Elektroniczne Egzaminowanie

System elektronicznego egzaminowania


 

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. uczniów. W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. System stosowany jest przez renomowane uczelnie i instytucje takie jak: Cambridge Assessment, University of Oxford, University of Oslo czy Caribbean Examination Council.

System elektronicznego egzaminowania Inspera jest dostarczany jako usługa SaaS (System as a Service) za pośrednictwem Internetu. Instalacja i serwis są prowadzone zdalnie we wsparciu PCG Academia. Wdrożenie systemu sprowadza się do konfiguracji względem potrzeb uczelni, rejestracji użytkowników i integracji z uczelnianymi rozwiązaniami IT, tj. systemem dziekanatowym, systemem antyplagiatowym czy systemem pojedynczego logowania (SSO). Uczelnia decydująca się na wprowadzenie systemu elektronicznego egzaminowania Inspera może skorzystać z webinariów, warsztatów dla pracowników na miejscu oraz wsparcia po uruchomieniu produkcyjnym.

Brak konieczności utrzymywania systemu e-egzaminów po stronie uczelni i atrakcyjne warunki licencjonowania sprawiają, iż system Inspera jest korzystnym rozwiązaniem dla uczelni dbających o optymalizację obsługi studiów i zasobów Uczelni.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


Stabilny, skalowalny, bezpieczny system obsługiwany w trybie SaaS i SEB.
Biblioteka typów pytań, randomizacja pytań i testów, automatyczne opracowanie wyników i raportów.
Wysoki standard serwisu: zapewnienie ciągłości usługi, regularne aktualizacje, helpdesk, webinaria, szkolenia.
Integracja z systemem dziekanatowym Uczelni, funkcja SSO.
 Brak wymogów rozbudowy infrastruktury IT Uczelni ani zwiększenia zasobów ludzkich.
Zgodność z polskim systemem szkolnictwa wyższego.

 

FUNKCJONALNOŚCI


Przydział użytkowników

 

Możliwość konfiguracji ról i uprawnień dla administratorów systemu, dla dydaktyków tworzących i oceniających pytania oraz dla osób nadzorujących realizację egzaminu i wspierających pracę studentów. Integracja z systemem obsługi dziekanatu umożliwia logowanie poprzez jedno poświadczenie SSO (Single sign-on) we wszystkich dostępnych modułach: administratorów, dydaktyków, studentów.

 

 

 

 

Planowanie egzaminu

Zaawansowane możliwości konfiguracji systemu w zakresie trybu realizacji egzaminu, sposobu wyświetlania pytań (sekwencyjnie lub losowo), wsparcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami (dodatkowy czas, sprawdzanie pisowni) czy kontroli antyplagiatowej.

Tworzenie pytań

 

Kilkanaście różnych schematów tworzenia pytań, a wśród nich pytania wielokrotnego wyboru, opisowe, formuły matematyczne, wzory chemiczne, pliki graficzne (np. zdjęcie RTG), kompilacja kodu i możliwość nagrywania odpowiedzi ustnych. System umożliwia tworzenie i współdzielenie pomiędzy wykładowcami banków pytań oraz randomizowany przydział pytań studentom.

 

 

Przydział studentów

Możliwość importu danych studentów z systemu dziekanatowego i eksportu uzyskanych wyników egzaminacyjnych w systemie Inspera z powrotem do systemu dziekanatowego. Tworzenie egzaminów przeznaczonych dla wskazanych grup studentów. Intuicyjny proces tworzenia nowego egzaminu lub grup egzaminacyjnych.

Realizacja egzaminu

Prowadzenie egzaminów elektronicznie, na papierze lub w formie mieszanej. System umożliwia obsługę dowolnych wolumenów egzaminów oraz prowadzenie egzaminów na komputerach należących do uczelni lub na urządzeniach studentów (BYOD – Bring Your Own Device). Inspera zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia dostępu do egzaminu poprzez dodatkowe hasła i filtrowanie po adresie IP oraz funkcję  Safe Exam Browser (SEB) polegającej na blokadzie dostępu do stron internetowych i dokumentów niezwiązanych z egzaminem.

