System obsługi studiów

System obsługi studiów Uczelnia 10

Efektywne zarządzanie kluczowymi procesami na uczelni

System Obsługi Studiów_System Dziakanatowy


 

Efektywne zarządzanie uczelnią łączy się z koordynacją wielu procesów realizowanych niekiedy oddzielnie na licznych jednostkach oraz analizą danych spływających z wielu źródeł. Poprzez dostarczanie kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu rozwiązań i modułów dopasowanych do potrzeb uczelni i jej poszczególnych departamentów, umożliwiamy optymalizację pracy uczelni na wszystkich poziomach zarządczych.

Jesteśmy świadomi wymagań stawianych przed uczelniami (Ustawa 2.0) oraz ich kadrą zarządczą i dydaktyczną, dlatego w naszym portfolio znajdują się rozwiązania zapewniające transparentność, nadzór nad kondycją finansową uczelni, nadzór i weryfikację jakości kształcenia, sprawne administrowanie, płynną wymianę i dostęp do informacji z dowolnego miejsca oraz spełnienie wymogów sprawozdawczych dla organów nadzorujących.

PCG Academia oferuje zintegrowany ekosystem rozwiązań IT wspierających efektywne wykorzystanie danych w procesie zarządzania uczelnią. W skład ekosystemu wchodzą m.in.:

 

Oferujemy rozwiązania własne oraz stale rozwijane portfolio zintegrowanych aplikacji zewnętrznych dostarczanych przez partnerów handlowych naszej firmy takich jak Blackboard (platformy LMS i narzędzia e-learningowe) czy Inspera (elektroniczne egzaminowanie studentów). Nasze portfolio obejmuje również aplikacje usprawniające komunikację i przepływ informacji pomiędzy uczelnią i jej interesariuszami, w tym studentami i pracownikami. Jesteśmy dostawcą aplikacji mStudia - aplikacji mobilnej dla studentów, dydaktyków i pracowników dziekanatów, zintegrowanej z wiodącymi systemami dziekanatowymi: Uczelnia 10 i USOS.

 

Jeden system, wiele możliwości

System obsługi studiów Uczelnia 10 to więcej niż repozytorium do przechowywania danych. System obsługi szkół wyższych Uczelnia 10 pozwala pracownikom akademickim i dydaktycznym efektywnie realizować wszystkie procesy na uczelni: od rekrutacji, obsługi i utrzymania studentów, przez planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych, aż po raportowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

Kluczowe korzyści


Elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb uczelni.
Spełnienie wymogów sprawozdawczych i legislacyjnych (Ustawa 2.0, RODO).
Optymalizacja kosztów administracyjnych i zasobów uczelni.
Dostęp webowy i poprzez aplikację mobilną dla studentów i pracowników Uczelni.
Najszersze na polskim rynku spektrum funkcjonalności.
Sprawdzony model biznesowy i wdrożeniowy. Utrzymanie i rozwój funkcjonalności po stronie dostawcy.

 

Najważniejsze funkcjonalności


Obsługa dziekanatu i zarządzanie tokiem studiów

 • Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika.
 • Mechanizmy walidacyjne i wspierające gromadzenie „czystych” danych (słowniki, listy rozwijalne, opcje do wyboru).
 • Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) i sylabusów.
 • Obsługa programów wymiany studenckiej (np. Socrates-Erasmus).
 • Współpraca z otwartymi systemami takimi jak KReM, OSA, Plagiat.pl, ORD, PBN.
 • Pełna obsługa prac dyplomowych.
 • Wsparcie komunikacji między uczelnią, studentem i dydaktykami.
 • Kompatybilność z webowym i mobilnym interfejsem uczelni, Elektronicznym Obiegiem Dokumentacji oraz Systemem Rekrutacji.
 • Bogata biblioteka wydruków, proste definiowanie własnych szablonów.

 

Obsługa finansowa studentów i pracowników

 • Obsługa finansowa studentów i dowolna konfiguracja naliczeń.
 • Ewidencjonowanie wniosków stypendialnych, przyznanych stypendiów, historii wypłat.
 • Obsługa finansowa pracowników dydaktycznych (pensum, umowy, rachunki).
 • Konfigurowalne zestawienia umożliwiające analizę danych dotyczących studentów, pracowników, zaległości na różnych poziomach szczegółowości.
 • Integracja i wymiana danych z każdym systemem obsługi studiów i systemem finansowo-księgowym w Polsce.
 • Windykacja.

