Z przyjemnością informujemy, że PCG Academia rozpoczyna wdrożenie usługi Sciencecloud w Instytucie Badawczym Leśnictwa. W ramach umowy zawartej 10 maja 2021 roku PCG Academia uruchomi w Instytucie narzędzia Ewidencja Naukowa oraz Analityka Naukowa.

PCG Academia dostarczy oba wspomniane moduły Sciencecloud w modelu Software as a Service (SaaS), co pozwoli na szybkie udostępnienie systemów pracownikom Instytutu. Zgodnie z umową, uruchomienie nastąpi nie później, niż w ciągu 8 tygodni od jej podpisania.

W efekcie wdrożenia, Instytut będzie mógł efektywnie zarządzać procesem przygotowania do najbliższej ewaluacji działalności naukowej, która odbędzie się już w 2022 roku.

Instytut wykorzysta moduł Ewidencji do gromadzenia i przetwarzania informacji o dorobku naukowym pracowników w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki. Następnie, używając pozyskane dane, Instytut za pomocą modułu Analityka będzie mógł monitorować i symulować zapełnienie slotów publikacyjnych przez pracowników oraz w optymalny sposób dobrać publikacje dla najlepszego wyniku punktowego.

Analityka i Ewidencja wraz z trzecim modułem Repozytorium tworzą Sciencecloud – nowoczesny  ekosystem do zarządzania informacją naukową. Sciencecloud dostarczany jest jako usługa w chmurze, w ramach której PCG Academia odpowiada za m.in. terminowe dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa.

O Instytucie Badawczym Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa już od blisko 100 lat prowadzi badania i prace rozwojowe w obszarach związanych z leśnictwem, ekologią, ochroną przyrody, genetyką oraz polityką leśną, a także realizuje studia doktoranckie i podyplomowe.

Obecnie Instytut działa pod nadzorem Ministra Środowiska i aktywnie uczestniczy w opracowaniu Polityki Leśnej Państwa oraz aktów prawnych i innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień.

Instytut zatrudnia 200 osób. Pracownicy Instytutu pełnią liczne funkcje w organizacjach międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) czy Europejski Instytut Leśny (EFI).

Wideo prezentacja Sciencecloud: