W dniach 23 i 24 listopada, w trybie online, odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2021. Podczas dwóch dni wydarzenia zrealizowano kilkanaście, wysokiej jakości paneli dyskusyjnych i prezentacji, które na żywo, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, śledziło przeszło 1,200 osób. Organizatorami konferencji byli PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu firmy PCG Polska, odpowiedzialnej za nadzór nad działalnością spółek PCG Academia i LIBRUS, z ramienia ich właściciela, amerykańskiej firmy doradczo-technologicznej – Public Consulting Group z Bostonu. Jako drugi, w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wypowiedział się jej Przewodniczący prof. Arkadiusz Mężyk. Część inauguracyjną konferencji LUMEN zakończył prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Powitalny Keynote Speech wygłosił Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education (THE), brytyjskiej instytucji, odpowiedzialnej za publikację dwóch, najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych rankingów szkół wyższych: THE World University Rankings oraz THE Impact Rankings. Wystąpienie dotyczyło przyszłej roli uniwersytetów w erze post-pandemicznej.

Wyjątkowym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji LUMEN 2021, z racji na bieżącą sytuację gospodarczo-ekonomiczną w kraju, cieszył się pierwszy panel, poświęcony perspektywie finansowej dla uczelni. Panel poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, wieloletni prezes i współzałożyciel Fundacji Rektorów Polskich, a towarzyszyli mu panowie Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz prof. Stanisław Mazur, reprezentujący KRASP. Podczas panelu omówiono konkretne instrumenty finansowania szkół wyższych, opracowane w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. Łukasz Sułkowski, poświęcony był tematyce zbliżającej się ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych w Polsce. Do panelu, organizatorzy zaprosili przedstawicieli dwóch, najwyżej notowanych polskich uczelni badawczych – prof. Piotra Kuśtrowskiego, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Zbigniewa Lalaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, a także prorektor, prof. Aleksandrę Cisłak-Wójcik, reprezentującą Uniwersytet SWPS, który jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała status uniwersytetu. Uczestnicy panelu opowiedzieli o kulisach przygotowań do procesu parametryzacji naukowej, wskazali konkretne wyzwania organizacyjne i finansowe z jakimi się borykają, oraz przedstawili sugestie rozwiązań, mogących usprawnić proces oceny działalności naukowej w kolejnym okresie ewaluacyjnym.

Pozostając w tematyce ewaluacji naukowej, 15-minutową prezentację wygłosił pan Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji, odpowiedzialny obsłużenie procesu transferu danych naukowych z uczelni do ministerialnego systemu SEDN.

Trzeci panel skoncentrowany był na tematyce umiędzynaradawiania działalności naukowej i dydaktycznej uczelni. Moderatorem dyskusji był, specjalizujący się w dziedzinie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gośćmi panelu byli rektorzy uczelni znanych ze swojego zaangażowania w działania na rzecz umiędzynarodowienia – prof. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Marta Kosior-Kazberuk z Politechniki Białostockiej, oraz prof. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyskusja dotyczyła uwarunkowań organizacyjnych, prawnych, finansowych a nawet lokalizacyjnych, które determinują sukces polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Ostatnim panelem pierwszego dnia konferencji, była dyskusja poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju uczelni, w kontekście obecnie panującego kryzysu gospodarczego i klimatycznego. Dyskusję poprowadził rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Piotr Wachowiak, a towarzyszyli mu pani Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID, prof. Aleksandra Przegalińska, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego odpowiedzialna za strategię zrównoważonego rozwoju uczelni, oraz Duncan Ross, Chief Data Officer w Times Higher Education, organizacji, która jako jedyna na świecie prowadzi ranking szkół wyższych oparty o cele zrównoważonego rozwoju – THE Impact Rankings.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się panelem dyskusyjnym, którego tematem była wizja uniwersytetu przyszłości z perspektywy nowoczesnych technologii informatycznych. Chief Technology Officer w PCG Academia – Tomasz Buczak, wspólnie z przedstawicielami firm dostarczających rozwiązania IT do uczelni – Barbary Michalskiej z Microsoft Polska, Tomasza Stojka z SENETIC, oraz dr Krzysztofa Wojewodzica z ESCOLA SA, rozmawiali na temat standaryzacji systemów informatycznych, potrzeby ich migrowania do chmury oraz wyzwań z tym związanych. Poruszono też kwestię zyskującego na popularności wśród uczelni, modelu licencjonowania oprogramowania jako usługi, czyli tzw. Software as a Service (SaaS).

W trakcie kolejnego panelu prześledziliśmy w jaki sposób, dane gromadzone w uczelnianych systemach do ewidencji i analizy dorobku naukowego (Sciencecloud), przepływają do systemów umożliwiających ich upowszechnianie oraz międzynarodowy benchmarking naukowy (Scopus, SciVal), skąd trafiają bezpośrednio do bazy Times Higher Education, gdzie po standaryzacji i porównaniu przyjmują formę rankingów. Uczestnicy panelu: Piotr Masalski z PCG Academia, Bartłomiej Więckowski z Elsevier oraz Michael Lubacz z Times Higher Education, opowiedzieli o tym, jakiego rodzaju analizy możliwe są na każdym etapie „podróży danych” pomiędzy poszczególnymi systemami oraz jakie działania podejmują – wspólnie i indywidualnie, aby zapewnić, że wykorzystywane dane są spójne, zweryfikowane i wiarygodne.

O wizji uczelni bez papieru, z trzech różnych perspektyw, rozmawiali Ewa Wiśniewska, wiceprezeska Stowarzyszenia Forum Dziekanatów oraz kierowniczka dziekanatu Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego, Elżbieta Włodarczyk, dyrektorka linii biznesowej podpis elektroniczny w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, oraz Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer w firmie WEBCON, będącej wiodącym dostawcą systemów do automatyzacji procesów na uczelniach. Podczas panelu, moderowanego przez Jakuba Brończyka z PCG Academia, dyskutowano o uwarunkowaniach prawnych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do „domknięcia” w pełni elektronicznego obiegu dokumentów na uczelni – od momentu stworzenia dokumentu, poprzez zebranie wszystkich niezbędnych podpisów, a skończywszy na jego udostępnieniu i archiwizacji.

Przedstawiciele trzech, znakomitych szkół wyższych o zróżnicowanym profilu i charakterystyce, byli gośćmi panelu, dotyczącego zdalnego kształcenia studentów z pomocą platform e-learningowych. W imieniu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wystąpiła prorektorka, dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Agata Cebera oraz pan Jakub Firlus, a z ramienia brytyjskiego Salford Business School wystąpił z-ca dziekana – Charles Knight. Moderująca panel, Magda Sochacka z PCG Academia, próbowała ustalić co wyróżnia podejście tych trzech uczelni do organizacji kształcenia na odległość, a jednocześnie jest źródłem wysokiego poziomu zaangażowania i satysfakcji ze strony studentów i dydaktyków.

Panelem wieńczącym konferencję LUMEN 2021 była międzynarodowa dyskusja, globalnych dostawców rozwiązań e-learningowych dla uczelni, których łączy fakt osadzenia swoich rozwiązań w chmurze od Amazon Web Services. W panelu moderowanym przez dyrektora AWS odpowiedzialnego za sektor publiczny w Europie Centralno-Wschodniej, Tomasza Olejnika, przedstawiciele firm takich jak Blackboard – Juan Ramon Alegret, Open LMS – Peter Hirst, czy Intelliboard – Tonya Riney, dzielili się swoimi doświadczeniami z niezwykle intensywnego okresu pandemicznego. Wskazano trendy i główne kierunki rozwoju na rynku rozwiązań e-learningowych, odnosząc się przy tym do przykładów, wiodących uczelni z wysokorozwiniętych rynków edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Australii.

Całość konferencji LUMEN 2021 zakończył i podsumował prof. Łukasz Sułkowski, zapowiadając jednocześnie kolejną, ósmą edycję wydarzenia, która odbędzie się jesienią przyszłego roku.

VII Konferencję LUMEN 2021 poprowadził Marcin Witkowski, Specjalista w zakresie międzynarodowego marketingu i komunikacji międzykulturowej European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

LUMEN 2021 nie byłby możliwy bez wkładu finansowego i intelektualnego ze strony Partnerów wydarzenia, do których w tym roku należały firmy: Blackboard, Inspera, Intelliboard, Open LMS, Elsevier, Microsoft, AWS, Google Cloud, Logitech, Wolters Kluwer, WEBCON, Senetic oraz KIR. Podziękowania za objęcie naszej konferencji patronatem kierujemy do: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Przewodniczącego KRASP, PKA, RGNiSW, OPI oraz IRSW.

Wideorelacje z poszczególnych wystąpień z VII Konferencji LUMEN 2021 Online

                            

Galeria zdjęć z VII Konferencji LUMEN 2021 ONLINE: