Szacuje się, że ok. ¾ projektów IT realizowanych obecnie na uczelniach jest finansowana bądź współfinansowana przez środki unijne. Dlatego PCG Academia wraz z firmą doradczą MJC zorganizowała webinar o konkursie Uczelnia dostępna III, w ramach którego uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na m.in. narzędzia informatyczne usprawniające dostęp do studiów. Co ważne, ta edycja konkursu będzie jedną z ostatnich okazji, by zaaplikować o środki unijne na zakup systemów IT dla uczelni w obecnej perspektywie finansowej.

Był to pierwszy webinar z cyklu #UniwersytetPrzyszłości, w ramach którego chcemy zaprezentować inspirujące projekty IT i innowacyjne narzędzia wdrażane przez wiodące polskie uczelnie. Spotkanie, które odbyło się 27 maja, moderował Łukasz Nowak, Wiceprezes PCG Academia. O konkursie opowiedział Michał Janas, Prezes MJC. Zaproszony ekspert nie tylko wyjaśnił zasady funkcjonowania programu, ale także podzielił się poradami, jak napisać lepszy wniosek na bazie doświadczeń z poprzednich edycji konkursu.

Uczelnia dostępna III – Podstawowe informacje o konkursie

Trzecia edycja konkursu Uczelnia dostępna organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie uczelni w otwieraniu się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami poprzez poprawę jakości obsługi oraz zwiększenie dostępności edukacji. Konkurs obejmuje szeroki katalog działań od dostosowania struktury administracyjnej, przez usunięcie przeszkód architektonicznych, po szkolenia kadry i narzędzia IT.

Budżet trzeciej edycji wynosi 60 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 20 maja i potrwa do 5 lipca do godz. 14.00. Do złożenia wniosku nie jest potrzebny podpis kwalifikowany ani elektroniczny, wystarczy wysłać go do NCBiR przez system SOWA. Wyniki mają być znane na przełomie września i października tego roku.

Do konkursu aplikuje się w ramach jednej z dwóch ścieżek: mini oraz midi. Ścieżka mini adresowana jest do uczelni, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kwestiami dostępności i wcześniej nie rozwijały procesów związanych z dostosowaniem uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla tej ścieżki maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł.

Ścieżka midi zaś jest adresowana do uczelni, które ten wstępny etap mają już za sobą i chcą dalej podnosić dostępność. Tutaj maksymalna kwota do wydatkowania wynosi 4 mln zł. W obu ścieżkach minimalny budżet projektu to 100 tys. euro, jednakowy jest też termin realizacji projektów: do października 2023 roku.

Jeśli nie są Państwo pewni, którą ścieżkę wybrać, Prezes MJC zaleca skorzystać z ankiety (checklisty) z załącznika nr 12 do dokumentacji konkursowej. Jej wypełnienie pozwoli dokładnie określić, na jakim etapie jest Państwa uczelnia. W dużym uproszczeniu: jeśli na Państwa uczelni funkcjonuje pełnomocnik lub biuro ds. osób z niepełnosprawnościami, a budynek główny i budynek mieszczący siedzibę pełnomocnika lub biura jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, to najpewniej mogą Państwo skorzystać ze ścieżki midi.

Pomocne w wyborze ścieżki będzie też sporządzenie audytu dostępności uczelni – ilu jest studentów niepełnosprawnych, z jakimi niepełnosprawnościami, jak wygląda struktura uczelni pod kątem dostępności oraz w jakim stopniu uczelnia jest przygotowana do realizacji projektu. Audyt i tak jest konieczny, ponieważ trzeba załączyć go do wniosku.

Kryteria merytoryczne konkursu Uczelnia dostępna III

Przy planowaniu projektu szczególnie należy wziąć pod uwagę kryterium prawidłowości wyboru partnerów. Projekt może być realizowany w dowolnym partnerstwie, przy czym jest zastrzeżenie, że partner musi wnosić do projektu wiedzę merytoryczną.

W związku, że jedno z kryterium dostępu wymaga, by realizacja projektu przebiegała we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, warto nawiązać współpracę z organizacją je reprezentującą. Te instytucje najlepiej znają potrzeby osób niepełnosprawnych, mogą więc uchronić Państwa od niepotrzebnych wydatków oraz zasugerować najlepsze działania do projektu, które być może przekonają komisję do przyznania dofinansowania właśnie Państwu. Współpracę można nawiązać też np. z uczelnią, która posiada odpowiednio wysoko rozwiniętą politykę w zakresie dostępności.

