BI4PROGRESS

Rozwiązania Business Intelligence dla Uczelni BI4Progress


 

Dla efektywnego zarządzania uczelnią i budowania jej przewagi konkurencyjnej, konieczna jest wielowymiarowa analiza danych, zarówno globalna - dla całej uczelni, jak również w kontekście poszczególnych jej jednostek. W perspektywie transformacji polskich uczelni i wprowadzenia nowego ładu wynikającego z Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0), zarządzanie uczelnią musi zostać wsparte rzetelnymi danymi oraz narzędziami analitycznymi umożliwiającymi złożone analizy oraz natychmiastowe raporty i prognozy.

System BI4PROGRESS PCG Academia wspiera budowanie przewagi szkół wyższych w oparciu o kluczowe dane udostępniane kadrze zarządczej uczelni w formie Pulpitów Menadżera. Szereg elastycznych, dowolnie konfigurowalnych narzędzi umożliwia natychmiastowy dostęp do syntezy kondycji uczelni oraz analizy procesów na poziomie zarówno całej uczelni, jak i jej poszczególnych jednostek, gwarantując transparentność i rozliczalność.

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS to narzędzie analityczne klasy Business Intelligence - System Controllingowy pozwalający na tworzenie i dystrybucję Pulpitów Menadżera prezentujących dane w formie tabel przestawnych, wykresów i wskaźników. BI4PROGRESS jest również samoobsługowym narzędziem umożliwiającym menadżerom uczelni dynamiczne tworzenie, raportów, zestawień oraz prognoz bez wymogu wiedzy programistycznej, poprzez funkcję „drag&drop”. Zastosowana w naszych narzędziach analiza big data pozwoli każdemu liderowi zarządzania na przekształcenie danych w wiedzę stosowalną w praktyce, co w skutku przyniesie trafniejsze podejmowanie decyzji zarządczych, a tym samym wzrost konkurencyjności własnej uczelni. 

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


Analiza i prezentacja danych poprzez wykresy, raporty i prognozy dostępne w dowolnie definiowanych Pulpitach Menadżera.
Syntetyczna prezentacja danych obejmująca długie okresy, statystyki historyczne, zmienność w czasie i dowolne obszary analityczne.
Codzienna, zautomatyzowana aktualizacja zdefiniowanych raportów.
Webowy dostęp do Pulpitów Menadżera, nieograniczony czasem i miejscem.
Algorytmy spełniające wymogi Ustawy 2.0 oraz uwzględniające specyfikę danej uczelni lub jednostki, np. podczas wyliczania kosztów kształcenia.
Integracja danych z dowolnych źródeł i obszarów, również pozadziekanatowych, takich jak HR, systemy księgowe i płacowo-kadrowe.

 

FUNKCJE


Analizy Finansowe

 • Analiza Kosztów Kształcenia. Analiza kosztów kształcenia studenta na poszczególnych wydziałach i kierunkach, kosztów godziny dydaktycznej, „narzutów” kosztów wydziałowych, kosztów pośrednich i bezpośrednich.
 • Naliczenia i Wpłaty. Analiza będąca już standardem dzięki funkcjonalności „drążenia danych”; umożliwia w prosty sposób przejście od ogólnej analizy do szczegółowych informacji o braku konkretnych wpłat wybranego studenta czy okresu zalegania.
 • Stypendia. Szczegółowe informacje o stypendiach - ich wartości, dystrybucji, strukturze i zmienności w czasie - wspierają politykę uczelni.

  

Analityka edukacyjna

 • Analiza Rekrutacji i Retencji umożliwiająca natychmiastową, ilościową i procentową prezentację struktury rekrutacji wg wybranych kryteriów, m.in. wydziałów, kierunków, statusu kandydata i studenta, informacji geograficznych (np. miejsca zamieszkania), wyników matur, preferencji lub osiągniętych wyników na studiach.
 • Analiza Potencjału Kandydatów umożliwiająca badanie i predykcję losów studentów na uczelni w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, ukończoną szkołę średnią, zainteresowania, informacje geograficzne oraz płeć.
 • Analiza Retencji umożliwiająca graficzną prezentację trendów zmian liczebności studentów oraz konwersji pomiędzy wydziałami i wśród absolwentów.
 • Zarządzanie ryzykiem odpływu studentów z poszczególnych wydziałów i kierunków.

 

Analiza Dydaktyczna 

 • Rozliczenia Dydaktyki w kontekście zarówno jednostek organizacyjnych uczelni (wydział, instytut, katedra, pracownik), jak i studiów (kierunek, poziom i forma).
 • Analiza Obciążenia Kadry Dydaktycznej obrazująca rozliczenie pensum i dodatkowych zajęć oraz aktywność dydaktyczną wykładowców.
 • Analiza Jakości Kształcenia umożliwiająca weryfikację dydaktyki.
 • Analiza Ankiet monitorujących opinie studentów.
 • Analiza Ocen monitorująca statystyki, bieżący stan, wyniki historyczne i wskazująca trendy.
 • Analiza Terminowości Obron umożliwiająca lepsze planowanie terminarza obron. 
 • Analiza Prowadzonych Zajęć pod kątem optymalizacji siatki zajęć dydaktyków i studentów oraz obciążenia wykładowców. 
 • Analiza Obciążeń Sal umożliwia optymalizację kosztów eksploatacji i utrzymania pomieszczeń uczelni.
 • Analiza Dorobku Naukowego umożliwiająca analizę liczby publikacji i jej zmienności w czasie: indywidualnie - wg Pracowników Dydaktycznych, a także zbiorczo - wg jednostek organizacyjnych, uwzględniająca współautorów. Walidacja do POL-on.

 

 

Poznaj możliwości systemu BI4PROGRESS.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.