Ósma edycja Konferencji LUMEN już za nami! W przeciągu dwóch dni – 22-23 listopada 2022 – odbyło się blisko 20 paneli dyskusyjnych i prezentacji. Na LUMEN wystąpiło ponad 50 prelegentów z Polski i zagranicy, zarówno przedstawicieli uczelni i kluczowych instytucji szkolnictwa wyższego, jak też firm, międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji non-profit. 

Tegoroczną edycję największej konferencji dla liderów zarządzania uczelnią śledziło ponad 1200 uczestników – dziękujemy za udział oraz wszystkie pytania i komentarze. 

Część inauguracyjną konferencji otworzył Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska. Krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili także Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich oraz Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący KRASP oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

SESJE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI I GALA NAGRÓD THE 

Konferencję rozpoczęła prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. OPI pokazało jak za pomocą analityki można przekształcić ogromne zbiory danych zebranych na potrzeby ewaluacji w wiedzę, która może być cenna dla wszystkich interesariuszy – nie tylko resortu nauki, ale też samych uczelni, naukowców i społeczeństwa. Poznaliśmy również obraz stanu polskiego szkolnictwa wyższego, jaki wyłania się z analizy danych z POL-on. 

Pozostając w temacie ewaluacji płynnie przeszliśmy do pierwszego panelu dyskusyjnego, w ramach którego liderzy KRASP, RGNiSW, KEN, FRP i FNP dokonali oceny przebiegu całego procesu z perspektywy reprezentowanych przez nich instytucji. Dzielono się opiniami i wnioskami z zakończonej ewaluacji oraz propozycjami pożądanych zmian w trwającym już okresie kolejnej ewaluacji.     

Następnie miała miejsce debata na temat zarządzania uniwersytetem cyfrowym, której celem była analiza strategii polskich uczelni w procesach transformacji cyfrowej oraz identyfikacja dobrych praktyk. Zagadnieniu przyglądaliśmy się z różnych perspektyw, reprezentowanych przez gości panelu: państwa (MEiN), rektorów wzorcowo zinformatyzowanych uczelni (Politechniki Białostockiej i Akademii Leona Koźmińskiego) oraz firmy IT (Microsoft). Debatę moderował Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska – osobom zainteresowanym tym tematem polecamy książkę Profesora Zarządzanie uczelnią cyfrową. Między utopią wolności a dystopią władzy (PWN 2022). 

Kolejny panel przeniósł nas do świata międzynarodowych rankingów. Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education, rozmawiał z rektorami trzech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings – Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Paneliści podjęli się analizy szans i wyzwań stojących przed uczelniami w drodze na najwyższe szczeble światowych rankingów, a także podzielili się doświadczeniami i wskazówkami związanymi z udziałem w THE World University Rankings. 

Punktem kulminacyjnym LUMEN 2022 była uroczysta Gala wręczenia nagród dla liderów uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2023 – najnowszej edycji najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie. Nagrody wręczyli Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education oraz Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska.  

Listę nagrodzonych uczelni podajemy w podsumowaniu Gali dostępnym tutaj.

Podsumowanie Gali wręczenia nagród THE World University Rankings 2023 podczas VIII Konferencji LUMEN 2022

Ceremonię poprzedziło omówienie metodyki i wyników rankingu (ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni) przez ekspertów Times Higher Education. 

SESJE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

Drugi dzień obrad LUMEN rozpoczęliśmy od panelu poświęconego Uniwersytetom Europejskim. Poznaliśmy perspektywę zarówno doświadczonych instytucji, jak i dopiero rozpoczynających swoją aktywność w ramach tych międzynarodowych sieci uczelni. 

Temat umiędzynarodowienia poruszył też kolejny panel poświęcony diagnozie widzialności polskiej nauki i badań na arenie międzynarodowej. Zidentyfikowano problemy w tym obszarze na szczeblach pracownika naukowego, uczelni oraz krajowym i globalnym. Paneliści przedstawili też dobre praktyki promowania dorobku naukowego oraz potencjalne rozwiązania strategiczne. 

Następna dyskusja skupiła się na możliwościach rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację. Goście panelu opowiedzieli na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć uczelnie w nowych projektach, jaka jest łączna pula środków dla szkolnictwa wyższego oraz kiedy te środki tafią do beneficjentów. 

Pozostałe trzy sesje skupiły się na nowych technologiach i konkretnych rozwiązaniach IT dla uczelni. Jedną z debat poświęciliśmy technologii low-code, która umożliwia budowę aplikacji i cyfryzację procesów w sposób wizualny, bez znajomości języków programowania. Jak przewiduje firma Gartner, do roku 2025 aż 70% nowych aplikacji będzie budowanych z użyciem low-code. Nic dziwnego, że paneliści pozytywnie odpowiedzieli na postawione w tytule panelu pytanie – tak, technologia low-code może być receptą na rosnące koszty produktów i usług IT także dla uczelni. 

Kolejne dwa panele dotyczyły sfery kształcenia. O nowoczesnych formach kształcenia i ich efektywności rozmawialiśmy z reprezentantami uczelni stawiających na innowacyjną dydaktykę oraz firm wspierających e-learning. Poznaliśmy m.in. doświadczenia Akademii WSB z prowadzenia kierunków studiów we współpracy z biznesem oraz szanse i wyzwania związane z microcredentials i MOOCs. 

Ostatni panel pozwolił nam zaś na poznanie doświadczeń wiodących uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i University of Illinois Chicago – z korzystania z Learning Management System, czyli systemu zarządzania nauczaniem. Z raportów EDUCAUSE wynika, że w USA aż 99% uczelni korzysta z systemów LMS, a w Polsce też stają one coraz powszechniejsze. Częstym wyborem jest rozwiązanie Blackboard Learn Ultra. Paneliści na przykładach własnych uczelni opowiedzieli, jak wdrożenie takiej platformy zmienia realizację procesu dydaktycznego. 

PREZENTACJE 

Program LUMEN 2022 obejmował nie tylko debaty, ale również krótkie prezentacje.  

MEiN przedstawił koncepcję portalu Edukacja.gov.pl, który ma prezentować cały przekrój informacji o polskim systemie edukacji, zarówno oświaty, jak na poziomie szkolnictwa wyższego.

NASK opowiedział o projekcie EZD RP w kontekście cyfrowej transformacji polskich szkół wyższych oraz jak wpłynie on na funkcjonowanie uczelnianej administracji. Wolters Kluwer z kolei przedstawił wyniki badania zrealizowanego wspólnie z FRP pośród kanclerzy na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.  

Ze swojej strony zaprezentowaliśmy zaś system Sciencecloud – rozwiązanie do gromadzenia, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego zgodne z wytycznymi MEiN. Podsumowaliśmy również naszą współpracę z WEBCON oraz przedstawiliśmy narzędzie, które wdrażamy w uczelniach jako Partner Premium WEBCON, czyli platformę low-code WEBCON BPS. W prezentacji posłużyliśmy się przykładem konkretnych procesów związanych z e-teczką studenta. 

Nasi eksperci omówili także dwa case studies: uruchomienia repozytorium naukowego opartego na DSpace 7 w modelu usługowym oraz wykorzystania Inspera Assessment, rozwiązania do bezpiecznego egzaminowania online, przez Akademię Leona Koźmińskiego. 

  

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie oraz kanale YouTube. 

Organizatorami Konferencji LUMEN 2022 byli PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundacja Rektorów Polskim. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki. Konferencja objęta była również patronatami Przewodniczącego KRASP, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, NASK oraz Konfederacji LEWIATAN. Patronat medialny na konferencją sprawowali EUPRIO, Forum Akademickie oraz Stowarzyszenie PROM. 

Partnerami LUMEN byli Anthology, Microsoft, Elsevier, euroCRIS, LYRASIS, WEBCON, Wolters Kluwer oraz Inspera.  

NAGRANIA WIDEO Z VIII KONFERENCJI LUMEN 2022

Pierwszy dzień Konferencji LUMEN – 22 listopada 2022

   

   

   

Drugi dzień Konferencji LUMEN – 23 listopada 2022

   

   

   

 

GALERIA ZDJĘĆ Z VIII KONFERENCJI LUMEN 2022

Pierwszy dzień Konferencji LUMEN – 22 listopada 2022

Drugi dzień Konferencji LUMEN – 23 listopada 2022

PREZENTACJE Z VIII KONFERENCJI LUMEN 2022

Prezentacja – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Prezentacja – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Prezentacja – NASK – EZD RP

Prezentacja – Times Higher Education

Prezentacja – prof. Dominik Antonowicz

Prezentacja – prof. Kazimierz Musiał

Prezentacja – Wolters Kluwer Polska