Ocena pracownicza, to nowy moduł Sciencecloud, rozszerzający jego funkcjonalność o możliwość definiowania i prowadzania procesu wewnętrznej oceny pracowników uczelni. System, przeznaczony jest nie tylko dla władz i administracji uczelni, prowadzących proces oceny pracowniczej, ale również dla samych naukowców i dydaktyków, którzy mogą za jego pomocą monitorować swój wynik – w trakcie i po zakończeniu okresu objętego ewaluacją.

Elastyczna lista ocenianych zdarzeń ewaluacyjnych

Oprócz znanych, z ministerialnej oceny parametrycznej osiągnięć takich jak: publikacje, osiągnięcia artystyczne, prawa własności przemysłowej, czy projekty, system daje możliwość definiowania i ewidencjonowania zdarzeń dodatkowych takich jak: organizacja i udział w konferencjach, działalność dydaktyczna nauczycieli akademickich, czy pełnienie funkcji w strukturze jednostki oraz poza nią. Lista możliwych zdarzeń jest nieograniczona, co pozwala na definiowanie oceny w oparciu o wewnętrzne regulaminy i uchwały.

Integracja osiągnięć z systemów zewnętrznych i wewnętrznych

Dzięki zrealizowanym już integracjom z usługami zewnętrznymi takimi, jak PBN czy ORCID, a także otwartemu mechanizmowi REST API, istnieje możliwość automatycznego zasilania systemu informacjami o zdarzeniach, mających wpływ na ocenę pracowników. Model hybrydowy pozwala na jednoczesne uwzględnianie osiągnięć integrowanych (także z wewnętrznych systemów np. ERP), jak i dostarczanych ręcznie poprzez stosowne formularze.

Kreator reguł oceny pracowniczej

Dzięki elastycznym mechanizmom grupowania, kategoryzacji i określania zakresu ewidencjonowanych zdarzeń, system umożliwia prowadzenie procesu oceny w oparciu o odmienne reguły dla poszczególnych grup pracowników (dydaktycy, badacze, naukowcy), uwzględniając ich mapowanie na dowolną sekcję oceny (np. badawczo-rozwojową lub organizacyjną)

Wbudowane sposoby podziału punktów takie jak: całość, udział procentowy udział w skali roku, algorytm ministerialny czy też wartości maksymalne w stosunku do limitu liczbowego oraz punktowego wskazanych zdarzeń, pozwalają na przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych elementów oceny.

Obsługa procesu akceptacji zdarzeń, oceny częściowej, odwołania

Narzędzie pozwala nie tylko na obsługę samego procesu ewidencjonowania i monitorowania zdarzeń mających wpływ na ocenę pracowniczą, ale także na rejestrowanie procesów towarzyszących, takich jak akceptacja zdarzeń przez przełożonych, ekspercka ocena prowadzonej działalności w określonym obszarze, czy praca komisji odwoławczych.

Monitorowanie i automatyzacja oceny pracowniczej 

System oferuje zaawansowane monitorowanie oceny na podstawie określonych kryteriów punktowych mających wpływ na cząstkowy, jak i całkowity wynik oceny dla poszczególnych grup pracowników w obrębie swoich obszarów kompetencyjnych. Oprócz ujęcia analitycznego, system korzysta także ze sprawdzonych rozwiązań ewidencyjnych Sciencecloud, które pozwalają sprawnie dodawać i weryfikować zdarzenia w oparciu o słowniki statusów i hurtowe operacje na danych.

Dynamiczny formularz oceny pracowniczej

W odróżnieniu od standardowych implementacji procesu zbierania danych o zdarzeniach, mających wpływ na ocenę pracowniczą w określonych obszarach kompetencyjnych, system PCG Academia pozwala na dynamiczne monitorowanie procesu i łatwe dostarczanie potrzebnych danych poprzez narzędzie dynamicznego formularza. Takie podejście, pozwala nie tylko łatwo dostarczać potrzebnych informacji, ale także monitoruje potencjalny efekt końcowy oceny w obrębie poszczególnych obszarów i sygnalizuje sytuacje stanowiące potencjalne zagrożenie w uzyskaniu oceny pozytywnej przez pracownika.