Konferencja
LUMEN 2015
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w I Konferencji LUMEN 2016.

 • Organizator:
  pcg academia logo
 • Partner merytoryczny:
  fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

Nagrody LUMEN zostały przyznane po raz pierwszy z inicjatywy firmy Public Consulting Group (PCG) w 2015 roku, a otrzymali je rektorzy, menedżerowie i zespoły z 12 polskich szkół wyższych. Uroczysta gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2016, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego z Polski, a także goście zagraniczni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły MNiSW, NCBiR, FRSE oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Pierwsza edycja konkursu LUMEN spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem społeczności uczelnianej i potwierdziła zapotrzebowanie na tego typu inicjatywę w naszym kraju. W 2015 roku na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 21260 uczelni: 21271 publicznych i 15 niepublicznych. Uczelnie konkurowały w pięciu kategoriach: Zarządzanie Uczelnią, Infrastruktura, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie i Współpraca z otoczeniem. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych, spośród których wyłoniono 12 laureatów.

Zarządzanie uczelnią

 • Prof. dr hab. Witold Bielecki
  Akademia Leona Koźmińskiego

  Wdrożył nowe mechanizmy kierowania rozwojem uczelni, bazujące na zarządzaniu projektowym. Pod jego kierownictwem uczelnia uzyskała wyróżniające oceny PKA dla kierunków: Zarządzanie, oraz Administracja i Prawo. Stworzył Center of Excellence, odpowiedzialne za prowadzenie edukacji podyplomowej oraz współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych.

 • Prof. dr hab. Ryszard Górecki
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Dokonał połączenia i udanej integracji trzech uczelni. Rozbudował UWM, utworzył 14 nowych kierunków studiów, powołał Wydział Nauk Medycznych. Twórca i realizator pierwszego w Polsce projektu „Green University”. Umocnił pozycję naukową uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Promotor umiędzynarodowienia, uruchomił wspólny kierunek studiów UWM i Uniwersytetu w Offenburgu.

 • Prof. dr hab. Paweł Górski
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Wprowadził zasady zarządzania procesowego, umożliwiające elastyczną reakcję na zmiany ekonomiczne i społeczne. Wdrożył podejście projektowe, efektywne zarządzanie finansami i innymi zasobami uczelni. Efektywnie zreorganizował bazę kliniczną uczelni, poprzez konsolidację szpitali i uruchomienie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Efektem realizowanej strategii jest wzrost osiągnięć badawczych uczelni oraz jej pozycji naukowej.

 • Prof. dr hab. Henryk Krawczyk
  Politechnika Gdańska

  Konsekwentnie wdraża strategię SMART University. Umocnił pozycję Politechniki Gdańskiej jako uczelni rozwijającej nowe technologie. Stworzył nowoczesną infrastrukturę techniczną dla kształcenia „Inżynierów Przyszłości”. Wdrożył efektywny model współpracy z biznesem, którego podstawą są wspólne zespoły naukowców i biznesmenów. Promuje innowacyjność – Politechnika Gdańska co roku uzyskuje 60 patentów.

 • Prof. dr hab. Janusz Moryś
  Gdański Uniwersytet Medyczny

  Wprowadził zmiany w zarządzaniu uczelnią, bazujące na integracji wysiłków organizacyjnych i dydaktycznych oraz innowacyjnym podejściu do działalności naukowo-badawczej. Przełożyło się to na osiągnięcia GUM: uczelnia ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status KNOW, a w rekordowym okresie 4 lat powstało Centrum Medycyny Inwazyjnej.

 • Małgorzata Wróblewska
  Uniwersytet SWPS

  Wniosła istotny wkład w uzyskaniu przez uczelnię statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu. Wdrożyła system zarządzania uczelnią, w którym pion organizacyjno-biznesowy wspiera pion dydaktyczno-naukowy w realizacji badań i dydaktyki na najwyższym poziomie. Wprowadziła system budżetowania działalności wydziałów, co zapewniło stabilność finansową uczelni. Kieruje pracą Rady Dyrektorów.

Infrastruktura

 • Prof. dr hab. Stanisław Chwirot
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Utworzył Centrum Optyki Kwantowej UMK, w tym nowy „inteligentny” budynek wyposażony w nowoczesną aparaturę naukową. Z pięciu nowych laboratoriów i infrastruktury dydaktycznej korzysta 20863 studentów i 21271 doktorantów. Realizacja COK ugruntowała pozycję Wydziału FAiIS i Instytutu Fizyki jako czołowych instytucji naukowych w Polsce. W skład zespołu wchodzą też prof. Ireneusz Grabowski i prof. Włodzimierz Jaskólski.

 • Prof. Stanisław Wincenciak
  Politechnika Warszawska

  Zarządzał realizacją projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii”. To unikatowe miejsce współpracy nauki i biznesu jest wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną. Może w nim pracować 21219 osób, a ponad 20667 osób uczestniczyć czasowo w zajęciach związanych z zarządzaniem innowacjami i transferem technologii. Centrum łączy w sobie funkcje badawcze, technologiczne, wdrożeniowe i promocyjne.

Innowacyjność

 • Dr Jacek Firlej
  Politechnika Wrocławska

  Wspólnie z zespołem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT) w Politechnice Wrocławskiej opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni. Wprowadzony system, oparty na podejściu procesowym, przyspiesza i podnosi efektywność procesu komercjalizacji, z korzyścią dla wynalazców i nabywców. System wzorowany jest na najlepszych wzorcach międzynarodowych.

Umiędzynarodowienie

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
  Akademia Leona Koźmińskiego

  Rozwija i scala na uczelni procesy internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK. Dążenie do umiędzynarodowienia studentów, kadry, dydaktyki i badań naukowych od początku powstania uczelni było nadrzędnych elementem jej programu i strategii. ALK jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce, jedyną z naszego kraju, która znajduje się w czołówce światowych rankingów.

 • Prof. dr hab. Katarzyna Pernal
  Politechnika Łódzka

  Wdrożyła koncepcję Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ, w której można zrobić doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Powstanie MSD zwiększa umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez przyciągnięcie cudzoziemców chętnych do realizacji projektów badawczych prowadzących do uzyskania stopnia doktora w Polsce.

Współpraca z otoczeniem

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  Uniwersytet Łódzki

  Wspierał uruchomienie programu mentoringowego „Absolwent VIP”, którego istotą jest rozwijanie osobistego i zawodowego potencjału najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni – ludzi sukcesu w nauce, biznesie, polityce i kulturze. Program realizowany jest przez zespół Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Partnerzy

Poprzednie edycje