We wtorek Sejm przyjął nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną Ustawą 2.0 bądź Konstytucją dla Nauki. Za przyjęciem projektu głosowało 233 posłów. Teraz ustawą zajmie się Senat.

 

Wczoraj, 3 lipca, krótko przed północą w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia Ustawy 2.0 - projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oraz projektu przepisów wprowadzających tę ustawę.

Głos za przyjęciem Ustawy 2.0 wraz z poprawkami wprowadzonymi podczas prac sejmowych oddało 233 posłów, przeciw było 195 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu. Za przyjęciem przepisów wprowadzających ustawę zagłosowało zaś 236 posłów, z kolei 195 posłów było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. W przyszłym tygodniu pracę nad Ustawą 2.0 rozpoczną senatorowie, a potem projekt musi zostać jeszcze podpisany przez Prezydenta RP.

Przed głosowaniem nad ustawą przed posłami wystąpił Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który był odpowiedzialny za koordynację prac nad projektem Ustawy 2.0. Wiceminister przypomniał przebieg prac nad ustawą toczących się już blisko 2,5 roku. Szczególnie podkreślił konsultacyjny tryb powstawania projektu, począwszy od konkursu na założenia nowej ustawy, aż po konferencje, debaty i szeroko zakrojone konsultacje ze środowiskiem akademickim.

W trakcie wystąpienia podsekretarz Piotr Müller odniósł się także do najbardziej powszechnych zarzutów wobec Ustawy 2.0. Wiceminister wyjaśnił, że Ustawa 2.0 zwiększa autonomię uczelni, ponieważ to sama wspólnota poprzez statut będzie regulować działanie uczelni, a nie ustawa. Ponadto ustawa ma znosić panującą w szkolnictwie wyższym "punktozę", podnieść jakość kształcenia doktorantów poprzez szkoły doktorskie i powszechny system stypendialny dla doktorantów, podnieść stabilność zatrudnienia na uczelniach oraz zwiększyć wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, wymieniał Piotr Müller.

Zgodnie z zapowiedziami resortu nauki reforma ma przynieść również istotne zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. W przyszłorocznym budżecie na naukę i szkolnictwo wyższe zostanie przeznaczonych o ok. 700 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Ponadto do uczelni publicznych ma też trafić 3 mld zł w postaci obligacji Skarbu Państwa. Z kolei poprzez uwzględnienie nowych reguł waloryzacyjnych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w przeciągu dziesięcioletniej perspektywy pojawić ma się dodatkowych 47 mld zł.

Wejście w życie Ustawy 2.0 zaplanowane jest na 1 października tego roku. Ustawa 2.0 jest pierwszą od lat kompleksową reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, zakładającą duże zmiany w zakresie badań naukowych, kształcenia studentów i doktorantów oraz zarządzania uczelnią. Ustawa 2.0 ma zastąpić cztery aktualnie obowiązujące akty prawne: ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, stawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.