Jeszcze w tym tygodniu opublikowane zostanie nowe rozporządzenie w sprawie udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich. Dokument wprowadzi liczne zmiany w tym zakresie, zwłaszcza w kwestii umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło, że z dniem 13 października tego roku ukaże się w nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich. Dokument opublikowany zostanie w Dzienniku Ustaw.

Ogółem rozporządzenie pozostawia rozwiązania analogiczne do tych funkcjonujących dotychczas, wprowadza jednak pewne modyfikacje. Wynikają one one nie tylko ze zmian ustaw, ale też z doświadczeń z postępowań w sprawie spłat pożyczek i kredytów oraz ich umarzania oraz z sugestii środowiska studenckiego w zakresie pomocy materialnej.

Wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu określono na 600 zł dla raty podstawowej, 400 zł dla raty obniżonej oraz 800 zł lub 1000 zł dla raty podwyższonej. Wysokość raty ma być dostosowywana do możliwości finansowych studenta lub doktoranta. Warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu zostały poszerzone. Do przypadków, kiedy można dokonać zawieszenia, obok utraty stałego źródła dochodu i zdarzenia losowego uniemożliwiającego spłatę, zaliczano też trudną sytuację życiową kredytobiorcy, w którą wliczają się zdarzenia losowe oraz trudna sytuacja materialna kredytobiorcy i jego rodziny (sytuacja ta musi być udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej).

Rozporządzenie wprowadza też istotne zmiany w zakresie umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów. Dotąd istniała możliwość umorzenia 20% pożyczki lub kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. W nowym rozporządzeniu dwudziestoprocentowe umorzenie jest jedynie najniższym progiem wysokości umorzenia - będą je mogli uzyskać kredytobiorcy, którzy ukończą studia w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. Umorzenie w wysokości 35% mogą uzyskać absolwenci z grupy od 1,01% do 5% najlepszych, a umorzenie w 50% grupa do 1% najlepszych absolwentów. Poszerzy się więc grono osób, które będzie mogło skorzystać z umorzenia, także dlatego, że przy obliczaniu liczby osób w ww. grupach liczba niecałkowita będzie zaokrąglana w górę do liczby całkowitej,

Listy rankingowe najlepszych absolwentów będą musieli sporządzić i opublikować corocznie do 31 grudnia rektorzy lub dyrektorzy jednostek naukowych. Nowe progi stosowane będą w przypadku kredytobiorców, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017, natomiast osoby, które ukończyły studia w roku 2015/16 i latach wcześniejszych nadal obowiązywać będą poprzednie zasady (tj. 20% umorzenia dla grupy 5% najlepszych).

Ponadto w rozporządzeniu uproszczono i uporządkowano przepisy dotyczące warunków udzielania i umarzania pożyczek i kredytów oraz uregulowano tryb ich umarzania, uwzględniając zniesienie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich. Umorzeń dokonywał będzie na wniosek kredytobiorcy bezpośrednio minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Rozporządzenie określa także zakres informacji, które mają być zawarte w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów - zamiast ustalonego, jednego wzoru formularza, uczelnie będą mogły stosować własne zaświadczenia, o ile spełniać będą one wspomniane wymogi co do zakresu informacji.

Zapisy rozporządzenia precyzują także sposób potwierdzania statusu studenta albo doktoranta na potrzeby procedury wypłat kredytu. Zgodnie z rozporządzeniem legitymacje studenckie i doktoranckie muszą mieć termin ważności dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie - dla przykładu, legitymacja przedstawiana przez studenta do 31 października musi zachowywać ważność do 31 marca kolejnego roku.