Elektroniczne egzaminowanie

Monitorowanie egzaminu

Panel kontrolny informuje nauczycieli i administratorów o bieżących postępach studentów i ich aktywności w systemie w trakcie trwania egzaminu. Dostępna funkcja komunikowania się ze studentami umożliwia wysyłanie dedykowanych wiadomości i ostrzeżeń lub informowanie grupy o pozostałym czasie.

 

Ocenianie egzaminu

Możliwość wyboru kilku trybów: automatyczne lub manualne ocenianie egzaminu z możliwością przekazania komentarzy i informacji zwrotnej do studenta za pośrednictwem systemu. Możliwość definiowania tzw. workflow optymalizującego zaangażowanie pracowników administracyjnych i dydaktycznych w proces weryfikacji egzaminów.

 

Analiza wyników

 

Automatycznie generowane raporty i analizy prezentujące dystrybucję ocen uzyskanych przez studentów oraz statystyki związane z realizacją egzaminu i zaliczeń. Możliwość rozbudowy funkcjonalności o analizy trudności i zwrotu odpowiedzi z egzaminów autorstwa konkretnych wykładowców lub realizowanych w poszczególnych grupach studenckich. 

 

 

 

Integracje

System jest integrowalny z innymi systemami stosowanymi na Uczelni, takimi jak:

 • System dziekanatowy, w tym również system obsługi studiów Uczelnia 10,
 • Learning Management Systems poprzez IMS Learning Tools Interoperability (LTI),
 • Google Apps for Education,
 • Microsoft Office 365
 • oraz z zewnętrznymi narzędziami: Geobra, MatLab, AutoCAD.

 

W przypadku uruchomienia elektronicznego egzaminowania w systemie Inspera jako systemu stand-alone bez integracji z systemem obsługi studiów, na potrzeby egzaminu tworzone są jednorazowe konta studentów.

 
Opinie użytkowników


 

Valeriia Gorlushko

Kierownik Centrum Egzaminacyjnego

Akademia Leona Koźmińskiego

„Dzięki Insperze otrzymaliśmy narzędzie do podniesienia jakości przeprowadzanych egzaminów elektronicznych oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa. Przyjemny dla oka i łatwy w obsłudze interfejs systemu został bardzo pozytywnie odebrany zarówno wśród wykładowców, jak studentów naszej uczelni.”

 

Dagmara Plata-Alf

Wykładowca

Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego

„System Inspera zdecydowanie usprawnił proces przeprowadzanych przeze mnie egzaminów. Przede wszystkim umożliwił:

1) digitalizację materiałów, bezpieczne przechowywanie prac egzaminacyjnych i dostęp z dowolnego miejsca w razie jakichkolwiek pytań studentów,

2) ponowne wykorzystanie testów i rekonfigurację pytań np. poprzez możliwość dodawania pytań do skonfigurowanych testów i budowanie bazy dla kolejnych roczników w ramach prowadzonych przedmiotów,

3) współdzielenie materiałów z innymi wykładowcami tych samych przedmiotów oraz kooperację wykładowców, co jest szczególnie cenne przy przedmiotach współprowadzonych,

4) oszczędność czasu (i to ogromną - zwłaszcza w zakresie sprawdzania testów, która skróciła się z 2 tygodni do 3 godzin).”

 

Małgorzata Ćwil

Wykładowca

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego 

„Zdecydowanie poleciłabym system INSPERA każdemu nauczycielowi, który potrzebuje sprawnego, intuicyjnego i elastycznego narzędzia do przeprowadzania egzaminów. Korzystanie z INSPERA pozwala zaoszczędzić czas przy jednoczesnym podwyższeniu jakości prowadzonych testów. 

 

Pobierz broszurę

 

Poznaj możliwości systemu INSPERA.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.