Profesor nauk fizycznych. Po ukończeniu studiów na UJ (1984) odbył studia doktoranckie na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu, uzyskując stopień doktora w 1990 roku. Na stałe związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ (IF UJ). Pracował okresowo m.in. w ETH, Centrum Badawczym w Juelich, Niemcy oraz KVI Groningen, Holandia. W latach 2012-2020 był prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, a obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. współpracy w ramach Una Europa. Na forum ogólnopolskim najważniejszą obecnie rolą jest funkcja wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Współautor ponad 210 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych prawie 3 tys. razy, współautor ponad 220 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Był członkiem wielu komitetów i grup eksperckich, w tym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Pełnił funkcję skarbnika w dyrekcji sieci uniwersyteckiej The Guild, a obecnie piastuje analogiczne stanowisko w Zarządzie zrzeszenia Una Europa. Był przewodniczącym, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 2017 członek prezydium Zarządu Głównego), Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Komitetu Fizyki PAN (przewodniczący sekcji ds. współpracy międzynarodowej) oraz rad naukowych wielu polskich instytucji naukowych. Do roku 2022 był przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.