W dniu 14 września 2018 w Rzeszowie miało miejsce szkolenie z procesów dziekanatowych organizowane przez PCG Academia i prowadzone przez ekspertów Forum Dziekanatów (Dziekanaty.pl): prof. SGH dr hab. Katarzynę Górak-Sosnowską (kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i mgr inż. Annę Stoczkiewicz (kierownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, członek Rektorskiej Komisji ds. standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów).

Zakres tematyczny szkolenia objął procesy związane z rejestracją studenta na kolejny semestr, pomocą materialną, sprawozdawczością oraz usprawnieniami pracy w dziekanacie.

Szkolenie było drugim spotkaniem z cyklu czterech szkoleń dotyczących procedur obsługi studenta, procesów dziekanatowych i sprawozdawczych oraz najlepszych praktyk organizacji pracy dziekanatów polskich uczelni. Dziekanaty są jednostkami uczelni najbardziej obciążonymi procedurami oraz konsekwencjami implementacji nowych decyzji legislacyjnych, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji front office i help desk dla studentów.

Na szkoleniu omówiono praktyki zaobserwowane na polskich uczelniach i przeanalizowane przez zespół pracowników naukowych SGH: prof. SGH dr hab. Katarzynę Górak – Sosnowską, dra hab. Jakuba Brdulaka, dra Michała Matusewicza oraz mgr Irenę Senator. Wyniki przeprowadzonych badań zostały podsumowane w monografii Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu uczelni z Polski oraz pracownicy PCG Academia, dzięki czemu wydarzenie przybrało formułę międzyinstytucjonalnej wymiany wiedzy i praktyk. Uczestnikom została również przedstawiona receptura na „szczęśliwy dziekanat”, który funkcjonuje na kilku badanych uczelniach, a jego pracownicy czerpią satysfakcję z wykonywanych obowiązków i optymalizacji procesów obsługi studentów. Jednym z kluczowych elementów usprawnienia pracy dziekanatu jest system obsługujący procesy dziekanatowe. Napawa nas dumą, że czołowa uczelnia ze szczęśliwym dziekanatem – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – korzysta z systemu obsługi studiów PCG Academia.

PCG Academia podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie jakości usług. Jednym z nich jest współpraca merytoryczna z ogólnopolskim Forum Dziekanatów działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.