Konferencja
LUMEN 2021
23-24 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w VII Konferencji LUMEN 2021.

 • Organizatorzy:
  pcg academia logo
 • fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

W dniach 23 i 24 listopada, w trybie online, odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2021. Podczas dwóch dni wydarzenia zrealizowano kilkanaście, wysokiej jakości paneli dyskusyjnych i prezentacji, które na żywo, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, śledziło przeszło 1,200 osób. Organizatorami konferencji byli PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu firmy PCG Polska, odpowiedzialnej za nadzór nad działalnością spółek PCG Academia i LIBRUS, z ramienia ich właściciela, amerykańskiej firmy doradczo-technologicznej – Public Consulting Group z Bostonu. Jako drugi, w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wypowiedział się jej Przewodniczący prof. Arkadiusz Mężyk. Część inauguracyjną konferencji LUMEN zakończył prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Powitalny Keynote Speech wygłosił Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education (THE), brytyjskiej instytucji, odpowiedzialnej za publikację dwóch, najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych rankingów szkół wyższych: THE World University Rankings oraz THE Impact Rankings. Wystąpienie dotyczyło przyszłej roli uniwersytetów w erze post-pandemicznej.

Wyjątkowym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji LUMEN 2021, z racji na bieżącą sytuację gospodarczo-ekonomiczną w kraju, cieszył się pierwszy panel, poświęcony perspektywie finansowej dla uczelni. Panel poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, wieloletni prezes i współzałożyciel Fundacji Rektorów Polskich, a towarzyszyli mu panowie Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz prof. Stanisław Mazur, reprezentujący KRASP. Podczas panelu omówiono konkretne instrumenty finansowania szkół wyższych, opracowane w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. Łukasz Sułkowski, poświęcony był tematyce zbliżającej się ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych w Polsce. Do panelu, organizatorzy zaprosili przedstawicieli dwóch, najwyżej notowanych polskich uczelni badawczych – prof. Piotra Kuśtrowskiego, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Zbigniewa Lalaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, a także prorektor, prof. Aleksandrę Cisłak-Wójcik, reprezentującą Uniwersytet SWPS, który jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała status uniwersytetu. Uczestnicy panelu opowiedzieli o kulisach przygotowań do procesu parametryzacji naukowej, wskazali konkretne wyzwania organizacyjne i finansowe z jakimi się borykają, oraz przedstawili sugestie rozwiązań, mogących usprawnić proces oceny działalności naukowej w kolejnym okresie ewaluacyjnym.

Pozostając w tematyce ewaluacji naukowej, 15-minutową prezentację wygłosił pan Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji, odpowiedzialny obsłużenie procesu transferu danych naukowych z uczelni do ministerialnego systemu SEDN.

Trzeci panel skoncentrowany był na tematyce umiędzynaradawiania działalności naukowej i dydaktycznej uczelni. Moderatorem dyskusji był, specjalizujący się w dziedzinie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gośćmi panelu byli rektorzy uczelni znanych ze swojego zaangażowania w działania na rzecz umiędzynarodowienia – prof. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Marta Kosior-Kazberuk z Politechniki Białostockiej, oraz prof. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyskusja dotyczyła uwarunkowań organizacyjnych, prawnych, finansowych a nawet lokalizacyjnych, które determinują sukces polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Ostatnim panelem pierwszego dnia konferencji, była dyskusja poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju uczelni, w kontekście obecnie panującego kryzysu gospodarczego i klimatycznego. Dyskusję poprowadził rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Piotr Wachowiak, a towarzyszyli mu pani Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID, prof. Aleksandra Przegalińska, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego odpowiedzialna za strategię zrównoważonego rozwoju uczelni, oraz Duncan Ross, Chief Data Officer w Times Higher Education, organizacji, która jako jedyna na świecie prowadzi ranking szkół wyższych oparty o cele zrównoważonego rozwoju – THE Impact Rankings.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się panelem dyskusyjnym, którego tematem była wizja uniwersytetu przyszłości z perspektywy nowoczesnych technologii informatycznych. Chief Technology Officer w PCG Academia – Tomasz Buczak, wspólnie z przedstawicielami firm dostarczających rozwiązania IT do uczelni – Barbary Michalskiej z Microsoft Polska, Tomasza Stojka z SENETIC, oraz dr Krzysztofa Wojewodzica z ESCOLA SA, rozmawiali na temat standaryzacji systemów informatycznych, potrzeby ich migrowania do chmury oraz wyzwań z tym związanych. Poruszono też kwestię zyskującego na popularności wśród uczelni, modelu licencjonowania oprogramowania jako usługi, czyli tzw. Software as a Service (SaaS).

