Za nami konferencja EduMosty organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego we współpracy z PCG Academia i Librus. Spotkanie poświęcono budowaniu mostów pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami i możliwościom, jakie stwarza analityka edukacyjna.

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 21 września 2017 roku odbyła się wyjątkowa konferencja EduMosty 2017 – Potencjał edukacyjny szkoły średniej a wybór profilu kształcenia w ALK. Do udziału w wydarzeniu zaproszono dyrektorów szkół średnich kształcących najlepszych kandydatów na studia, którzy odpowiadają profilom kształcenia prowadzonym przez ALK. Placówki te zostały zidentyfikowane przez PCG Academia w ramach szerszego projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, obejmującego dziesięć uczelni (w tym ALK). Partnerami merytorycznymi konferencji byli PCG Academia oraz firma Librus, do partnerów wydarzenia należał także program Santander Universidades realizowany przez Bank Zachodni WBK.

Na konferencji EduMosty zjawiło się kilkudziesięcioro gości. Konferencję otworzył, jak sam stwierdził „z dużą satysfakcją”, rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold T. Bielecki. W swoim przemówieniu rektor przyznał, że bardzo ceni sobie współpracę z liceami oraz z PCG Academia, której efektem jest m.in. niniejsza konferencja oraz projekt „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. Profesor Bielecki nawiązał również do bieżących wydarzeń: odbywającego się w dniach 19-20 września Narodowego Kongresu Nauki i zmianom, które zwiastuje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawa 2.0.

Pierwsza prezentacja w programie pt. Zdawajmy maturę, nie zamykajmy sobie szans! została poprowadzona przez Marka Legutko, eksperta ds. analityki danych w PCG Academia. Podczas wystąpienia Legutko omówił wyniki projektu Analityka edukacyjna w szkołach wyższych prowadzonego przez PCG Academia od początku 2016 roku. Ekspert ds. analityki rozpoczął od wskazania dwóch najistotniejszych funkcji egzaminu maturalnego: prognostycznej, czyli kluczowej dla uczelni oraz diagnostycznej, której szkoły wyższe nie wykorzystują w większym stopniu. Następnie ekspert PCG Academia omówił wnioski z kilku interesujących prac badawczych dotyczących kandydatów na studia, studentów i absolwentów uczelni, w tym: Instytutu Badań Edukacyjnych, badań Tomasza Zająca z UW, badania Ścieżki Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży oraz badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Prace te wykazały ciekawe korelacje, np. pozytywne korelacje między wynikami matury z przedmiotów podstawowych a przedmiotów wybieranych przez uczniów.

Marek Legutko podzielił się też istotnym spostrzeżeniem wypływającym z wielu badań: choć dane z rankingu rekrutacyjnego uczelnie z dość dużą skutecznością mogą stosować do krótkoterminowych prognoz dotyczących tego, jak będą radzić sobie na studiach nowoprzyjęci kandydaci, to w przypadku prognozy długoterminowej punkty rekrutacyjne w niewielkim stopniu pozwalają na przewidzenie terminowego uzyskania dyplomu lub zaliczenia kolejnych lat studiów. Potrzeba więc refleksji nad jakością procedur naboru na studia i efektywniejszych wskaźników dla prognostyki. Rozwiązaniem może być też szersze zastosowanie analityki edukacyjnej.

Poszukiwanie dalszych korelacji i wskaźników, które skutecznie pomogą uczelniom ocenić, czy dany kandydat na studia zakończy kształcenie z sukcesem było jednym z celów projektu Analityka edukacyjna w szkołach wyższych. W badaniu uczestniczyło dziesięć zróżnicowanych pod względem typu, wielkości czy lokalizacji uczelni. Zebrane w projekcie Analityka edukacyjna w szkołach wyższychdane objęły ponad 140 tys. osób, co stanowi aż ok. 10% populacji osób podejmujących studia w latach 2007-2012 stanowiących okres badania. Projekt Analityka edukacyjna w szkołach wyższych przyniósł wyniki o szczególnym znaczeniu dla prognostyki sukcesu studenta. Połowa z badanych przez PCG Academia studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie, a 23% studentów poszczególnych badanych uczelni rekrutowanych jest z tylko 50 szkół. Oznacza, że informacja o ukończonej szkole może być lepszym wskaźnikiem, niż wynik egzaminu maturalnego, a także, że wielu studentów danej uczelni pochodzi z konkretnej grupy placówek oświatowych – ważne jest więc prawidłowe zidentyfikowanie grupy szkół najważniejszych dla danej uczelni. Ponadto, jak wynika z projektu Analityka edukacyjna w szkołach wyższych, dyplom uzyskują częściej panie oraz osoby przyjeżdzające na studia z dalszych miejscowości. Tutaj Marek Legutko, ekspert PCG Academia, dodał, że w trakcie projektu Analityka edukacyjna odkryto, że zwiększa się mobilność kandydatów na studia – do nieznacznego odsetka spadła liczba osób, które rozpoczynają studia w tym samym powiecie. Czyżby idealnym kandydatem są panie podejmujące studia zaraz po maturze, absolwentki szkół położonych od uczelni w większej odległości? Odpowiedź wymaga dalszych badań z obszaru analityki edukacyjnej.

Po ekspercie ds. analityki PCG Academia wystąpił Jakub Rzadkiewicz, dyrektor regionalny Librus, który przedstawił prezentację Rola Big Data w nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu jakością pracy placówki oświatowej. Rzadkiewicz zdecydowanie zaprzeczył opiniom, jakoby Big Data, czyli duże zbiory danych, wykorzystywać mogły wyłącznie wielkie instytucje. W czasie swojej prezentacji, dyrektor Librus wyraźnie pokazał, że szkoły wytwarzają ogromną ilość danych, które można zastosować do usprawnienia zarządzania jakością pracy placówki. Nie były to tylko teoretyczne rozważania – Rzadkiewicz zaprezentował wiele wziętych z życia przykładów uzmysławiających publiczności, jak analityka edukacyjna może być stosowana w praktyce ich własnych szkół. Dużą pomocą i ułatwieniem dla realizacji działań z zakresu analityki edukacyjnej, mogących przynieść znaczne korzyści dla szkoły i jej uczniów, są narzędzia oferowane przez Librus.

Scenę przejęli następnie absolwenci Akademii Leona Koźmińskiego, niektórzy sami już będący pracodawcami oraz aktualni studenci ALK. Zaproszeni goście na panelu dyskusyjnym opowiedzieli swoje historie, skupiając się w nich na tym, co zadecydowało o ich ścieżce zawodowej. Prelegenci podzielili się własnymi doświadczeniami edukacyjnymi i zawodowymi, podpowiadając zebranym, jakie kwalifikacje i kompetencje chcą uzyskać studenci, jakich lekcji i zajęć im brakuje oraz jakie środowisko uczenia się jest optymalne w kontekście rozwoju kariery zawodowej. Jeden z absolwentów ALK, Mateusz Krajewski, były przewodniczący Samorządu Studentów Akademii Leona Koźmińskiego, z uśmiechem zaproponował, aby kolejne edycje konferencji odbywały się pod nazwą nie EduMosty, a EduPrzęsła – bo to na przęsłach, tworzonych przez uczelnie, studenci mogą budować własne mosty do osiągnięcia swoich celów życiowych i samorealizacji.

Po panelu dyskusyjnym przyszedł czas na wystąpienie prezesa PCG Academia Leszka Lewoca, który dokładnie omówił przygotowane specjalnie z myślą o uczestnikach zindywidualizowane raporty. Raporty od PCG Academia otrzymali wszyscy zaproszeni przedstawiciele szkół średnich, którzy otrzymali w nich uzyskane w ramach analityki edukacyjnej informacje o tym, w jaki sposób dana szkoła przedstawia się z punktu widzenia uczelni na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego. W raportach w przejrzysty sposób nie tylko zawarto istotne dla każdej szkoły informacje o losach ich absolwentów, ale też i podpowiedzi kierunków studiów na ALK, które najlepiej odpowiadają na zainteresowania i umiejętności ich maturzystów. Raporty bogate w informacje, które bezpośrednio można przełożyć na praktykę i podniesienie efektywności pracy szkół, dowiodły korzyści, jakie może dać analityka edukacyjna.

Prezes PCG Academia uczulił też gości na zachodzące i planowane zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego, zwłaszcza na zmiany mające istotny wpływ na proces rekrutacji na studia. Najważniejszą jest wprowadzona w tym roku zmiana algorytmu finansowania uczelni publicznych, który nie bazuje już na ogólnej liczbie studentów, ale na optymalnym stosunku liczby studentów do pracowników dydaktycznych. Stosunek ten ustalony jest przez resort nauki na 11-13 studentów przypadających na 1 pracownika. Wyższe dotacje otrzymują te uczelnie, które mieszczą się w podanym przedziale, co w niektórych uczelniach już przekłada się na zmniejszenie rekrutacji o kilka tysięcy studentów.

Z kolei w projekcie nowej ustawy dla kandydatów na studia istotne będą zwłaszcza zapisy odnoszące się do rekrutacji. Wedle nich uczelnie będą mogły w rekrutacji na dowolny kierunek przeprowadzać rzadko obecnie stosowane egzaminy wstępne – wynik takiego egzaminu stanowiłby 50% wyniku rekrutacyjnego. Leszek Lewoc, prezes PCG Academia, zwrócił też uwagę na rzadko wskazywany punkt ustawy – planowana jest zmiana kalendarza rekrutacyjnego. Zamiast do 31 maja, jak ma to miejsce obecnie, Senaty uczelni miałyby czas na publikację uchwały o zasadach rekrutacji do 30 czerwca.

Koniec konferencji stanowiło wręczenie nagród dla dyrektorów szkół średnich. Nagrody otrzymały:

  • XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie – za najlepszą współpracę z ALK;
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach – za największą liczbę olimpijczyków (olimpiad przedmiotowych), którzy zostali przyjęci na studia w ALK;
  • L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie – za największą liczbę absolwentów, którzy zostali przyjęci na studia w ALK;
  • XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie – za skuteczne przygotowanie uczniów do studiowania w ALK;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie – za owocną współpracę z ALK.

Konferencję bez wątpienia należy zaliczyć do udanych. Spotkanie pokazało szerokie możliwości współpracy placówek oświatowych ze szkołami wyższymi oraz wysoki potencjał, jaki dla usprawnienia zarządzania kształceniem wnosi analityka edukacyjna.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wojciecha Zabłockiego oraz Małgorzaty Żuber-Zielicz, przewodniczącej Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy.