Ponad 72 mln zł przyznano laureatom rozwiązanych właśnie konkursów FNP. Dzięki tym funduszom zrealizowane zostaną innowacyjne badania, prowadzone we współpracy z ośrodkami badawczymi z Polski i zagranicy oraz polskimi przedsiębiorstwami.

 

Dwadzieścioro jeden naukowców zostało laureatami konkursów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, podała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Do badaczy trafi łącznie ponad 72 mln złotych, które zostaną przeznaczone na innowacyjne badania naukowe.

Najwięcej naukowców - 14 osób - otrzymało środki z programu TEAM, adresowanego do wybitnych uczonych o uznanym dorobku, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Laureatów wyłoniono spośród 75 zgłoszeń. Przyznane badaczom środki w wysokości ponad 48 mln zł posłużą realizacji innowacyjnych badań, których celem jest rozwiązywanie ważnych problemów naukowych i społecznych oraz pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Projekty prowadzone będą we współpracy z licznymi partnerami: 56 partnerami naukowymi z zagranicy, 8 partnerami naukowymi z Polski oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. W projektach zatrudnienie znajdzie ponad 60 badaczy; w prace zaangażowanych będzie też ponad 50 studentów i doktorantów, którzy otrzymają stypendia.

Cztery granty z programu TEAM trafią do badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym dwa do Centrum Nowych Technologii UW), a po dwa do Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. Pozostałe granty otryzmali pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz jednostek PAN: Instytutu Chemii Organicznej w Warszawie, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi, Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Nad czym pracować będą poszczególni laureaci można sprawdzić w tabeli wyników na stronie FNP.

Konkursy TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility z kolei adresowane były do badaczy mających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R do praktyki gospodarczej albo realizowaniu usług badawczych dla sektora biznesu. W ramach TEAM-TECH zdobyć można fundusze na prace badawczo-rozwojowe, których celem jest powstanie produktu, opracowanie procesu produkcyjnego o dużym znaczeniu dla gospodarki bądź rozwój technologii, a które prowadzone są obowiązkowo we współpracy z przedsiębiorstwem. TEAM-TECH Core Facility zaś oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

Do tych konkursów wpłynęło łącznie 41 wniosków. W konkursie TEAM-TECH wyłoniono sześć projektów, w tym dwa kierowane przez zagranicznych badaczy: prof. Françoisa Béguina z Francji (obecnie zatrudniony na Politechnice Poznańskiej) oraz prof. Detlefa Hommela (pełniącego funkcję dyrektora Departamentu Nanostruktur Półprzewodnikowych w Wrocławskim Centrum Badań EIT+). Pozostałe projekty prowadzić będą Politechnika Warszawska (dwa projekty realizowane przez dwa konsorcja Wydziału Fizyki PW i firm), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

W konkursie TEAM-TECH Core Facility dofinansowanie otrzyma jeden laureat - prof. Michał Dadlez z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Prof. Dadlez z zespołem pracować będzie nad udostępnieniem innowacyjnej procedury spektrometrii mas na potrzeby diagnostyki medycznej w ośrodkach służby zdrowia. "Dotyczy to chociażby monitorowania poziomu leków i ich metabolitów w zindywidualizowanej terapii, na przykład u osób po przeszczepach. Dzięki temu możliwa będzie poprawa jakości opieki zdrowotnej dla wybranych grup chorych" - wyjaśnia prof. Dadlez i dodaje, że realizowany przez niego projekt przyczyni się też do "stworzenia nowych leków, również przeciwnowotworowych, lub wprowadzenia nowych polskich produktów terapeutycznych na rynek". Zespół będzie bowiem współpracował z firmami farmaceutycznymi w tworzeniu nowych leków lub w kontroli jakości leków generycznych.​

W obu konkursach przyznanych zostało łącznie 24,5 mln zł, które sfinansują m.in. 35 miejsc pracy dla naukowców oraz ponad 20 stypendiów dla studentów i doktorantów, zaangażowanych w prowadzenie badań. Projekty realizowane będą we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 zagranicznymi partnerami naukowymi oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. 

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH Core Facility oraz do pierwszego konkursu w TEAM-TECH Core Facility Plus. Nabór zakończy się 20 czerwca br. Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.