Objęcie najzdolniejszych studentów tutoringiem zakłada nowy program MNiSW „Szkoła orłów”. O środki na realizację zajęć w tej formie uczelnie mogą ubiegać się do wyczerpania budżetu programu.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów”. Program bazuje na rozwiązaniach wypracowanych w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”.

Celem projektu „Szkoła Orłów” jest wsparcie stworzenia ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Studenci w ramach toku studiów będą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu, podczas których rozwiną swoje kompetencje w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy, którzy posiadają wiedzę w zakresie tutoringu oraz doświadczenie w prowadzeniu kształcenia tą metodą.

Po pierwszym roku tutoringu postępy studentów zostaną ocenione na podstawie średniej ocen. Później wymagania wzrosną: po drugim roku studenci pod opieką tutora będą musieli rozpocząć projekt badawczo-dydaktyczny, a po trzecim roku zaś przygotować publikację mającą walor naukowy. Nadal będzie też brana pod uwagę średnia ocen i dodatkowe działania badawcze lub dydaktyczne studenta.

Tutoring może być prowadzony na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich (ok. 27 miesięcy). Uczestnicy zajęć w tej formie zostaną wyłonieni przez uczelnię w drodze naboru, do którego zgłosić będą się mogli studenci-laureaci olimpiad oraz studenci o najlepszych wynikach uzyskanych na pierwszym roku studiów. Po 9 miesiącach realizacji tutoringu będzie też możliwe przeprowadzenie naboru uzupełniającego.

Działania w projekcie będzie można realizować do 31 lipca 2022 roku. W czasie realizacji tutoringu wybitni studenci będą otrzymywać stypendium w kwocie 1370 zł miesięcznie, a prowadzący tutoring wykładowcy dodatkowo maks. 230 zł za 1 godzinę zajęć. Ponadto w ramach projektu uczelnia na pomoce dydaktyczne dla jednego studenta przeznaczy 200 zł.

Środki na pokrycie ww. kosztów zostaną przyznane uczelniom przez MNiSW. O dofinansowanie ubiegać się mogą publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą min. 100 osób na studiach stacjonarnych. Wymaga się też, aby co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych wnioskującej uczelni posiadała ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Ponadto kierunek lub kierunki, na których będzie prowadzony tutoring, nie mogą posiadać (na dzień złożenia wniosku) negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.

Nabór ofert będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na program, jednakże nie dłużej niż do 31 października 2019 roku. Na projekt „Szkoła Orłów” MNiSW wyasygnowało budżet wynoszący blisko 22,75 mln zł.

Wzory formularzy i szczegółowe informacje o trybie naboru dostępne są na stronie MNiSW.