LUMEN 2015

Konferencja LUMEN 2015

Nagrody LUMEN zostały przyznane po raz pierwszy z inicjatywy firmy Public Consulting Group (PCG) w 2015 roku, a otrzymali je rektorzy, menedżerowie i zespoły z 12 polskich szkół wyższych. Uroczysta gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2015, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego z Polski, a także goście zagraniczni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły MNiSW, NCBiR, FRSE oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Pierwsza edycja konkursu LUMEN spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem społeczności uczelnianej i potwierdziła zapotrzebowanie na tego typu inicjatywę w naszym kraju. W 2015 roku na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Uczelnie konkurowały w pięciu kategoriach: Zarządzanie Uczelnią, Infrastruktura, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie i Współpraca z otoczeniem. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych, spośród których wyłoniono 12 laureatów.

 

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

 

Prof. dr hab. Witold Bielecki

Akademia Leona Koźmińskiego

Wdrożył nowe mechanizmy kierowania rozwojem uczelni, bazujące na zarządzaniu projektowym. Pod jego kierownictwem uczelnia uzyskała wyróżniające oceny PKA dla kierunków: Zarządzanie, oraz Administracja i Prawo. Stworzył Center of Excellence, odpowiedzialne za prowadzenie edukacji podyplomowej oraz współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych.

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dokonał połączenia i udanej integracji trzech uczelni. Rozbudował UWM, utworzył 14 nowych kierunków studiów, powołał Wydział Nauk Medycznych. Twórca i realizator pierwszego w Polsce projektu "Green University". Umocnił pozycję naukową uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Promotor umiędzynarodowienia, uruchomił wspólny kierunek studiów UWM i Uniwersytetu w Offenburgu.

Prof. dr hab. Paweł Górski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wprowadził zasady zarządzania procesowego, umożliwiające elastyczną reakcję na zmiany ekonomiczne i społeczne. Wdrożył podejście projektowe, efektywne zarządzanie finansami i innymi zasobami uczelni. Efektywnie zreorganizował bazę kliniczną uczelni, poprzez konsolidację szpitali i uruchomienie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Efektem realizowanej strategii jest wzrost osiągnięć badawczych uczelni oraz jej pozycji naukowej.

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk

Politechnika Gdańska

Konsekwentnie wdraża strategię SMART University. Umocnił pozycję Politechniki Gdańskiej jako uczelni rozwijającej nowe technologie. Stworzył nowoczesną infrastrukturę techniczną dla kształcenia "Inżynierów Przyszłości". Wdrożył efektywny model współpracy z biznesem, którego podstawą są wspólne zespoły naukowców i biznesmenów. Promuje innowacyjność – Politechnika Gdańska co roku uzyskuje 60 patentów.

Prof. dr hab. Janusz Moryś

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wprowadził zmiany w zarządzaniu uczelnią, bazujące na integracji wysiłków organizacyjnych i dydaktycznych oraz innowacyjnym podejściu do działalności naukowo-badawczej. Przełożyło się to na osiągnięcia GUM: uczelnia ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał status KNOW, a w rekordowym okresie 4 lat powstało Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Małgorzata Wróblewska

Uniwersytet SWPS

Wniosła istotny wkład w uzyskaniu przez uczelnię statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu. Wdrożyła system zarządzania uczelnią, w którym pion organizacyjno-biznesowy wspiera pion dydaktyczno-naukowy w realizacji badań i dydaktyki na najwyższym poziomie. Wprowadziła system budżetowania działalności wydziałów, co zapewniło stabilność finansową uczelni. Kieruje pracą Rady Dyrektorów.

 

INFRASTRUKTURA

Prof. dr hab. Stanisław Chwirot

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Utworzył Centrum Optyki Kwantowej UMK, w tym nowy "inteligentny" budynek wyposażony w nowoczesną aparaturę naukową. Z pięciu nowych laboratoriów i infrastruktury dydaktycznej korzysta 800 studentów i 50 doktorantów. Realizacja COK ugruntowała pozycję Wydziału FAiIS i Instytutu Fizyki jako czołowych instytucji naukowych w Polsce. W skład zespołu wchodzą też prof. Ireneusz Grabowski i prof. Włodzimierz Jaskólski.

 

Prof. Stanisław Wincenciak

Politechnika Warszawska

Zarządzał realizacją projektu "Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii". To unikatowe miejsce współpracy nauki i biznesu jest wyposażone w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną. Może w nim pracować 300 osób, a ponad 1000 osób uczestniczyć czasowo w zajęciach związanych z zarządzaniem innowacjami i transferem technologii. Centrum łączy w sobie funkcje badawcze, technologiczne, wdrożeniowe i promocyjne.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Dr Jacek Firlej

Politechnika Wrocławska

Wspólnie z zespołem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (WCTT) w Politechnice Wrocławskiej opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni. Wprowadzony system, oparty na podejściu procesowym, przyspiesza i podnosi efektywność procesu komercjalizacji, z korzyścią dla wynalazców i nabywców. System wzorowany jest na najlepszych wzorcach międzynarodowych.

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

Rozwija i scala na uczelni procesy internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK. Dążenie do umiędzynarodowienia studentów, kadry, dydaktyki i badań naukowych od początku powstania uczelni było nadrzędnych elementem jej programu i strategii. ALK jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce, jedyną z naszego kraju, która znajduje się w czołówce światowych rankingów.

 

Prof. dr hab. Katarzyna Pernal

Politechnika Łódzka

Wdrożyła koncepcję Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ, w której można zrobić doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Powstanie MSD zwiększa umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez przyciągnięcie cudzoziemców chętnych do realizacji projektów badawczych prowadzących do uzyskania stopnia doktora w Polsce.

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Uniwersytet Łódzki

Wspierał uruchomienie programu mentoringowego „Absolwent VIP”, którego istotą jest rozwijanie osobistego i zawodowego potencjału najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni - ludzi sukcesu w nauce, biznesie, polityce i kulturze. Program realizowany jest przez zespół Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

 

Galeria zdjęć