Wedle wprowadzonych zmian toczące się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie będzie przeszkodą w pełnieniu funkcji rektora i członka rady uczelni, nie będzie też przesłanką do rozwiązania umowy z nauczycielem akademickim.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o wprowadzeniu pierwszych zmian do projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0. Resort nauki podkreśla, że poprawkę wprowadzono w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą trzech zapisów, które stwierdzały, że rektorem i członkiem rady uczelni nie może być osoba przeciw której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo postępowanie dyscyplinarne, a funkcji nauczyciela akademickiego nie może sprawować osoba, wobec której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Przepisy te, jak wyjaśnia Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra w resorcie nauki, miały na celu zapewnienie wysokich standardów życia akademickiego.

W toku konsultacji społecznych pojawiły się jednakże głosy wątpliwości co do tych przepisów. Wskazywano przede wszystkim na zasadę domniemania niewinności. Zważywszy na te argumenty, MNiSW podjęło dezycję o wprowadzeniu zmian w trzech zapisach.

W art. 120 pkt 3 wykreślono wyrażenie "ani nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego". Zapis ten wskazuje obecnie, że nauczycielem akademickim może być osoba, która "nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe".

Dwóch zmian dokonano w art. 21 ust. 1, dotyczącym tego, kto może pełnić funkcję członka rady uczelni - te same wymagania musi spełniać osoba na stanowisku rektora. W art. 21 ust. 1 pkt 3, dotyczącym tego, kto może pełnić funkcję członka rady uczelni, wykreślono wyrażenie "i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego". Zapis ten brzmi aktualnie (Członkiem rady uczelni może być osoba, która:) "nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe".

Ostatniej zmiany dokonano w art. 21 ust. 1 pkt 4, gdzie wykreślono wyrażenie "i nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne". W zapisie tym pozostawiono więc wyrażenie "nie była karana karą dyscyplinarną" (osoba, która może zostać członkiem rady uczelni).

Konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone są jeszcze do 19 października tego roku. Konsultacje prowadzone są na stronie MNiSW w zakładce Konsultacje. Ustawa 2.0 vel Konstytucja dla Nauki oraz projekt przepisów ją wprowadzających dostępne są na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl.