Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl webinariów w okresie od 30 kwietnia do 2 lipca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
This is a past event

You could not attend? No problem. You can access the recording by clicking this button:

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Jakość kształcenia w czasie i po epidemii
 2. Paneliści: Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Jerzy Woźnicki
 3. Moderator: Prof. Krzysztof Diks
 4. Eksperci:  Prof. Ewa Chmielecka
  Prof. Andrzej Kraśniewski
  Prof. Jan Łaszczyk
 5. Termin:  25 czerwca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny – miesięcznik Forum Akademickie.

VIII Webinarum: Jakość kształcenia w czasie i po epidemii 25 czerwca 2020 r., 13:30-15:00

Debata w gronie zaproszonych ekspertów będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 

 • Jakie są najważniejsze wyzwania dydaktyki w czasie pandemii? Jakie formy kształcenia sprawdzają się, a jakie nie? Na jakich kierunkach i programach kształcenie przebiega płynnie, a gdzie są największe problemy? Dlaczego tak się dzieje?
 • W jakim stopniu sprawdzają się metody i narzędzia kształcenia zdalnego? Jakie są najskuteczniejsze formy kształcenia on-line? Jakimi dobrymi praktykami w zakresie zdalnego kształcenia możemy się podzielić?
 • W jaki sposób utrzymywać i ewentualnie doskonalić jakość kształcenia w czasie Covid-19? W jaki sposób PKA zamierza prowadzić akredytacje w najbliższym roku akademickim? Czy będą opracowane kryteria oceny jakości edukacji zdalnej?
 • Jakie rozwiązania dydaktyczne powinny zastosować uczelnie po zakończeniu pandemii? Na ile wdrożone metody kształcenia zdalnego pozostaną w uczelniach po Covid-19.

Paneliści IX Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks
  Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uniwersytet Warszawski

  Informatyk, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni dyrektor Instytutu Informatyki UW, współtwórca programu kształcenia informatycznego na Uniwersytecie Warszawskim, popularyzator informatyki, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, od 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Eksperci

 • Dr hab. Ewa Chmielecka prof. SGH
  Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

  Kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w Szkole Głównej Handlowej do 2018 r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Jest autorką ok. 150 publikacji: książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom, w tym ok. 50 sprawom jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej, w szczególności zajmuje się problematyką zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych związanych z tą tematyką. W latach 2008-2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, przewodnicząca Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, do 2018 roku członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN.

 • Prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
  Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Politechnika Warszawska

  Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt środowiskowy”; współtwórca projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; członek Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; laureat indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za wdrożenie i upowszechnienie nowatorskich rozwiązań podnoszących standardy kształcenia na studiach doktoranckich i ich promocję na forum międzynarodowym (2010); członek ciał nadzorujących (Steering Committee, Advisory Board) realizację projektów koordynowanych przez European University Association, w tym projektu „Accountable Research Environments for Doctoral Education”; autor ok. 140 publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 prac dotyczących

 • Dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
  Przewodniczący Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016. Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, prezes Fundacji Pedagogiki Zdolności Universitas Rediviva i członek zarządu Fundacji Niezależnej Akademii Twórczości.
  Zainteresowania naukowe prof. J. Łaszczyka koncentrują się wokół pedagogicznego procesu rozwijania dyspozycji twórczych człowieka oraz pracy z uczniem zdolnym. W tym zakresie prace naukowe obejmują w szczególności: rozwijanie nowej subdyscypliny pedagogicznej pod nazwą pedagogika twórczości, argumentowanie hipotezy, wedle której dla skutecznego przysposabiania do twórczości najkorzystniejszą jest relacja uczeń – mistrz; a także identyfikację najważniejszych uwarunkowań sytuacji ucznia zdolnego w szkole i środowisku pozaszkolnym. Drugi obszar badawczy stanowi problematyka wykorzystania technik informatycznych w edukacji, zwłaszcza w edukacji specjalnej, obejmujący badanie przesłanek komputerowego wspomagania kształcenia, prace nad koncepcjami przygotowywania i wykonywania systemu komputerowych programów wspomagających rozwój intelektualny uczniów oraz zagadnienie informatycznego kształcenia nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt