Innowacyjne projekty naukowe o dużym potencjale komercjalizacyjnym realizować będzie 34 laureatów VIII konkursu LIDER - młodych naukowców głównie z uczelni technicznych. Na badania zdobyli oni łącznie ponad 39 mln złotych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło siódmą edycję konkursu LIDER dla utalentowanych młodych naukowców. Konkurs ma na celu wspieranie badaczy w wieku poniżej 35 lat poprzez umożliwienie im samodzielnego kierowania własnymi zespołami badawczymi i realizacji projektów naukowych o potencjale wdrożeniowym.

W tegorocznej edycji konkursu LIDER złożono 183 wnioski, spośród których 17 nie spełniło kryteriów formalnych. Z pozostałych po dwóch etapach oceny merytorycznej, w tym rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kierownikami projektów, do dofinansowania wybrano 34 projekty. Ogółem przyznano na nie 39,15 mln złotych.

Najwyższą ocenę, wynoszącą 98 punktów uzyskał projekt mgra inż. Tymoteusza Ciuka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Laureat otrzymał ponad 1 mln zł na opracowanie przyrządów grafenowych na węgliku krzemu do detekcji pola magnetycznego w skrajnych warunkach temperaturowych. Oceną o zaledwie punkt niższą pochwalić może się kolejny z laureatów, prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Wegner z Politechniki Poznańskiej. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu sięgającemu prawie 1,2 mln zł badacz zrealizuje projekt pt. "MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego".

Maksymalne dofinansowanie wynoszące równo 1,2 mln zł przyznano na 34 projekty. Dofinansowanie w tej wysokości otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

  • dr inż. Anna Dziubińska z Politechniki Lubelskiej (projekt "Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego),
  • dr inż. Piotr Klonowicz z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalksiego PAN ("Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji"),
  • dr inż. Szymon Kugler z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ("Ochronne farby proszkowe z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologicznego: synteza składników, komponowanie i ocena właściwości powłok na podłożu stalowym"),
  • dr inż. Maria Kurańska z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki ("Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych"),
  • dr Maria Katarzyna Marzec z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego ("Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej"),
  • dr inż. Krzysztof Mech z AGH ("Sonoelektrochemiczna synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC"), 
  • dr Antoni Wojciech Rudziński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ("Technologia J-PET do monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej"),
  • dr inż Aleksander Smywiński-Pohl z Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ("Lemkin - inteligentny system informacji prawnej"), 
  • dr inż. Natalia Wawrzyniak z Marine Technology sp. z o.o. ("System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo").

Wiele projektów było też bardzo blisko uzyskania najwyższej możliwej kwoty, np. dr Marcin Magierowski z Collegium Medicum UJ na badania nowopochodnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniających siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku uzyskał 1 199 625 zł.

Wymienione wyżej Marine Technology sp. z o.o. jest jedyną organizacją spoza sektora akademickiego, do którego trafi dofinansowanie z konkursu. Pozostałe to uczelnie publiczne, instytuty badawcze i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Najwięcej projektów dofinansowanych z konkursu realizowanych będzie przez pracowników Politechniki Poznańskiej (pięć projektów) oraz AGH w Krakowie (cztery projekty).

Lista wszystkich wyróżnionych projektów dostępna jest na stronie NCBiR - ncbr.gov.pl.