińskiego) oraz firmy IT (Microsoft). Debatę moderował Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska – osobom zainteresowanym tym tematem polecamy książkę Profesora Zarządzanie uczelnią cyfrową. Między utopią wolności a dystopią władzy (PWN 2022). 

Kolejny panel przeniósł nas do świata międzynarodowych rankingów. Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education, rozmawiał z rektorami trzech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings – Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Paneliści podjęli się analizy szans i wyzwań stojących przed uczelniami w drodze na najwyższe szczeble światowych rankingów, a także podzielili się doświadczeniami i wskazówkami związanymi z udziałem w THE World University Rankings. 

Punktem kulminacyjnym LUMEN 2022 była uroczysta Gala wręczenia nagród dla liderów uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2023 – najnowszej edycji najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie. Nagrody wręczyli Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education oraz Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska.  

Listę nagrodzonych uczelni podajemy w podsumowaniu Gali dostępnym tutaj. Wszystkim wyróżnionym uczelniom należą się ogromne gratulacje! Stanowią one ścisłą polską czołówkę i cieszymy się, że ich sukcesy stają się coraz bardziej widoczne na arenie międzynarodowej. Jesteśmy też dumni, że z wieloma z tych uczelni możemy współpracować na co dzień, realizując wspólne projekty i pomagając w realizacji ich misji. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych międzynarodowych sukcesów! 

PODSUMOWANIE GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023 PODCZAS VIII KONFERENCJI LUMEN 2022

Ceremonię poprzedziło omówienie metodyki i wyników rankingu (ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni) przez ekspertów Times Higher Education. 

SESJE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

Drugi dzień obrad LUMEN rozpoczęliśmy od panelu poświęconego Uniwersytetom Europejskim. Poznaliśmy perspektywę zarówno doświadczonych instytucji, jak i dopiero rozpoczynających swoją aktywność w ramach tych międzynarodowych sieci uczelni. 

Temat umiędzynarodowienia poruszył też kolejny panel poświęcony diagnozie widzialności polskiej nauki i badań na arenie międzynarodowej. Zidentyfikowano problemy w tym obszarze na szczeblach pracownika naukowego, uczelni oraz krajowym i globalnym. Paneliści przedstawili też dobre praktyki promowania dorobku naukowego oraz potencjalne rozwiązania strategiczne. 

Następna dyskusja skupiła się na możliwościach rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację. Goście panelu opowiedzieli na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć uczelnie w nowych projektach, jaka jest łączna pula środków dla szkolnictwa wyższego oraz kiedy te środki tafią do beneficjentów. 

Pozostałe trzy sesje skupiły się na nowych technologiach i konkretnych rozwiązaniach IT dla uczelni. Jedną z debat poświęciliśmy technologii low-code, która umożliwia budowę aplikacji i cyfryzację procesów w sposób wizualny, bez znajomości języków programowania. Jak przewiduje firma Gartner, do roku 2025 aż 70% nowych aplikacji będzie budowanych z użyciem low-code. Nic dziwnego, że paneliści pozytywnie odpowiedzieli na postawione w tytule panelu pytanie – tak, technologia low-code może być receptą na rosnące koszty produktów i usług IT także dla uczelni. 

Kolejne dwa panele dotyczyły sfery kształcenia. O nowoczesnych formach kształcenia i ich efektywności rozmawialiśmy z reprezentantami uczelni stawiających na innowacyjną dydaktykę oraz firm wspierających e-learning. Poznaliśmy m.in. doświadczenia Akademii WSB z prowadzenia kierunków studiów we współpracy z biznesem oraz szanse i wyzwania związane z microcredentials i MOOCs. 

Ostatni panel pozwolił nam zaś na poznanie doświadczeń wiodących uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i University of Illinois Chicago – z korzystania z Learning Management System, czyli systemu zarządzania nauczaniem. Z raportów EDUCAUSE wynika, że w USA aż 99% uczelni korzysta z systemów LMS, a w Polsce też stają one coraz powszechniejsze. Częstym wyborem jest rozwiązanie Blackboard Learn Ultra. Paneliści na przykładach własnych uczelni opowiedzieli, jak wdrożenie takiej platformy zmienia realizację procesu dydaktycznego. 

PREZENTACJE 

Program LUMEN 2022 obejmował nie tylko debaty, ale również krótkie prezentacje.  

MEiN przedstawił koncepcję portalu Edukacja.gov.pl, który ma prezentować cały przekrój informacji o polskim systemie edukacji, zarówno oświaty, jak na poziomie szkolnictwa wyższego.

NASK opowiedział o projekcie EZD RP w kontekście cyfrowej transformacji polskich szkół wyższych oraz jak wpłynie on na funkcjonowanie uczelnianej administracji. Wolters Kluwer z kolei przedstawił wyniki badania zrealizowanego wspólnie z FRP pośród kanclerzy na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.  

Ze swojej strony zaprezentowaliśmy zaś system Sciencecloud – rozwiązanie do gromadzenia, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego zgodne z wytycznymi MEiN. Podsumowaliśmy również naszą współpracę z WEBCON oraz przedstawiliśmy narzędzie, które wdrażamy w uczelniach jako Partner Premium WEBCON, czyli platformę low-code WEBCON BPS. W prezentacji posłużyliśmy się przykładem konkretnych procesów związanych z e-teczką studenta. 

Nasi eksperci omówili także dwa case studies: uruchomienia repozytorium naukowego opartego na DSpace 7 w modelu usługowym oraz wykorzystania Inspera Assessment, rozwiązania do bezpiecznego egzaminowania online, przez Akademię Leona Koźmińskiego. 

  

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie oraz kanale YouTube. 

Organizatorami Konferencji LUMEN 2022 byli PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundacja Rektorów Polskim. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki. Konferencja objęta była również patronatami Przewodniczącego KRASP, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, NASK oraz Konfederacji LEWIATAN. Patronat medialny na konferencją sprawowali EUPRIO, Forum Akademickie oraz Stowarzyszenie PROM. 

Partnerami LUMEN byli Anthology, Microsoft, Elsevier, euroCRIS, LYRASIS, WEBCON, Wolters Kluwer oraz Inspera.  

Program – 22-23 listopada 2022

 • 22 listopada
 • 23 listopada
  • 09:00

   SESJA INAUGURACYJNA

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
   • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:20

   PREZENTACJA:

   STAN NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH RAPORTOWANYCH W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-ON

   Prelegent:

   • Marek Michajłowicz, Z-ca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   EWALUACJA CZAS START! JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA DO NOWEJ EWALUACJI W 2 TYGODNIE WYKORZYSTUJĄC DANE Z SYSTEMÓW PBN I POL-ON?

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
  • 10:00

   SESJA I:

   WNIOSKI Z EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 20013-20009

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
   • Prof. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
   • Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:00

   PREZENTACJA:

   EDUKACJA.GOV.PL – NOWY PORTAL INFORMACYJNO-USŁUGOWY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

   Prelegent:

   • Łukasz Wawer, Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 11:20

   SESJA II:

   ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM CYFROWYM

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

   Paneliści:

   • Prof.  Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
   • Krzysztof Malesa, Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
   • Łukasz Wawer, Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 12:20

   PREZENTACJA:

   PROJEKT „EZD RP” A CYFROWA TRANSFORMACJA POLSKICH UCZELNI

   Prelegent:

   • Bohdan Pawłowicz, Doradca Z-cy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych (wcześniej Dyrektor marketingu NASK), Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji EZD RP
  • 12:50

   PREZENTACJA:

   WEBCON BPS – NARZĘDZIE KOMPLEMENTARNE DO EZD RP, UMOŻLIWIAJĄCE ELASTYCZNE KSZTAŁTOWANIE I AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW UCZELNI NA PRZYKŁADZIE E-TECZKI STUDENTA

   Prelegent:

   • Martyna Skowyra, Konsultant, PCG Academia
  • 13:00

   SESJA III:

   IN PURSUIT OF EXCELLENCE – THE PATHWAY OF THE TOP RANKED POLISH UNIVERSITIES TO SUCCESS ON THE INTERNATIONAL ARENA

   Moderator:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
   • Prof.  Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • 14:30

   SESJA IV:

   THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 20007 – PERSPEKTYWA POLSKICH UCZELNI. OMÓWIENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

   Paneliści:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
   • Nicolas Cletz, Regional Director for Poland, Times Higher Education
   • Michael Lubacz, Business Development Director, Times Higher Education
  • 16:00

   PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
  • 9:00

   SESJA I:

   UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE – JAKIE SZANSE DLA POLSKICH UCZELNI NIOSĄ ZE SOBĄ TRANSNARODOWE SOJUSZE?

