Uczeni, tak początkujący badacze ze stopniem doktora, jak i doświadczeni naukowcy, mogą ubiegać się o środki na badania w nowych konkursach w programach HARMONIA, MAESTRO, SONATA i SONATA BIS. Łącznie do zdobycia jest 270 mln złotych.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. W konkursach można uzyskać środki finansowe na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową.

Trzynasty konkurs w ramach programu SONATA posiada budżet w wysokości 70 mln zł. O środki te ubiegać się mogą badacze rozpoczynający karierę naukową, tj. stopień naukowy doktora uyskali w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie dofinansowywane są innowacyjne projekty badawcze prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji od kierownika projektu wymaga się wykazania od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną należy dołączyć do wniosku. W konkursie można też ubiegać się o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika. Dzięki środkom z programu jednostka naukowa będzie mogła zatrudnić osobę na zastępstwo do prowadzenia zajęć, co pozwoli kierownikowi projektu skupienie się na badaniach.

Konkurs SONATA BIS 7 z kolei adresowany jest do naukowców ze stopniem doktora, uzyskanym w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Badacze mogą w nim uzyskać fundusze na utworzenie nowego zespołu naukowego. Wnioskodawca, czyli kierownik zespołu, musi wykazać od trzech do siedmiu prac naukowych, opublikowanych bądź przyjętych do druku, z czego trzy najważniejsze ma dołączyć do wniosku. We wniosku należy zawrzeć też uzasadnienie powołania nowego zespołu. Podobnie jak i w konkursie SONATA 13, tutaj także można ubiegać się o obniżenie o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu. Na konkurs wyasygnowano 120 mln zł.

Kolejny z ogłoszonych konkursów, HARMONIA 9, oferuje możliwość zdobycia funduszy na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które nie podlegają współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Środki w konkursie mogą zdobyć zarówno projekty realizowane w bezpośredniej współpracy, jak i badania w ramach międzynarodowych programów współpracy dwu- lub wielostronnej. Ze środków konkursu można też pokryć koszty wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych przez polskie zespoły. Wnioski w konkursie mogą składać podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, czyli m.in. jednostki naukowe, konsorcja naukowe, biblioteki naukowe oraz centra naukowo-przemysłowe. Obie strony, polski kierownik projektu oraz wiodący partner, muszą wykazać od trzech do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego po trzy należy dołączyć do wniosku. Budżet tej edycji konkursu wynosi 40 mln zł.

Po raz dziewiąty jest również organizowany konkurs w ramach programu MAESTRO. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs NCN. Doświadczeni naukowcy mogą w nim uzyskać fundusze na pionierskie projekty badawcze, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i są ważne dla rozwoju nauki. W tym konkursie kryteria wymagane od wnioskujących badaczy są najbardziej rozbudowane: muszą to być osoby, które w ostatniej dekadzie opublikowały co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, kierowały co najmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, były aktywne na innych polach działalności akademickiej. Na najwyższe oceny będą mogły liczyć wnioski badaczy, którzy m.in. mają wysoką cytowalność prac oraz biorą udział  w panelach eksperckich międzynarodowych konkursów. Budżet tej edycji konkursu wynosi 40 mln zł.

"Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom" - wyjaśnił dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki.

Nabór wniosków będzie otwarty do 15 września tego roku. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.