Kontakt

PCG Academia Sp. z o.o.

Jasionka 954 F
36-002 Jasionka

tel. +48 17 777 37 00
fax +48 17 777 37 99
info@pcgacademia.pl

NIP: 5170370170
REGON: 361629511
KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Kapitał zakładowy: 2 605 000 zł

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Przemysław Zegarek.

Kontakt: iod@pcgacademia.pl

 

W celu skontaktowania się z nami mogą Państwo również użyć poniższego formularza. 

Kontakt

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:  iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ..
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych jest konieczne do skorzystania ze strony www, lecz podanie danych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania ze strony www. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.