Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada m.in. rozszerzenie zakresu działania spółek celowych uczelni i instytutów naukowych o działalność gospodarczą oraz umożliwienie uczelniom i instytutom tworzenie spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą.

 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, które miało miejsce 10 października, przyjęto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, czyli drugą ustawę o innowacyjności. Projekt, który przedłożył minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, wprowadza dalsze zachęty finansowe dla prowadzenia działalności innowacyjnej.

Projekt powstał w ramach współpracy resortów nauki, rozwoju i finansów. Jego celem jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej oraz zlikwidowanie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej. Przyjęty dokument ma charakter horyzontalny, co oznacza, że obejmuje zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które znajdują się aktualnie w różnych ustawach.

Ze zmian odnoszących się do obszaru nauki i szkolnictwa wyższego najważniejszą jest zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Spółki te będą mogły prowadzić działalność gospodarczą (nie tylko związaną z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią), pod warunkiem, że działalność ta zostanie wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Uczelniom oraz instytutom umożliwiono też tworzenie tzw. spółek infrastrukturalnych, czyli spółek dla celu realizacji przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi.

Rozszerzone mają zostać też instrumenty prawne w zakresie monitoringu karier zawodowych. MNiSW monitoruje obecnie jedynie losy absolwentów uczelni, po zmianach zaś monitoring obejmie też losy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które uzyskały stopień doktora. W projekcie zapisano też deregulację procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów zakłada wiele zmian podatkowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeszcze ze stycznia tego roku, w projekcie ustawy znalazły się zapisy zwiększające wysokość ulgi podatkowej dla przedsiębiorców na działalność B+R. W projekcie zapisano, że kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku wyniesie 100%, a w przypadku przedsiębiorców mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego aż do 150%. "Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej" - skomentował minister Jarosław Gowin.

O wspomniany status Centrum Badawczo-Rozwojowego wedle projektu ustawy będą mogli ubiegać się także przedsiębiorcy prowadzący w przeważającej części działalność badawczo-rozwojową, ale osiągający przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości niższej niż wymaganej aktualnie. Ponadto rozszerzony ma zostać katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o środki inne niż trwałe oraz o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę. Z ulgi B+R będzie mogła korzystać również część przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Oprócz tego wprowadzono zmiany odnoszące się do ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które to zmiany umożliwiają tym podmiotom korzystanie z instrumentów finansowych oraz udzielanie pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (np. pożyczki).

Jak podkreślił wicepremier Gowin, Rada Ministrów przyjęła projekt "bez uwag". Projekt zakłada, że kwestie podatkowe zawarte w ustawie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.