Budżet PO WER przewiduje ponad 1,2 mld euro na wsparcie szkolnictwa wyższego. Niemała część tych środków już trafiła do uczelni, ale nadal jest o co się ubiegać w ostatniej perspektywie finansowej do 2020 roku. Na 2018 rok w ramach POWER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało kilka konkursów na finansowanie rozwoju uczelni.

 

PO WER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Kluczowym obszarem zainteresowania liderów zarządzania uczelnią powinno być działanie POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W jego ramach planowana jest druga edycja flagowego konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Do zdobycia będzie łącznie 1 mld zł w trzech ścieżkach adresowanych do uczelni różnej wielkości, by zapewnić równe szanse w dostępie do funduszy. W 2017 roku analogiczny budżet ze względu na wysoką jakość wniosków zwiększono do poziomu 1,3 mld zł. Można zakładać, że tego typu sytuacja może zaistnieć i w tej edycji.

Przyznane fundusze trafiły do blisko 140 uczelni na projekty wspierające ich rozwój oraz wpisujące się w realizację ich misji, a także działania wdrażające zmiany ustrojowe wynikające z Ustawy 2.0. Dzięki uzyskanym środkom uczelnie podnoszą jakość oferty dydaktycznej i wspierają proces strategicznego zarządzania uczelnią poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla uczelni. Wiele z uczelni-laureatów programu ze zdobytych środków wdroży systemy dla uczelni, takie jak systemy ERP dla uczelni, systemy LMS dla uczelni czy system obsługi studiów. Implementowane są też narzędzia usprawniające pracę kadry administracyjnej, pomagające np. prowadzić rozliczenia dla uczelni. Innowacyjne rozwiązania dla uczelni zostały zaprezentowane podczas Akademii Innowacji dla Uczelni mającej swoje miejsce w dniu 9 lutego br.

Tego typu działania rozwojowe będą też wspierane w najbliższej edycji „Zintegrowanych Programów Uczelni”, która ma zostać ogłoszona pod koniec maja 2018 roku.

 

Finansowanie rozwoju uczelni poza PO WER 3.5

W ramach PO WER uczelnie mogą zdobyć środki finansowe także i w innych działaniach. Jeszcze w kwietniu br. rozpocznie się konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zatytułowany „Programy kształcenia nauczycieli”. W konkursie uczelnie będą mogły zdobyć fundusze na realizację projektów dotyczących opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

PO WER 3.1 obejmuje ponadto konkurs „Trzecia misja uczelni”, również o budżecie 200 mln zł. Będzie to doskonała okazja, by rozwijać współpracę uczelni z otoczeniem. Przedmiotem konkursu będą bowiem projekty na rzecz podnoszenia kompetencji osób nie będących studentami, realizowane przez uczelnie wraz z organizacjami pozarządowymi (NGO) i jednostkami samorządu terytorialnego (JST).

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji wesprze też konkurs „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, zainicjowany przez MNiSW, a w tym roku kontynuowany przez NCBiR. Popularyzowaniu najnowszej wiedzy naukowej wśród społeczeństwa i podnoszeniu kompetencji nie tylko studentów poświęcony będzie również nowy konkurs „Kurs na MOOC”. W ramach zaplanowanego na ten rok pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów typu Massive Open Online Courses na ogólnokrajowym portalu edukacyjnym.

W ramach PO WER jest ponadto realizowany projekt pozakonkursowy „Akredytacje zagraniczne”. Uczelniom przyznawane jest tutaj wsparcie ma pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z procesem pozyskiwania akredytacji (w tym reakredytacji) i certyfikatów jakości kształcenia. W projekcie prowadzony jest nabór ciągły, a dofinansowanie otrzymało już 121 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych.

 

Wsparcie PO WER na działania na rzecz interesariuszy uczelni

PO WER to nie tylko finansowanie rozwoju uczelni, środki na wdrożenie systemów ERP i LMS na uczelni, czy też na kształcenie społeczeństwa. To również środki finansowe na działania na rzecz interesariuszy szkolnictwa wyższego, jakimi są przedsiębiorcy oraz administracja państwowa.

W ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości przewidziano 3,3 mln zł na realizację studiów podyplomowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości, których przedmiotem będą mediacje bądź przestępczość gospodarcza. Uczelnie będą również mogły pozyskać od 200 do 400 tys. tys. zł na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tematyka szkoleń obejmować ma podatki i zarządzanie nieruchomościami

PO WER oferuje uczelniom również fundusze na rozwój kadry przedsiębiorstw. Na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, które będą mogły prowadzić m.in. uczelnie przeznaczonych będzie ok. 129 mln zł w ramach Działań 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku oraz 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Usługi te pozwolą uczelniom na zacieśnianie współpracy z biznesem oraz wesprą zawieranie nowych partnerstw.

 

Podstawą opracowania były oficjalne źródła: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich oraz Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój.