Wyniki THE World University Rankings 2022, najbardziej rozpoznawalnego i istotnego rankingu szkół wyższych na świecie, zostaną ogłoszone podczas THE World Academic Summit organizowanego przez Times Higher Education w dn. 1-3 września 2021 r. w Toronto.

Jednocześnie, Times Higher Education wspólnie z PCG Academia zaplanowali osobne spotkanie, dedykowane analizie i interpretacji wyników osiągniętych przez polskie uczelnie w tegorocznej edycji THE World University Rankings. Spotkanie odbędzie się w dn. 21 października o godz 13:00 i będzie zrealizowane w formie webinarium. Szczegóły już wkrótce na stronie www.pcgacademia.pl

Przyjmowanie zgłoszeń do THE World University Rankings 2022 zostało już zakończone, ale reprezentowane przez Państwa uczelnie będą mogły zgłosić swój udział do kolejnej edycji rankingu już w grudniu 2021. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie opublikowana na stronie www.timeshighereducation.com/. W ramach przypomnienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z metodologią wykorzystywaną przez Times Higher Education do klasyfikacji uczelni w THE World University Rankings.

Metodologia THE World University Rankings 2023

THE World University Rankings to globalny ranking uczelni, w ramach którego ocenie podlegają następujące obszary działania szkół wyższych: nauczanie, badania, transfer wiedzy i umiędzynarodowienie. THE używa 13 starannie skalibrowanych wskaźników, aby zapewnić wszechstronną i zrównoważoną ocenę, której odbiorcami są studenci, naukowcy, liderzy uczelni, biznes i rządy Państw z całego świata.

Wskaźniki wykorzystywane przez THE zostały pogrupowane w pięć obszarów: Nauczanie (środowisko uczenia się); Badania (ilość, dochody i reputacja); Cytowania (wpływ badań); Umiędzynarodowienie (zagraniczni pracownicy i studenci oraz międzynarodowe badania); oraz Współpraca z biznesem (dochody z transferu wiedzy).

Nauczanie (środowisko uczenia się): 30%

 • Badanie reputacji: 15%
 • Stosunek liczby pracowników akademickich do liczby studentów: 4.5%
 • Stosunek liczby przyznanych doktoratów do liczby przyznanych dyplomów licencjackich: 2.25%
 • Stosunek liczby przyznanych doktoratów do liczby pracowników akademickich: 6%
 • Dochody instytucji (w przeliczeniu na pracowników akademickich): 2.25%

Podstawą tej kategorii jest doroczne badanie reputacji akademickiej, które sprawdza postrzeganie prestiżu instytucji w obszarach nauczania oraz badań naukowych. Najnowsza edycja badania została przeprowadzona pomiędzy listopadem 2019 a lutym 2020. Grupa ankietowanych naukowców z całego świata była statystycznie reprezentatywna dla środowiska akademickiego pod kątem różnorodności geograficznej i uprawianych dyscyplin. Dane za 2020 są połączone z wynikami ankiety z 2019, co daje łącznie ponad 22 tys. odpowiedzi.

Wysoki odsetek doktorantów nie tylko daje wyobrażenie o zaangażowaniu instytucji w wychowanie kolejnego pokolenia naukowców, ale też sugeruje prowadzenie nauczania na najwyższym poziomie, które jest atrakcyjne dla absolwentów i efektywne dla ich rozwoju. Wskaźnik ten jest znormalizowany, aby uwzględnić różnorodność prowadzonych programów studiów oraz niejednakową liczbę przyznawanych doktoratów w zależności od dyscypliny.

Dochody instytucji są skalowane w stosunku do liczby pracowników akademickich i znormalizowane według parytetu siły nabywczej (PPP). Kryterium to wskazuje ogólny status instytucji i daje szerokie pojęcie o infrastrukturze i wyposażeniu dostępnym dla studentów i pracowników.Badania (ilość, dochody i reputacja): 30%

 • Badanie reputacji: 18%
 • Dochody z badań: 6%
 • Produktywność badań (liczba publikacji): 6%

Najważniejszy wskaźnik w tej kategorii dotyczy reputacji uczelni w obszarze doskonałości badawczej wśród środowiska akademickiego. Reputacja określana jest na podstawie odpowiedzi w corocznym badaniu reputacji akademickiej (patrz powyżej).

Dochód z badań jest skalowany w stosunku do liczby pracowników akademickich i skorygowany względem parytetu siły nabywczej (PPP). Jest to wskaźnik kontrowersyjny, ponieważ może na niego wpływać polityka krajowa i sytuacja gospodarcza. Dochód ma jednakże kluczowe znaczenie dla rozwoju światowej klasy badań, a ponieważ znaczna ich część podlega konkurencji i jest oceniana przez recenzje naukowe (peer review), eksperci THE uznali, że stanowi on słuszną miarę. Wskaźnik ten jest w pełni znormalizowany w celu uwzględnienia odrębnego profilu każdej uczelni oraz odzwierciedlenia różnic w wysokościach grantów – granty badawcze w dziedzinie nauk ścisłych są bowiem często większe niż granty przyznawane na najwyższej jakości badania w zakresie nauk społecznych, artystycznych i humanistycznych.

Produktywność badań jest mierzona poprzez liczbę publikacji opublikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych przez bazę Elsevier Scopus w przeliczeniu na uczonego, przeskalowaną pod kątem wielkości instytucji i znormalizowaną pod kątem dyscypliny. Wskaźnik ten pozwala ocenić zdolność uczelni do publikacji artykułów w wysokiej jakości recenzowanych czasopismach. THE w 2019 roku opracowało metodę zaliczania do oceny artykułów publikowanych w dyscyplinach, w których uczelnia deklaruje brak pracowników.

Cytowania (wpływ badań): 30%

Wskaźnik wpływu badań dotyczy roli uniwersytetów w rozpowszechnianiu nowej wiedzy i idei.

THE analizuje wpływ badań używając średniej liczby cytowań publikacji naukowych uczelni przez naukowców z całego świata. W ostatniej edycji rankingu dostawca danych bibliometrycznych Elsevier przeanalizował ponad 86 milionów cytowań w 13,6 miliona artykułów, recenzji artykułów, materiałów konferencyjnych, książek i rozdziałów książek opublikowanych w przeciągu pięciu lat. Dane obejmują ponad 24 tys. czasopism naukowych zindeksowanych przez bazę Elsevier Scopus oraz wszystkie publikacje zindeksowane w latach 2015-2019. Gromadzone są również cytowania tych publikacji z sześciu lat od 2015 do 2020 roku.

Cytowania pomagają ocenić, jak duży wkład do sumy ludzkiej wiedzy wnosi dana uczelnia: cytowania pokazują, czyje badania się wyróżniały, które z nich zostały przyjęte i rozwijane przez innych uczonych i, co najważniejsze, które były najczęściej udostępniane przez globalną społeczność akademicką, aby poszerzać granice naszego zrozumienia, niezależnie od dyscypliny.

Dla odzwierciedlenia różnic w liczbie cytowań między różnymi dziedzinami nauki dane zostają znormalizowane. Dzięki temu instytucje o wysokim poziomie aktywności badawczej w naukach o tradycyjnie wysokiej liczbie cytowań nie uzyskują niesprawiedliwej przewagi.

W obliczeniach połączono wyrównane wyniki pomiarów cytowań skorygowane według kraju i nieskorygowane według kraju.

W latach 2015–2016 THE wykluczyło z obliczeń publikacje mające ponad 1000 autorów, ponieważ miały one nieproporcjonalny wpływ na wyniki cytowań niewielkiej liczby uniwersytetów. W latach 2016-2017 THE pracowało nad ponownym włączeniem tych publikacji. Współpracując z Elsevier, THE opracowało metodę liczenia ułamkowego, która zapewnia, że wszystkie uczelnie, których pracownicy znajdują się wśród autorów tego typu prac, otrzymają co najmniej 5 procent wartości artykułu, a te uczelnie, których pracownicy wnieśli najwięcej wkładu do artykułu, otrzymają proporcjonalnie większy odsetek wartości punktowej.

Umiędzynarodowienie (pracownicy, studenci, badania): 7.5%

 • Odsetek studentów zagranicznych: 2.5%
 • Odsetek zagranicznych pracowników: 2.5%
 • Współpraca międzynarodowa: 2.5%

Zdolność uczelni do przyciągania studentów i wykładowców z całego świata jest kluczem do jej sukcesu na arenie międzynarodowej.

W trzecim z wymienionych wskaźników liczy się odsetek wszystkich relewantnych publikacji uczelni, które mają co najmniej jednego międzynarodowego współautora – im większy odsetek, tym lepsza ocena. Wskaźnik ten jest znormalizowany, aby uwzględnić różnorodność dyscyplin naukowych. We wskaźniku stosuje się ten sam pięcioletni okres, co w kategorii „Cytowania: wpływ badań”.

Współpraca z otoczeniem (dochody z transferu wiedzy): 2.5%

Zdolność uczelni do wspierania biznesu i przemysłu w zakresie innowacji, wynalazków i doradztwa stała się jedną z podstawowych misji współczesnego szkolnictwa wyższego na całym świecie. Ta kategoria ma na celu uchwycenie tej misji poprzez przyjrzenie się, jaki dochód z badań uzyskuje instytucja od biznesu i przemysłu (skorygowany o PPP) w stosunku do liczby zatrudnionej kadry akademickiej.

Kategoria ta sugeruje, w jakim stopniu firmy są skłonne płacić za badania oraz wskazuje zdolność uczelni do pozyskiwania finansowania na rynku komercyjnym – są to użyteczne wskaźniki jakości.

_______

Wykluczenia z rankingu

Uczelnie mogą zostać wykluczone z World University Rankings, jeśli nie prowadzą studiów licencjackich lub jeśli ich badania przyniosły mniej niż 1000 publikacji w latach 2015-2019 (minimum 150 rocznie). Uczelnie mogą być wykluczone także wtedy, gdy 80 procent lub więcej ich publikacji naukowych dotyczy wyłącznie jednej z 11 dziedzin nauki określonych przez THE.

Zbieranie danych

Instytucje dostarczają dane i zgadzają się na wykorzystanie ich w rankingach. W rzadkich przypadkach, gdy pojedynczy element danych nie został dostarczony, THE wprowadza konserwatywne estymowaną wartość dla danej metryki. THE stosuje tę praktykę, aby uniknąć zbyt surowego karania instytucji poprzez podawanie wartości „zero” dla danych, które przeoczyła lub których nie dostarczyła, a jednocześnie by nie nagradzać instytucji za nieudostępnienie tych danych.

Uzyskanie końcowego rezultatu

Przejście od serii konkretnych punktów danych do wskaźników, a w końcu do całkowitego wyniku dla instytucji, wymaga od THE dopasowania wartości, które reprezentują zasadniczo odmienne dane. Aby to osiągnąć, stosuje się podejście standaryzacyjne dla każdego z wskaźników, a następnie łączy wskaźniki w proporcjach procentowych wskazanych przy każdym z kryterium.

Stosowane przez THE podejście standaryzacyjne opiera się na rozkładzie danych w ramach konkretnego wskaźnika, gdzie oblicza się skumulowaną funkcję prawdopodobieństwa i ocenia, w którym miejscu tej funkcji znajduje się wskaźnik danej instytucji.