Rektorzy, menedżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali 23 listopada nagrody LUMEN 2015. Gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, w której wzięło udział ponad 200 osób z uczelni z całej Polski, a także goście zagraniczni. Inicjatorami i organizatorami konkursu są firma doradcza PCG Polska i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Budowanie efektywnego przywództwa, gospodarka zasobami uczelni, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, skuteczne wykorzystywanie środków europejskich, fuzje i konsolidacja uczelni – o tym rozmawiali uczestnicy konferencji LUMEN 2015. Zaproszono na nią znakomitych gości z grona teoretyków i praktyków zarządzania uczelniami.

 Jamil Salmi, wybitny ekspert zarządzania uczelniami, były szef departamentu szkolnictwa wyższego w Banku Światowym, zawsze powtarzał, że o jakości uczelni decydują trzy elementy: zasoby, talenty i dobre zarządzanie – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy podczas uroczystego otwarcia konferencji. – Co dokładnie oznacza zarządzanie uczelniami, z czym się wiąże – o tym będziemy dyskutować, bo to jeden z obszarów, co do których nie ma ostatecznych odpowiedzi, ale ważne jest, żeby stawiać pytania.

– Od umiejętności menedżerskich osób na kluczowych stanowiskach zależy powodzenie uczelni i wydziału, dlatego promujemy ideę profesjonalizacji zarządzania na każdym szczeblu – mówił Piotr Dmochowski-Lipski, prezes firmy doradczej PCG Polska, współorganizatora konferencji.

– Kwestia zarządzania szkołami wyższymi nabiera coraz większego znaczenia – podkreślił prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – W Polsce w tym zakresie ścierają się niekiedy skrajnie różne poglądy. Pojawiają się hasła, że uczelni nie można traktować jak przedsiębiorstwa. Oczywiście to jest prawda. Nie można jej traktować jak klasycznego przedsiębiorstwa. Nie można jej traktować jak instytucji, w której liczą się wyłącznie koszty, przychody i zyski.

– Sposób zarządzania uczelnią jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o możliwościach rozwoju uczelni – stwierdził prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN. – Wiele lat pracowałem na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii. Nie ma jednego wzorca, który powinniśmy naśladować. Musimy znaleźć, na podstawie najlepszych praktyk z różnych krajów, własny najlepszy modelSposób zarządzania uczelnią jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o możliwościach rozwoju uczelni.

Dwudniowa konferencja była okazją do merytorycznej debaty na temat efektywnego zarządzania uczelniami. Znakomitym wstępem do dyskusji był wykład pt. New Trends in Management of Universities in Europe – Key Challenges in Designing an Effective Management Strategy, wygłoszony przez prof. Antonio Rendasa, rektora Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, b. przewodniczącego Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalii (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; CRUP), odpowiednika KRASP. Prof. Rendas przedstawił trendy i wyzwania w zarządzaniu uczelniami w Europie, zaprezentował doświadczenia w efektywnym zarządzaniu uczelniami, zarówno w kontekście portugalskim, jak i z szerokim odniesieniem do debaty toczonej na forum europejskim.

Wprowadzenie do wykładu prof. Rendasa wygłosił prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Główne dyskusje panelowe poprowadzili prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego i prof. Bogusław Smólski, założyciel i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W debatach wzięli udział: prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ, prof. Marian Gorynia, rektor UE w Poznaniu, prof. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ, prof. Marek Rocki, przewodniczący PKA, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, dr Iryna Degtyarova z Narodowej Akademii Administracji Publicznej (Ukraina) i dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK „Horyzont 2020”.

Wykład pt. Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna wygłosił Gość Specjalny konferencji, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Drugiego dnia konferencji zaprezentowano przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu uczelniami, które mogą być wykorzystywane przez inne szkoły wyższe.

 

Wyniki konkursu LUMEN 2015

konkursie Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i PCG Polska, chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „Lumen” w nazwie konkursu.

Na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”, „Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura” i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych, spośród których wyłoniono 12 laureatów.

W kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało sześć równorzędnych nagród. Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otrzymał nagrodę za udaną integrację trzech uczelni, rozbudowę UWM, powołanie Wydziału Nauk Medycznych oraz zrealizowanie pierwszego w Polsce projektu „Green University”.

Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka nagrodzono za umocnienie pozycji PG jako uczelni rozwijającej nowe technologie i stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla kształcenia „inżynierów przyszłości”.

Prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otrzymał nagrodę za wprowadzenie zasad zarządzania, umożliwiających elastyczną reakcję uczelni na zmiany ekonomiczne i społeczne.

Dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS Małgorzata Wróblewska wniosła istotny wkład w uzyskanie przez uczelnię w czerwcu 2015 roku statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu przymiotnikowego.

Prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadził zmiany w zarządzaniu uczelnią, które spowodowały, że GUM ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych.

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. Witold T. Bielecki został doceniony za wdrożenie nowych mechanizmów kierowania rozwojem uczelni. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych, jest także liderem w umiędzynarodowieniu.

W kategorii „Innowacyjność” jury nagrodziło zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds. komercjalizacji pod kierownictwem dr. Jacka Firleja, który opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel, wraz z zespołem otrzymał nagrodę w kategorii „Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano za program mentoringowy „Absolwent VIP”, który rozwija osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni.

Dwie równorzędne nagrody przyznano w kategorii „Infrastruktura”. Zespól pod kierunkiem prof. Stanisława Chwirota otrzymał nagrodę za rozbudowę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i utworzenie w nim Centrum Optyki Kwantowej.

W tej kategorii doceniono również prof. Stanisława Wincenciaka z Politechniki Warszawskiej, który zarządzał realizacją projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW”.

W kategorii „Umiędzynarodowienie” nagrodzono prof. Katarzynę Pernal z Politechniki Łódzkiej za utworzenie i kierowanie Międzynarodową Szkołą Doktorską PŁ, w której można uzyskać doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Równorzędną nagrodę przyznano prof. Grzegorzowi Mazurkowi z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za rozwijanie oraz integrację na uczelni procesów internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK.

W konkursie Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 przyznano także Nagrodę Specjalną. Otrzymała ją Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych za realizację inicjatywy „Dziewczyny na politechniki”.

 

Organizatorami konkursu i konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015” były wspólnie Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i firma doradcza PCG Polska.

Strona internetowa inicjatywy: www.pcgacademia.pl.
Kontakt: tel. (22) 53 53 712, info@pcgacademia.pl