W trakcie kolejnego panelu prześledziliśmy w jaki sposób, dane gromadzone w uczelnianych systemach do ewidencji i analizy dorobku naukowego (Sciencecloud), przepływają do systemów umożliwiających ich upowszechnianie oraz międzynarodowy benchmarking naukowy (Scopus, SciVal), skąd trafiają bezpośrednio do bazy Times Higher Education, gdzie po standaryzacji i porównaniu przyjmują formę rankingów. Uczestnicy panelu: Piotr Masalski z PCG Academia, Bartłomiej Więckowski z Elsevier oraz Michael Lubacz z Times Higher Education, opowiedzieli o tym, jakiego rodzaju analizy możliwe są na każdym etapie „podróży danych” pomiędzy poszczególnymi systemami oraz jakie działania podejmują – wspólnie i indywidualnie, aby zapewnić, że wykorzystywane dane są spójne, zweryfikowane i wiarygodne.

O wizji uczelni bez papieru, z trzech różnych perspektyw, rozmawiali Ewa Wiśniewska, wiceprezeska Stowarzyszenia Forum Dziekanatów oraz kierowniczka dziekanatu Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, Elżbieta Włodarczyk, dyrektorka linii biznesowej podpis elektroniczny w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, oraz Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer w firmie WEBCON, będącej wiodącym dostawcą systemów do automatyzacji procesów na uczelniach. Podczas panelu, moderowanego przez Jakuba Brończyka z PCG Academia, dyskutowano o uwarunkowaniach prawnych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do „domknięcia” w pełni elektronicznego obiegu dokumentów na uczelni – od momentu stworzenia dokumentu, poprzez zebranie wszystkich niezbędnych podpisów, a skończywszy na jego udostępnieniu i archiwizacji.

Przedstawiciele trzech, znakomitych szkół wyższych o zróżnicowanym profilu i charakterystyce, byli gośćmi panelu, dotyczącego zdalnego kształcenia studentów z pomocą platform e-learningowych. W imieniu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wystąpiła prorektorka, dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Agata Cebera oraz pan Jakub Firlus, a z ramienia brytyjskiego Salford Business School wystąpił z-ca dziekana – Charles Knight. Moderująca panel, Magda Sochacka z PCG Academia, próbowała ustalić co wyróżnia podejście tych trzech uczelni do organizacji kształcenia na odległość, a jednocześnie jest źródłem wysokiego poziomu zaangażowania i satysfakcji ze strony studentów i dydaktyków.

Panelem wieńczącym konferencję LUMEN 2021 była międzynarodowa dyskusja, globalnych dostawców rozwiązań e-learningowych dla uczelni, których łączy fakt osadzenia swoich rozwiązań w chmurze od Amazon Web Services. W panelu moderowanym przez dyrektora AWS odpowiedzialnego za sektor publiczny w Europie Centralno-Wschodniej, Tomasza Olejnika, przedstawiciele firm takich jak Blackboard – Juan Ramon Alegret, Open LMS – Peter Hirst, czy Intelliboard – Tonya Riney, dzielili się swoimi doświadczeniami z niezwykle intensywnego okresu pandemicznego. Wskazano trendy i główne kierunki rozwoju na rynku rozwiązań e-learningowych, odnosząc się przy tym do przykładów, wiodących uczelni z wysokorozwiniętych rynków edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Australii.

