Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ukończyła program doktorancki z zakresu ekonomii pracy, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (tytuł pracy: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wyborze studiów wyższych”).

Zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół obszarów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym (modele finansowania edukacji wyższej i nauki, efekty zewnętrzne kształcenia, umiędzynarodowienie edukacji wyższej i nauki, bibliometria).

Jest autorką lub współautorką publikacji oraz koncepcji badawczych tematyką związanych z wymienionymi obszarami.