Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkunastu prac naukowych, poświęconych naukom o bezpieczeństwie, naukom o polityce i administracji oraz stosunkom międzynarodowym. Prelegent kilkunastu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Laureat I oraz II Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Członek Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Były pracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Prywatnie pasjonat pianistyki i kompozycji, amator kompozycji muzyki poważnej. Interesuje się spotami strzeleckimi. W dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, prowadzi badania w zakresie wpływu dostępu do broni palnej na bezpieczeństwo, koncepcji rozwoju sił zbrojnych RP, bezpieczeństwa energetycznego, zagrożeń asymetrycznych ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu i zjawiska active shooter oraz rozwija antropocentryczną ogólną teorię bezpieczeństwa. W naukach o polityce i administracji, prowadzone badania dotyczą nawigatorów politycznych oraz marketingu politycznego. W problematyce stosunków międzynarodowych, bada w szczególności współczesne przeobrażenia międzynarodowego układu sił w perspektywie geopolitycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Federacji Rosyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podejmuje inicjatywy badawcze w zakresie doskonalenia uwarunkowań do rozwoju naukowego i pozanaukowego doktorantów w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki.