W celu umocnienia swojej pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania badaniami  i publikacjami na uczelniach, firma PCG Academia przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia euroCRIS, zajmującego się promocją systemów informacji badawczej (Current Research Information Systems; CRIS) oraz ich interoperacyjności – na poziomie instytucjonalnym, krajowym i międzynarodowym. 

euroCRIS to założone w 2002 roku międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które skupia ekspertów w zakresie informacji badawczej i systemów gromadzenia informacji badawczej CRIS. Misją organizacji jest promowanie współpracy i dzielenie się wiedzą w środowisku informacji naukowej, a także praca na rzecz interoperacyjności informacji badawczej poprzez uniwersalny standard CERIF (Common European Research Information Format). euroCRIS działa aktywnie na rzecz usprawnienia wymiany informacji pomiędzy naukowcami, badaczami, radami badawczymi, podmiotami finansującym, przedsiębiorcami i organizacjami transferu technologii. 

Jako członek instytucjonalny euroCRIS, firma PCG będzie uczestniczyła w dyskusji na temat systemów CRIS oraz repozytoriów instytucjonalnych otwartego dostępu, a także mechanizmów standardów i wytycznych w zakresie dostępu i wymiany danych, która toczy się w ramach społeczności euroCRIS. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia do społeczności euroCRIS. Mamy nadzieję, że staniemy się pomostem między stowarzyszeniem a polskimi uczelniami i będziemy inicjować dyskusję na temat systemów CRIS i najlepszych praktyk w zarządzaniu informacją badawczą w naszym kraju. Wierzymy również, że partnerstwo z euroCRIS wesprze naszą międzynarodową ekspansję w tym segmencie rynku” – powiedział Łukasz Nowak, Wiceprezes PCG Academia. 

„Postrzegamy PCG Academia jako ważnego partnera naszego stowarzyszenia. Doświadczenie PCG w zarządzaniu publikacjami wiodących uczelni w Polsce oraz współpraca z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji odpowiedzialnym za proces ewaluacji naukowej uczelni pozwoli firmie wnieść cenny wkład w prace euroCRIS” – dodał Pablo de Castro, Sekretarz Techniczny euroCRIS.  

Członkostwo PCG Academia w euroCRIS wpisuje się w strategię dalszej ekspansji firmy w obszarze zarządzania informacją naukową zarówno w Polsce, jak i za granicą. PCG jest już partnerem Lyrasis i jako certyfikowany Service Provider, dostarcza szereg usług związanych z repozytoriami DSpace, w tym migracje, instalacje i integracje. Dzięki systemom pod marką Sciencecloud, PCG wspiera wiodące uczelnie w Polsce w zarządzaniu ich działalnością naukową i badawczą w kontekście procesu ewaluacji krajowej i umiędzynarodawiania.