Rozwiązania Business Intelligence dla Uczelni BI4Progress


 

Dla efektywnego zarządzania uczelnią i budowania jej przewagi konkurencyjnej, konieczna jest wielowymiarowa analiza danych, zarówno globalna - dla całej uczelni, jak również w kontekście poszczególnych jej jednostek. W perspektywie transformacji polskich uczelni i wprowadzenia nowego ładu wynikającego z Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0), zarządzanie uczelnią musi zostać wsparte rzetelnymi danymi oraz narzędziami analitycznymi umożliwiającymi złożone analizy oraz natychmiastowe raporty i prognozy.

System BI4PROGRESS PCG Academia wspiera budowanie przewagi szkół wyższych w oparciu o kluczowe dane udostępniane kadrze zarządczej uczelni w formie Pulpitów Menadżera. Szereg elastycznych, dowolnie konfigurowalnych narzędzi umożliwia natychmiastowy dostęp do syntezy kondycji uczelni oraz analizy procesów na poziomie zarówno całej uczelni, jak i jej poszczególnych jednostek, gwarantując transparentność i rozliczalność.

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS to narzędzie analityczne klasy Business Intelligence - System Controllingowy pozwalający na tworzenie i dystrybucję Pulpitów Menadżera prezentujących dane w formie tabel przestawnych, wykresów i wskaźników. BI4PROGRESS jest również samoobsługowym narzędziem umożliwiającym menadżerom uczelni dynamiczne tworzenie, raportów, zestawień oraz prognoz bez wymogu wiedzy programistycznej, poprzez funkcję „drag&drop”. Zastosowana w naszych narzędziach analiza big data pozwoli każdemu liderowi zarządzania na przekształcenie danych w wiedzę stosowalną w praktyce, co w skutku przyniesie trafniejsze podejmowanie decyzji zarządczych, a tym samym wzrost konkurencyjności własnej uczelni. 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


Analiza i prezentacja danych poprzez wykresy, raporty i prognozy dostępne w dowolnie definiowanych Pulpitach Menadżera.
Syntetyczna prezentacja danych obejmująca długie okresy, statystyki historyczne, zmienność w czasie i dowolne obszary analityczne.
Codzienna, zautomatyzowana aktualizacja zdefiniowanych raportów.
Webowy dostęp do Pulpitów Menadżera, nieograniczony czasem i miejscem.
Algorytmy spełniające wymogi Ustawy 2.0 oraz uwzględniające specyfikę danej uczelni lub jednostki, np. podczas wyliczania kosztów kształcenia.
Integracja danych z dowolnych źródeł i obszarów, również pozadziekanatowych, takich jak HR, systemy księgowe i płacowo-kadrowe.

 

FUNKCJE


Analizy Finansowe

 • Analiza Kosztów Kształcenia. Analiza kosztów kształcenia studenta na poszczególnych wydziałach i kierunkach, kosztów godziny dydaktycznej, „narzutów” kosztów wydziałowych, kosztów pośrednich i bezpośrednich.
 • Naliczenia i Wpłaty. Analiza będąca już standardem dzięki funkcjonalności „drążenia danych”; umożliwia w prosty sposób przejście od ogólnej analizy do szczegółowych informacji o braku konkretnych wpłat wybranego studenta czy okresu zalegania.
 • Stypendia. Szczegółowe informacje o stypendiach - ich wartości, dystrybucji, strukturze i zmienności w czasie - wspierają politykę uczelni.

  

Analityka edukacyjna

 • Analiza Rekrutacji i Retencji umożliwiająca natychmiastową, ilościową i procentową prezentację struktury rekrutacji wg wybranych kryteriów, m.in. wydziałów, kierunków, statusu kandydata i studenta, informacji geograficznych (np. miejsca zamieszkania), wyników matur, preferencji lub osiągniętych wyników na studiach.
 • Analiza Potencjału Kandydatów umożliwiająca badanie i predykcję losów studentów na uczelni w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, ukończoną szkołę średnią, zainteresowania, informacje geograficzne oraz płeć.
 • Analiza Retencji umożliwiająca graficzną prezentację trendów zmian liczebności studentów oraz konwersji pomiędzy wydziałami i wśród absolwentów.
 • Zarządzanie ryzykiem odpływu studentów z poszczególnych wydziałów i kierunków.

 

Analiza Dydaktyczna 

 • Rozliczenia Dydaktyki w kontekście zarówno jednostek organizacyjnych uczelni (wydział, instytut, katedra, pracownik), jak i studiów (kierunek, poziom i forma).
 • Analiza Obciążenia Kadry Dydaktycznej obrazująca rozliczenie pensum i dodatkowych zajęć oraz aktywność dydaktyczną wykładowców.
 • Analiza Jakości Kształcenia umożliwiająca weryfikację dydaktyki.
 • Analiza Ankiet monitorujących opinie studentów.
 • Analiza Ocen monitorująca statystyki, bieżący stan, wyniki historyczne i wskazująca trendy.
 • Analiza Terminowości Obron umożliwiająca lepsze planowanie terminarza obron. 
 • Analiza Prowadzonych Zajęć pod kątem optymalizacji siatki zajęć dydaktyków i studentów oraz obciążenia wykładowców. 
 • Analiza Obciążeń Sal umożliwia optymalizację kosztów eksploatacji i utrzymania pomieszczeń uczelni.
 • Analiza Dorobku Naukowego umożliwiająca analizę liczby publikacji i jej zmienności w czasie: indywidualnie - wg Pracowników Dydaktycznych, a także zbiorczo - wg jednostek organizacyjnych, uwzględniająca współautorów. Walidacja do POL-on.

 

 

Poznaj możliwości systemu BI4PROGRESS.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

Ochrona Danych Osobowych 

Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. w celu kontaktowania się z Państwem, by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach i konkursach, zarówno administratora, jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług i tworzenia produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@pcgacademia.pl.