 

Planowanie zajęć

 

 • Wsparcie procesów planowania zajęć, zaliczeń i egzaminów na podstawie danych wprowadzonych w innych obszarach systemu (eliminacja potrzeby podwójnego wpisywania danych).
 • Optymalne wykorzystanie sal zajęciowych, zasobów uczelni, delegowanie zastępstw.
 • Informacja o konfliktach pojawiających się w planie zajęć.
 • Intuicyjne zarządzanie siatką zajęć w trybie „przeciągnij i upuść”.
 • Udostępnianie informacji o planie zajęć studentom i pracownikom poprzez webowy interfejs Wirtualna Uczelnia i aplikację mobilną mStudia.

 

Wirtualna Uczelnia - zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników

 • Zdalny wgląd w pełną historię studenta za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej mStudia (wielojęzyczność).
 • Bieżący dostęp do kluczowych informacji i czynności przez Studenta: zapisy na zajęcia i specjalizacje, plan zajęć, materiały udostępniane przez wykładowców, harmonogram egzaminów, komunikacja z administracją i dydaktykami.
 • Bieżący dostęp do informacji i procesów dla wykładowców.
 • Cyfryzacja obsługi dydaktyki, procesu oceniania, dyplomowania.
 • Zdalna obsługa procesów administracyjnych i spraw studentów (np. wnioski o stypendia).
 • Wsparcie procesu komunikacji ze studentami za pomocą celowanych e-maili, dedykowanych ogłoszeń i ankiet ewaluacyjnych.
 • Bezpieczeństwo danych, nadzór nad uprawnieniami dostępu, bieżące wsparcie użytkowników.

 

Zarządzanie akademikami

 • Szczegółowa ewidencja pomieszczeń, ich dostępności oraz wyposażenia wielu obiektów, w tym poszczególnych pokoi z uwzględnieniem specjalnych potrzeb np. osób niepełnosprawnych.
 • Natychmiastowa aktualizacja zasobów: rezerwacje, przemeldowania i prolongaty.
 • Obsługa meldunków i rozliczeń ze studentami, pracownikami, gośćmi.
 • Integracja z Elektronicznym Obiegiem Dokumentacji: zdalna obsługa wniosków i obiegówek.
 • Możliwa integracja z Elektroniczną Legitymacją Studencką i kartami chipowymi: ewidencja wejść i wyjść, zarządzanie dostępami do pomieszczeń, eliminacja kluczy, bezpieczeństwo.
 • Raporty i wydruki. Prowadzenie szczegółowych analiz kosztów i przychodów (przy współpracy z modułem BI4Progress).

 

Biuro Karier i Serwis Absolwentów

 • Integracja z systemem dziekanatowym. Dostęp poprzez Wirtualną Uczelnię i mStudia (aplikacja mobilna Uczelni).
 • Zarządzanie ofertami pracy, praktyk, staży, szkoleń, konferencji, kursów.
 • Wsparcie studentów i absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i rozwoju kariery.
 • Mnogość funkcjonalności: oferty, praktyki, staże, szkolenia, konferencje, profile, CMS, CRM, ankiety, kontakty, CV.
 • Zarządzanie dostępem do informacji z uwzględnieniem zabezpieczeń i customizacji.
 • Praktyczne, samoobsługowe profile Pracodawców. Funkcja tworzenia opisów, publikacji ogłoszeń, researchu potencjalnych pracowników.
 • Badanie losów absolwentów i rynku. Utrzymywanie atrakcyjnej oferty kierunków studiów, specjalizacji, studiów podyplomowych, szkoleń.

 

Raporty, analizy i zestawienia

 

 • Efektywna obsługa raportowania do POL-on, GUS, PBN, PKA i innych kluczowych instytucji z otoczenia uczelni.
 • Samodzielne definiowanie zestawień na dowolnym zbiorze danych gromadzonych w systemie (nie wymaga wiedzy IT).
 • Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi (ERP, HR, FK, CRM) celem pobrania niezbędnych danych do analiz.
 • Graficzna prezentacja danych zarówno pod kątem studentów i pracowników, jak i całej szkoły wyższej, np. koszty wydziałowe, koszty pracownicze, obciążenie sal dydaktycznych itp.

 

System obsługi studiów

 

 Pobierz broszurę

 

Poznaj możliwości systemu UCZELNIA 10.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

 

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.