Prof. Kazimierz Furtak, były rektor Politechniki Krakowskiej, został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko na przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wg nowych zasad trybu wyboru przewodniczącego.

 

Premier Beata Szydło powołała prof. Kazimierza Furtaka na przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest to pierwszy przewodniczący CK wybrany na nowych zasadach, które weszły w życie pod koniec kwietnia.

Prof. Kazimierz Furtak jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Profesor jest ekspertem z zakresu budownictwa. Do jego specjalności należą badania konstrukcji i materiałów, budowa mostów i tuneli, modernizacja konstrukcji mostowych oraz konstrukcje betonowe, drewniane i zespolone. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1979, a doktora habilitowanego w 1987 roku. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1999 roku. W latach 2008-2016 przez dwie kadencje piastował stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Profesor Furtak pełni aktualnie rolę przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącego Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Funkcję przewodniczącego CK profesor będzie pełnił do 2020 roku.

Prof. Furtak został powołany zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, którą opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe zasady pozwalają Prezesowi Rady Ministrów na wybór przewodniczącego z grona wszystkich członków CK, a nie jak dotychczas spomiędzy dwójki kandydatów wyznaczonych przez samą Komisję. Oznacza to, że premier ma większy wpływ na wybór władz CK. Nowelizacja ta była silnie krytykowana przez środowisko, także dlatego że Komisja przez kilka miesięcy nie mogła poprawnie funkcjonować - premier odrzuciła dwóch kandydatów wskazanych przez CK, pomimo że procedura wyboru została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami. Z powołaniem nowego przewodniczącego czekano aż do zmiany przepisów, ignorując przeprowadzone wcześniej wybory.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów to organ administracji publicznej, działający przy Prezesie Rady Ministrów. Do zadań Komisji należy zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni i tytułów naukowych i w zakresie sztuki, przyznawanie jednostkom naukowym uprawnień nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, powoływanie komisji habilitacyjnych oraz recenzentów w postępowaniach o nadanie tytułu, opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni i tytułów oraz opiniowanie kandydatów (nieposiadających habilitacji) na stanowisko profesora nadzwyczajnego.