Pozostałe kryteria są bardziej formalne: kwalifikowalność wnioskodawcy, posiadanie przychodów wyższych od średniorocznych planowanych wydatków w projekcie oraz brak naruszeń wcześniejszych umów w ramach POWER przez lidera i/lub partnerów projektu.

Kryteria dostępu konkursu Uczelnia dostępna III

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie uczelnie publiczne i prywatne, które nie są beneficjentami poprzednich naborów, nie są w stanie likwidacji i nie mają zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów. Uczelnia może zgłosić do konkursu jeden wniosek – mają Państwo tylko jedną szansę, więc zgłaszany projekt musi być jak najlepszej jakości.

Kluczowe będzie tutaj kryterium 4, które definiuje zakres projektu. Projekty mają obejmować:

 • zmiany organizacyjne (np. utworzenie biura ds. osób niepełnosprawnych) i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności (organizacja szkoleń);
 • działania zapewniające dostępność: komunikacji, stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur i programów kształcenia, a także dostępność architektoniczną.

Wiąże się to bezpośrednio z kryterium 5: „działania w projekcie prowadzą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej zgodnej ze ścieżką mini lub midi”. Oznacza to, że po realizacji projektu uczelnia ma spełnić punkty z wspomnianej wcześniej checklisty dla wybranej ścieżki. Przykładowo, w ścieżce mini efektem realizacji projektu ma być np. powstanie pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami i likwidacja barier architektonicznych w budynku, gdzie on urzęduje. Katalog możliwych działań jest bardzo szeroki – pełną listę konkretnych działań znajdą Państwo w prezentacji z webinaru.

Należy pamiętać, że projekt nie może obejmować tylko likwidacji barier architektonicznych, a musi łączyć się z innymi działaniami. Polecamy rozważanie zakupu narzędzi informatycznych, które będą wspierać studentów z niepełnosprawnościami, a także ułatwią obsługę i nauczanie szerszego grona studentów, np. rozwiązania do nauki zdalnej Blackboard czy system elektronicznego egzaminowania Inspera. Jest to jedna z ostatnich szans na uzyskanie środków unijnych na zakup IT w obecnej perspektywie finansowej. Jakie narzędzia można sfinansować z konkursu omówimy na przyszłych webinarach z cyklu #UniwersytetPrzyszłości.

Niezwykle ważne jest kryterium 8: „projekt przewiduje na wszystkich etapach sformalizowaną współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami”. Warto tutaj nawiązać kontakt z instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom z niepełnosprawnościami. Można także podjąć współpracę z indywidualnymi osobami reprezentującymi to środowisko i aktywnie działającymi na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych.

Michał Janas podzielił się tutaj cenną poradą co do kryterium 9: „wydatki w projekcie są zgodne z dopuszczalnymi kosztami i stawkami maksymalnymi”. NCBiR dopuszcza, aby stawki projektowe były wyższe niż określono w katalogu stawek maksymalnych, o ile uczelnia odpowiednio to umotywuje. Na przykład, jest określona standardowa stawka trenerska, ale jeśli zatrudnimy w tej roli osobę z niepełnosprawnością, mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z realizacją szkolenia. Wtedy można odejść od katalogu i zastosować indywidualną stawkę projektową – należy jednak pamiętać, że każda taka zmiana musi być uzasadniona i poparta przeprowadzeniem przez Państwa badania rynku.

O pozostałych kryteriach była już mowa: okres realizacji projektu nie może przekraczać 31 października 2023, a wartość projektu ma być wyższa niż 100 tys. euro, ale niższa od kwoty określonej w danej ścieżce. Ponadto koszty cross-financingu nie mogą przekraczać 30% wartości projektu.

Kryteria horyzontalne projektów w Uczelnia dostępna III

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto projekty muszą spełniać standard minimum: we wniosku muszą znaleźć się opisy zidentyfikowanych barier równościowych, działań odpowiadających na te bariery, działań na rzecz równościowego zarządzanie projektem oraz wskaźniki rezultatu w podziale na płeć.

Najważniejsza jest tutaj rada Michała Janasa: w instrukcji wypełniania wniosków w zakresie opisu kryteriów znajdą Państwo pogrubione czcionką zdania, które powinny znaleźć się we wniosku projektowym w odpowiednich polach. Zaleca się wprost, aby te zdania przenieść do wniosku, wtedy nie ma problemów z akceptacją poszczególnych kryteriów przez komisję oceniającą.

Kryteria punktowe i premiujące w ocenie wniosków projektowych

W ocenie projektów komisja będzie przyznawać punkty za spełnienie następujących kryteriów:

 • adekwatność doboru grupy docelowej oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy (ww. przeprowadzenie audytu oraz zidentyfikowanie grupy osób z niepełnosprawnościami na uczelni i ich potrzeb);
 • trafność doboru i spójność zadań realizowanych w projekcie (dopasowanie działań do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz strategii rozwoju uczelni);
 • stopień zaangażowania wnioskodawcy i partnerów (kwestia zakresu współpracy przy projekcie, wskazanie zawartych umów lub porozumień o współpracy);
 • adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy (również związane z współpracą);
 • sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań (standardowe pola wniosków w programie POWER);
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (wykazanie we wniosku, że chcą Państwo być uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, bo takie osoby są wśród studentów lub też chcielibyście prowadzić bądź zwiększyć nabór tych osób. Prelegent podpowiada tutaj, że we wniosku można podkreślić, że takie osoby dzisiaj nie aplikują, bo nie mogą podjąć nauki z powodu np. niedostosowania budynku uczelni, co chcą Państwo zmienić projektem);
 • prawidłowość budżetu (zgodność wydatków oraz wkład własny wynoszący 3% wartości projektu – ekspert zaleca wkład finansowy, gdyż jest on najłatwiejszy do udowodnienia. Wedle regulaminu wkładu nie można zaokrąglać w górę, a zbyt mała kwota spowoduje odrzucenie wniosku, dlatego lepiej być bezpiecznym i zapewnić wkład trochę powyżej 3%).

W konkursie przewidziane jest jedno kryterium premiujące warte aż 15 dodatkowych punktów. Wniosek otrzyma je w przypadku zatrudnienia przez uczelnią w wymiarze ½ etatu przynajmniej jednej osoby z niepełnosprawnością i utrzyma jej zatrudnienie w okresie jednego roku od zakończenia projektu. Regulamin nie definiuje, gdzie ta osoba ma zostać zatrudniona.

CHECKLISTA – jak przygotować się do projektu?

 1. Wypełnij ankietę i sprawdź, w którą ścieżkę wpisuje się Twoja uczelnia – pozwoli Ci to ustalić zakres i budżet projektu (dostęp: załącznik nr 12 do dokumentacji konkursowej).
 2. Sprawdź, czy możesz nawiązać sformalizowaną współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami – jest to niezbędny warunek uzyskania wsparcia.
 3. Zastanów się, czy możesz spełnić kryterium premiujące – sprawdź, czy masz w budżecie kwotę, by pokryć dodatkowe zatrudnienie przez rok po zakończeniu projektu.
 4. Przeprowadź na uczelni audyt dostępności i badanie osób z niepełnosprawnościami – pozwoli Ci to określić działania w projekcie i grupę docelową.
 5. Skontaktuj się z nami! – w kwestiach technologicznych z PCG Academia, a w kwestiach konkursu z MJC.

Zachęcamy również do otworzenia już na tym etapie oficjalnego dialogu z dostawcą interesującego Państwa rozwiązania IT. Umożliwia to mechanizm w polskim prawie zwany dialogiem technicznym. W ramach takiego dialogu można uzyskać dostęp demonstracyjny do aplikacji i je przetestować, także na realnych danych uczelni. Dialog pomoże też Państwu określić zakres funkcjonalny samego rozwiązania, potrzebny do koncepcji merytorycznej projektu niezbędnej do wniosku.

Prezentacja PCG Academia

Prezentacja MJC

Kontakt do PCG Academia:

Tel. 17 777 37 00

E-mail: info@pcgacademia.pl

Zachęcamy też do współpracy z firmą MJC, która w całości lub wybranej części może obsłużyć proces wnioskowania w konkursie i z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Kontakt do MJC:

Tel. 17 715 02 06

E-mail: biuro@mjc.com.pl