W dniu 13 stycznia 2016 r. firma PCG Polska reprezentowana przez Prezesa Zarządu PCG Polska Piotra Dmochowskiego-Lipskiego, Leszka Lewoca i Łukasza Nowaka oraz Fundacja Rektorów Polskich reprezentowana przez Prezesa FRP prof. Jerzego Woźnickiego podpisały umowę o współpracy.

Przedmiotem umowy jest ustanowienie przez Strony partnerstwa strategicznego w działaniach na rzecz realizacji misji Partnerów w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa wiedzy i sektora wiedzy w Polsce, w tym szkolnictwa wyższego i instytucji akademickich oraz systemu badań naukowych, w ramach m.in. działalności badawczej, wydawniczej, szkoleniowej i ewaluacyjnej.

 

Idea utworzenia Fundacji Rektorów Polskich zrodziła się w wyniku dyskusji zainicjowanej w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Była ona efektem przekonania o niedostatecznym stopniu rozwoju zaplecza merytorycznego dla procesu niezbędnych przemian w szkolnictwie wyższym i systemie badań naukowych. Fundacja została ustanowiona 7 czerwca 2001 roku. Zgodnie z zapisami w Statucie celami Fundacji Rektorów Polskich są m.in. działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej państwa oraz wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes PCG Polska) i prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich).