Politechnika Rzeszowska objęła patronatem kolejną uczelnię z województwa podkarpackiego - Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. "To jeden z elementów strategii rozwoju Politechniki", mówi rektor PRz, prof. Tadeusz Markowski.

 

Umowę patronacką pomiędzy uczelniami podpisali ich rektorzy: prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz dr Paweł Trefler, rektor PWSW w Przemyślu. Zawarcie umowy miało miejsce w murach przemyskiej uczelni. Obie szkoły wyższe zadeklarowały szeroką współpracę na polu naukowym i dydaktycznym, a także w sferze popularyzacji nauki oraz działalności kulturalnej i sportowej.

Istotnym obszarem współpracy będą działania na rzecz jakości kształcenia. W ramach porozumienia Politechnika Rzeszowska zapewni PWSW pomoc w modernizacji prowadzonych przez tę uczelnię programów studiów oraz w przygotowaniu nowych. Strony mają też wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie oraz wzajemnie udostępniać swoją bazę naukowo-dydaktyczną.

Podkarpackie uczelnie zamierzają też wspierać badania naukowe dotyczące innowacyjności i przedsiębiorczości oraz współpracować w redagowaniu czasopism naukowych wydawanych w obu uczelniach. W planach jest również wzajemny udział w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez obu partnerów.

Zawarta umowa ma ponadto wymiar międzynarodowy. PRz wraz z PWSW pragną wspólnie inicjować i rozwijać relacje z zagranicznymi szkołami wyższymi, zwłaszcza z krajów zza wschodniej granicy.

Rektorzy obu uczelni podkreślili znaczenie porozumienia dla województwa podkarpackiego. Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami „jest ważnym krokiem na ścieżce integracji podkarpackiej społeczności akademickiej oraz budowy potencjału technologicznego naszych miast oraz całego regionu”, powiedział rektor PWSW dr Paweł Trefler.