Całość konferencji LUMEN 2021 zakończył i podsumował prof. Łukasz Sułkowski, zapowiadając jednocześnie kolejną, ósmą edycję wydarzenia, która odbędzie się jesienią przyszłego roku.

LUMEN 2021 nie byłby możliwy bez wkładu finansowego i intelektualnego ze strony Partnerów wydarzenia, do których w tym roku należały firmy: Blackboard, Inspera, Intelliboard, Open LMS, Elsevier, Microsoft, AWS, Google Cloud, Logitech, Wolters Kluwer, WEBCON, Senetic oraz KIR. Podziękowania za objęcie naszej konferencji patronatem kierujemy do: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Przewodniczącego KRASP, PKA, RGNiSW, OPI oraz IRSW.

Wideorelacje z poszczególnych wystąpień z VII Konferencji LUMEN 2021 Online dostępne są pod adresem: https://pcgacademia.pl/blog/

Program – 23-24 listopada 2021

 • 23 listopada - Zarządzanie strategiczne
 • 24 listopada - Zarządzanie operacyjne
  • 09:00

   OTWARCIE KONFERENCJI

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
   • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:30

   PREZENTACJA:

   KEYNOTE SPEECH: THE FUTURE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE POST-COVID 19 ERA

   Prelegent:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
  • 10:00

   PRZERWA

  • 10:10

   DYSKUSJA PANELOWA:

   SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Z PERSPEKTYWY KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY, PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 20009-2027 ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA 20008

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych KRASP
   • Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
   • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
  • 11:10

   PREZENTACJA:

   SYSTEM SCIENCECLOUD Z PERSPEKTYWY JEGO UŻYTKOWNIKÓW

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej Sciencecloud, PCG Academia
   • Dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński
   • Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
   • Prof. Wiesław Czołpiński, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
  • 11:20

   DYSKUSJA PANELOWA:

   EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 20013-20009. WNIOSKI I REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk

   Paneliści:

   • Prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu SWPS
   • Prof. Piotr Kuśtrowski, Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Prof. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego
  • 12:20

   PREZENTACJA:

   EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 20013-20009. ASPEKTY TECHNICZNE, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

   Prelegent:

   • Marek Michajłowicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 12:35

   PREZENTACJA:

   „TRADYCYJNY” VS. ELASTYCZNY MODEL PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJU UCZELNI

   Prelegent:

   • Piotr Stec, Ekspert IRSW ds. strategii  i badań
  • 12:50

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UWARUNKOWANIA KORZYSTNE DLA INTERNACJONALIZACJI. JAKI MODEL UNIWERSYTETU SPRZYJA SUKCESOM W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ?

   Moderator:

   • Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Paneliści:

   • Prof. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
   • Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • 13:50

   PREZENTACJA:

   REKOMENDACJE METODYCZNE KPRM – KROK W STRONĘ POLSKIEJ METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

   Prelegent:

   • Maria Szymborska, Radca, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • 14:00

   DYSKUSJA PANELOWA:

   ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI W ERZE KRYZYSU EKONOMICZNEGO I KLIMATYCZNEGO

   Moderator:

   • Prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

   Paneliści:

   • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID w Warszawie
   • Prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Duncan Ross, Chief Data Officer, Times Higher Education
  • 15:00

   PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • 9:00

   OTWARCIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • 9:15

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI Z PERSPEKTYWY IT – CHMURA, SAAS, STANDARYZACJA

   Moderator:

   • Tomasz Buczak, Chief Technology Officer, PCG Academia

   Paneliści:

   • Barbara Michalska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft
   • Tomasz Stojek, Technical Services Director, Senetic,
   • Dr Krzysztof Wojewodzic, Chief Executive Officer, ESCOLA S.A.
  • 10:15

   PRZERWA

  • 10:25

   DYSKUSJA PANELOWA:

