Powołano pierwszą Radę NAWA. Przewodniczącym został dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, a zastępcą przewodniczącego prof. Katarzyna Starowicz-Bubak. Na członków Rady wybrano zaś przedstawicieli rządu i środowiska naukowego, w tym KRASP, KRD i PSRP.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to powołana w tym roku nowa agencja rządowa, która ma na celu rozwój umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA będzie prowadzić programy wymiany międzynarodowej, wspierać rozwój współpracy międzynarodowej oraz pomagać uczelniom w umiędzynarodowianiu swojej oferty.

Działalnością Agencji kierować będzie dyrektor oraz Rada NAWA. Dyrektorem na początku października mianowany został Łukasz Wojdyga, a 30 października br. wręczono nominacje powołujące członków Rady. Nominacje wreczył minister nauki i szkolncitwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

Przewodniczącym Rady NAWA został dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik Zakładu Ontologii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab Kołodziejczyk jest założycielem i redaktorem czasopisma anglojęzycznego "Polish Journal of Philosophy", autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów i recenzji oraz zdobywcą wielu  stypendiów i grantów (np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), a także kilka nagród za pracę naukową i organizacyjną.

Zastępcą przewodniczącego została zaś prof. Katarzyna Starowicz-Bubak z Instytutu Farmakologii PAN, laureatka stypendium L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki w 2012 roku oraz Nagrody NCN w 2016 roku. Na członków Rady powołano z kolei prof. Wiesława Banysia, Adriannę Czarnecką, prof. Teresę Czerwińską, prof. Marka Konarzewskiego, Ewelinę Pabjańczyk-Wlazło, prof. Lucjana Pawłowskiego, Łukasza Porażyńskiego oraz Rafała Siemianowskiego.

W składzie Rady NAWA znaleźli się więc przedstawiciele rządu: Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów właściwych ds. szkolnictwa wyższego, nauki, finansów publicznych, gospodarki i do spraw zagranicznych oraz przedstawiciele środowiska akademickiego: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów RP oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Po inauguracji odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Rady, na którym omówiono misje i cele stawiane przez NAWA oraz planowane działania. Do zadań Rady należęć będzie przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi NAWA propozycji i kierunków działania oraz rozwoju Agencji, opiniowanie projektów rocznych planów działania NAWA, projektu rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Agencji. Rada będzie również przeprowadzać okresową ocenę wykonywania planów działania. Kadencja Rady potrwa cztery lata.