Senat przyjął ustawę powołującą Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz nowelę ustawy o finansowaniu nauki, zakładającą częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kpa w m.in. sprawach o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej.

 

Senatorzy na trzecim dniu obrad 45. posiedzenia Senatu rozpatrzyli dwie ustawy dotyczące sektora nauki i szkolnictwa wyższego - ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz nowelizację ustawy o finansowaniu nauki. Oba akty prawne zostały przyjęte przez Senat. Obrady zakończyły się w nocy z piątku na sobotę (14-15 lipca br).

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej została przyjęta bez żadnych poprawek. Za ustawą opowiedziało się 56 senatorów, a 30 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Na mocy tejże ustawy powołana zostanie NAWA, która rozpocznie działalność 1 października tego roku. NAWA będzie nową agencją rządową, która przejmie obowiązki likwidowanego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). Agencja działać będzie na rzecz rozwoju umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Do zadań Agencji należeć będzie prowadzenie programów mobilności dla naukowców, wykładowców, doktorantów i studentów, zarówno programów pozwalających Polakom na pobyty zagraniczne, jak i programów dla cudzoziemców chcących przybyć do Polski. NAWA promować ma polskie szkolnictwo wyższe zagranicą oraz zachęcać zagraniczną kadrę i studentów do przyjazdu na polskie uczelnie. W zakres obowiązków NAWA wchodzą też projekty wspierające uczelnie w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Drugi z rozpatrzonych aktów to Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten przewiduje częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej. Zmiana dotyczy też procesu przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jak wyjaśniono na stronie Senatu, do tych spraw "nie będzie się stosowało przepisu obligującego organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji – do umożliwienia stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań". W ustawie przewidziano też możliwość finansowania szerszego katalogu działań w zakresie wydawania czasopism i monografii naukowych upowszechniających wyniki badań.

Ustawa ta została przyjęta z pięcioma poprawkami, w tym doprecyzowującymi kwestie pomocy publicznej i pomocy de minimis. Odrzucono natomiast poprawkę senatora Piotra Wacha, która zakładała skrócenie czasu danego NCN i NCBiR na rozpatrzenie odwołania. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 57 senatorów, jeden wyraził sprzeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. Ustawa zostanie teraz ponownie rozpatrzona przez Sejm.