   OD DANYCH NAUKOWYCH DO SUKCESU W EWALUACJI NAUKOWEJ I W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH UCZELNI

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Bartłomiej Więckowski, Customer Consultant, Research Intelligence, Elsevier
   • Michael Lubacz, Business Development Director, Times Higher Education
   • Danae Banette, HE Analyst,  Times Higher Education
  • 11:25

   PREZENTACJA:

   SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE – PREZENTACJA RAPORTU

   Prelegent:

   • Monika Kulesza-Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska
  • 11:35

   DYSKUSJA PANELOWA:

   UCZELNIA BEZ PAPIERU – WIZJA KOMPLETNEGO, ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W SZKOLE WYŻSZEJ

   Moderator:

   • Jakub Brończyk, Dyrektor Regionalny, PCG Academia

   Paneliści:

   • Ewa Wiśniewska, Wiceprezes, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR
   • Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer, WEBCON
  • 12:35

   PRZERWA

  • 12:45

   PREZENTACJA:

   GOTOWOŚĆ UCZELNI I STUDENTÓW NA WYZWANIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ – WSPARCIE GOOGLE CLOUD

   Paneliści:

   • Kamila Cioś, Higher Education Learning Program Lead, EMEA region, Google Cloud
   • Beata Galas, Google for Education Sales Manager, CEE region, Google for Education
  • 13:00

   DYSKUSJA PANELOWA:

   PEŁNIA POTENCJAŁU PLATFORM E-LEARNINGOWYCH – WSPARCIE W DYDAKTYCE, POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WZROST KONKURENCYJNOŚCI UCZELNI

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Charles Knight, Associate Dean for Student Experience, Salford Business School
   • Dr Agata Cebera, Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
   • Jakub Firlus, Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 14:00

   PRZERWA

  • 14:10

   DYSKUSJA PANELOWA:

   ŁĄCZY NAS CHMURA – PERSPEKTYWA GLOBALNYCH LIDERÓW IT W EDUKACJI NA ROZWÓJ UCZELNI W OKRESIE POSTPANDEMICZNYM

   Moderator:

   • Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector, Amazon Web Services

   Paneliści:

   • Juan Ramon Alegret, Regional VP, Blackboard
   • Peter Hirst, Territory Manager for EMEA, Open LMS
   • Tonya Riney, Chief Operations Officer, IntelliBoard
  • 15:10

   PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk
  • Prowadzący konferencję

   Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Marcin Witkowski
 • Maria Szymborska
 • Marek Michajłowicz
 • Monika Kulesza-Czupryn
 • Tomasz Olejnik
 • Juan Ramon Alegret
 • Peter Hirst
 • Beata Galas
 • Kamila Cioś
 • Dr Krzysztof Wojewodzic
 • Łukasz Wróbel
 • Tonya Riney
 • Charles Knight
 • Piotr Stec
 • Barbara Michalska
 • Jakub Firlus
 • Dr Agata Cebera
 • Prof. Wiesław Czołpiński
 • Dr Leszek Szafrański
 • Danuta Tuszyńska
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 • Magda Sochacka
 • Elżbieta Włodarczyk
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Jerzy Lis
 • Prof. Arkadiusz Mężyk
 • Wojciech Murdzek
 • Sebastian Skuza
 • Phil Baty
 • Prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik
 • Prof. Piotr Kuśtrowski
 • Prof. Zygmunt Lalak
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Jarosław Bosy
 • Prof. Marta Kosior-Kazberuk
 • Ewa Wiśniewska
 • Prof. Piotr Wachowiak
 • Maria Andrzejewska
 • Duncan Ross
 • Prof. Aleksandra Przegalińska
 • Tomasz Buczak
 • Tomasz Stojek
 • Piotr Masalski
 • Michael Lubacz
 • Danae Banette
 • Jakub Brończyk
 • Bartłomiej Więckowski

Miejsce i termin

Konferencja LUMEN 2020 odbyła się w dniach

23-24 listopada 2021 Online

Partnerzy

Poprzednie edycje