   Moderator:

   • Jolanta Buczek, Ekspert PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Prof. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa
   • Prof. Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański
   • Prof.  Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   TENDENCJE I PERSPEKTYWY ZMIAN W NARZĘDZIACH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ – WYNIKI BADANIA FRP I WOLTERS KLUWER Z UDZIAŁEM KANCLERZY NT. SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE

   Prelegent:

   • Monika Kulesza –Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska
  • 10:00

   SESJA II:

   PROMOCJA DOROBKU POLSKICH NAUKOWCÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA W BUDOWANIU WIDZIALNOŚCI NAUKI I BADAŃ

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Pablo de Castro, Technical Secretary, euroCRIS
   • Prof. Przemysław Korytkowski, Profesor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Michele Mennielli, Senior Global Strategist, LYRASIS
   • M’hamed el Aisati, Vice President Research Analytics and Data Services, Elsevier
  • 10:50

   PREZENTACJA:

   URUCHOMIENIE REPOZYTORIUM NAUKOWEGO W MODELU USŁUGOWYM. CASE STUDY ROK PO PREMIERZE DSPACE 7.

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
  • 11:00

   SESJA III:

   ROZWÓJ UCZELNI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 20009-2027

   Moderator:

   • Małgorzata Lelińska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan

   Paneliści:

   • Marcin Kowalski, Przewodniczący, Grupa ds. EdTech, Konfederacja Lewiatan, Prezes Zarządu, Human Partner
   • Anna Marciniak, Ekspertka NCBR, Biuro Strategii i Rozwoju
   • Małgorzata Mika, Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • 11:50

   PREZENTACJA:

   REZULTATY 2 LAT WSPÓŁPRACY PCG ACADEMIA I WEBCON NA RYNKU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE. CZYLI O TYM JAK TECHNOLOGIA LOW-CODE ZMIENIA PODEJŚCIE SZKÓŁ WYŻSZYCH DO BUDOWANIA OPROGRAMOWANIA

   Prelegenci:

   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
   • Łukasz Wróbel, Wiceprezes Zarządu, WEBCON
  • 12:20

   SESJA IV:

   CZY TECHNOLOGIA LOW-CODE MOŻE BYĆ RECEPTĄ DLA SEKTORA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA ROSNĄCE KOSZTY PRODUKTÓW I USŁUG IT?

   Moderator:

   • Tomasz Buczak, Technology Lead, NatWest Group

   Paneliści:

   • Maciej Madziński, Managing Director, KROSS S.A.
   • Barbara Michalska, Dyrektorka ds. rynku edukacyjnego, Microsoft
   • Filip Sadzik, Partner Channel Manager, WEBCON
  • 13:15

   SESJA V:

   O NOWOCZESNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA I ICH EFEKTYWNOŚCI – MICROCREDENTIALS, MOOCS, KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

   Moderator:

   • Prof. Marcin Lis, Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

   Paneliści:

   • Tomasz Jankowski, Learning Architect, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive Education, Microsoft
   • Marta Machalska, iPro
  • 14:05

   PREZENTACJA:

   PAPERLESS UNIVERSITY TO TAKŻE ELEKTRONICZNE EGZAMINOWANIE – CASE STUDY WYKORZYSTANIA INSPERA ASSESSMENT PRZEZ AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO

   Prelegent:

   • Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager, PCG Academia
  • 15:00

   SESJA VI:

   PO CO UCZELNI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM? DOŚWIADCZENIA LIDERÓW W BUDOWANIU NOWOCZESNEGO MODELU KSZTAŁCENIA

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Studenckich, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   • Szymon Machajewski, Director of Learning Technologies & Instructional Innovation, University of Illinois Chicago
   • Prof. Barbara Iwańska, Prodziekan ds. studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 15:50

   PODSUMOWANIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Piotr Ponikowski
 • Maciej Madziński
 • Barbara Michalska
 • Filip Sadzik
 • Prof. Marcin Lis
 • Tomasz Jankowski
 • Ewa Kołodziejczyk
 • Magda Sochacka
 • Szymon Machajewski
 • Łukasz Wawer
 • Prof. Marta Kosior-Kazberuk
 • Michael Lubacz
 • Anna Marciniak
 • Małgorzata Szczepańska
 • Łukasz Wróbel
 • Marta Machalska
 • Anna Warda-Ritzen
 • Prof. Adrian Chabowski
 • Prof. Barbara Iwańska
 • M'hamed el Aisati
 • Prof. Przemysław Korytkowski
 • Justyna Orłowska
 • Prof. Maciej Żylicz
 • Tomasz Buczak
 • Marcin Kowalski
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Monika Kulesza-Czupryn
 • Łukasz Nowak
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Błażej Skoczeń