PCG Academia zawarła nowe umowy z uczelniami o realizację projektów informatycznych. Współpracę firma podjęła z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Społeczną Akademią Nauk w Łodzi.

W ramach realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim PCG Academia utworzy system integrujący dla Repozytorium UJ, który pozwoli na udostępnianie danych z różnych systemów referencyjnych, w tym Archiwum Prac Dyplomowych oraz DSpace, który jest podstawą wielu repozytoriów w Otwartym Dostępie. Umowa obejmuje także wdrożenie systemów wspierających wolną wymianę wiedzy naukowej: Open Journal System oraz Open Conference Systems.

Najobszerniejszy projekt zostanie zrealizowany dla Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. PCG Academia dostarczy licencję i wdroży na uczelni kompleksowy, zintegrowany system informatyczny. System dla SAN obejmował będzie aktualizację systemu obsługi studiów do najnowszej wersji Uczelni 10 wraz z dodaniem nowych modułów, system wsparcia i obsługi absolwentów, system wspierający identyfikację kandydatów na studia i budowanie z nimi relacji, system monitorujący i wspierający zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny oraz system zarządzania informacją o dorobku naukowym pracowników. W ramach projektu PCG Academia wdroży również aplikację mobilną oraz stworzy responsywny serwis WWW dla prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wdrożone systemy zostaną zintegrowane ze środowiskiem informatycznym SAN. PCG Academia przygotuje też materiały dla administratorów systemów oraz przeprowadzi szkolenia dla użytkowników, a także zapewni wsparcie techniczne systemów.

Realizacja w SAN zostanie przeprowadzona w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”, który jest współfinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”).